FAQ Arbeidsrecht

Heb je recht op Transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel die zowel voor werkgever als werknemer verstrekkende gevolgen kan hebben. Een van de vragen die vaak opkomt in het kader van ontslag op staande voet, is of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarden en regelgeving omtrent de transitievergoeding bij ontslag op staande voet.

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is de meest vergaande vorm van ontslag binnen het Nederlandse arbeidsrecht. Het is een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Dit kan alleen als er sprake is van een ‘dringende reden’, zoals diefstal, fraude, geweld of ernstige insubordinatie. De dringende reden moet zo ernstig zijn dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

De juridische basis van de transitievergoeding

De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (WWZ) en later aangepast in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze vergoeding is bedoeld om de werknemer financieel te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan of het volgen van scholing. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het laatstverdiende salaris.

Recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet vervalt in principe het recht op een transitievergoeding. Dit is omdat de wet uitgaat van een ernstige schuld of nalatigheid van de werknemer, waardoor de werkgever genoodzaakt is om de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen. Echter, de situatie kan complex zijn en afhankelijk van de omstandigheden kan er toch recht bestaan op een transitievergoeding.

Uitzonderingen en nuances

Er zijn situaties denkbaar waarin een werknemer ondanks een ontslag op staande voet toch recht heeft op een transitievergoeding. Dit kan het geval zijn als:

 • De rechter oordeelt dat er geen sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet.
 • De werkgever de dringende reden niet onverwijld heeft medegedeeld aan de werknemer.
 • De werknemer succesvol een beroep doet op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet.

In dergelijke gevallen kan de rechter besluiten dat de werknemer alsnog recht heeft op een transitievergoeding.

Procedure bij ontslag op staande voet

De procedure bij ontslag op staande voet is strikt gereguleerd. De werkgever moet de werknemer onmiddellijk op de hoogte stellen van het ontslag en de dringende reden die daaraan ten grondslag ligt. De werknemer heeft vervolgens de mogelijkheid om binnen twee maanden na het ontslag een procedure te starten bij de kantonrechter om het ontslag aan te vechten.

De rol van de kantonrechter

De kantonrechter speelt een cruciale rol bij geschillen over ontslag op staande voet en de eventuele toekenning van een transitievergoeding. De rechter zal alle omstandigheden van het geval beoordelen om te bepalen of het ontslag rechtmatig is en of er recht bestaat op een transitievergoeding. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van de dringende reden, de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de wijze waarop de werkgever het ontslag heeft afgehandeld.

Advies en bijstand

Gezien de complexiteit van de materie is het voor zowel werkgevers als werknemers aan te raden juridisch advies in te winnen bij een ontslag op staande voet. Een arbeidsrechtadvocaat kan beoordelen of het ontslag rechtmatig is en of er mogelijkheden zijn om aanspraak te maken op een transitievergoeding.

Belangrijke aandachtspunten

Bij de beoordeling van het recht op een transitievergoeding bij ontslag op staande voet zijn er enkele belangrijke aandachtspunten:

 • De bewijslast van de dringende reden ligt bij de werkgever.
 • De werknemer moet binnen twee maanden na het ontslag actie ondernemen.
 • De persoonlijke omstandigheden van de werknemer kunnen een rol spelen bij de beoordeling.
 • De werkgever moet de dringende reden onverwijld mededelen.

Deze punten zijn essentieel voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het ontslag en de eventuele toekenning van een transitievergoeding.

Samenvatting en praktische tips

Samenvattend kan gesteld worden dat het recht op een transitievergoeding bij ontslag op staande voet niet vanzelfsprekend is. Het hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval en de beoordeling door de kantonrechter. Werknemers die geconfronteerd worden met ontslag op staande voet doen er goed aan om:

 • Zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.
 • De reden voor ontslag op staande voet kritisch te beoordelen.
 • Alle relevante documentatie en correspondentie te bewaren.
 • Binnen de gestelde termijn juridische stappen te ondernemen.

Werkgevers wordt aangeraden om:

 • Zorgvuldig te handelen bij het constateren van een dringende reden voor ontslag op staande voet.
 • De werknemer direct en duidelijk te informeren over de reden van ontslag.
 • Rekening te houden met de mogelijke gevolgen van een onterecht gegeven ontslag op staande voet, waaronder de betaling van een transitievergoeding.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen zowel werkgevers als werknemers zich beter voorbereiden op de juridische consequenties van ontslag op staande voet en de mogelijke aanspraak op een transitievergoeding.

Plaats een reactie