FAQ Arbeidsrecht

Hoe lang mag een werkgever mijn loon vasthouden?

De vraag “Hoe lang mag een werkgever mijn loon vasthouden?” is een belangrijk onderwerp voor werknemers die afhankelijk zijn van hun salaris voor hun dagelijkse levensonderhoud. In dit artikel zullen we de regels en wetgeving bespreken die van toepassing zijn op de uitbetaling van loon, de rechten van werknemers en de verplichtingen van werkgevers. We zullen ook kijken naar de mogelijke stappen die een werknemer kan ondernemen als een werkgever zich niet aan deze regels houdt.

Wettelijke regels voor loonbetaling

In Nederland is de betaling van loon geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de termijnen waarbinnen een werkgever het loon moet uitbetalen. De belangrijkste punten zijn:

 • Loon moet minimaal één keer per maand worden uitbetaald, tenzij anders overeengekomen.
 • Als er een andere betalingsfrequentie is overeengekomen, bijvoorbeeld wekelijks of vierwekelijks, dan moet de werkgever zich hieraan houden.
 • De exacte betaaldatum hoeft niet in de wet te staan, maar moet wel duidelijk zijn afgesproken tussen werkgever en werknemer.
 • Bij het einde van het dienstverband moet het loon uiterlijk op de laatste werkdag worden uitbetaald.

Deze regels zijn bedoeld om werknemers zekerheid te bieden over wanneer zij hun loon ontvangen, zodat zij hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.

Uitzonderingen en specifieke situaties

Er zijn situaties waarin een werkgever het loon later mag uitbetalen of inhouden. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Als een werknemer ziek is, kan de werkgever het loon soms pas uitbetalen na ontvangst van een ziektemelding of een doktersverklaring.
 • Bij een faillissement van de werkgever kan de uitbetaling van loon vertraging oplopen.
 • Wanneer er sprake is van een geschil over de hoogte van het loon of de gewerkte uren, kan de uitbetaling worden opgeschort totdat er een oplossing is gevonden.

In deze gevallen is het belangrijk dat de werkgever transparant communiceert met de werknemer over de redenen van de vertraging en de verwachte termijn van uitbetaling.

Rechten van de werknemer

Werknemers hebben het recht om hun loon op tijd te ontvangen. Als een werkgever zich niet aan de afgesproken termijnen houdt, kan de werknemer verschillende stappen ondernemen:

 • De werknemer kan de werkgever schriftelijk manen om het loon alsnog uit te betalen.
 • Als de werkgever na de aanmaning nog steeds niet betaalt, kan de werknemer een loonvordering instellen bij de kantonrechter.
 • In sommige gevallen kan de werknemer aanspraak maken op de wettelijke verhoging wegens te late betaling, die kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon.
 • Daarnaast kan de werknemer aanspraak maken op de wettelijke rente over het te laat betaalde loon.

Het is belangrijk dat werknemers hun rechten kennen en deze ook durven te claimen. Juridische bijstand kan hierbij ondersteunend werken.

Verplichtingen van de werkgever

Werkgevers hebben de plicht om het loon op tijd en volledig uit te betalen. Zij moeten ook zorgen voor een duidelijke loonstrook waarop staat hoe het loon is opgebouwd. De verplichtingen van de werkgever omvatten:

 • Het nakomen van de afgesproken betalingstermijnen.
 • Het verstrekken van een specificatie van het loon bij elke betaling.
 • Het informeren van werknemers over eventuele vertragingen in de loonbetaling en de redenen hiervoor.
 • Het betalen van eventuele wettelijke verhogingen en rente bij te late betaling.

Werkgevers die zich niet aan deze verplichtingen houden, riskeren juridische stappen van hun werknemers en kunnen te maken krijgen met financiële sancties.

Preventieve maatregelen

Om problemen met de uitbetaling van loon te voorkomen, kunnen zowel werkgevers als werknemers preventieve maatregelen nemen:

 • Werkgevers kunnen ervoor zorgen dat zij een goede administratie bijhouden en dat de loonbetalingen geautomatiseerd en tijdig verlopen.
 • Werknemers kunnen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken maken over de loonbetaling en deze schriftelijk vastleggen.
 • Beide partijen kunnen open communicatie onderhouden over verwachtingen en eventuele wijzigingen in de betalingsafspraken.

Door proactief te handelen en duidelijke afspraken te maken, kunnen veel problemen rondom de uitbetaling van loon worden voorkomen.

Samenvatting

Samenvattend is het van groot belang dat werkgevers zich houden aan de wettelijke termijnen voor loonbetaling en dat werknemers hun rechten kennen en deze waar nodig afdwingen. De wet biedt bescherming aan werknemers en stelt duidelijke regels voor werkgevers. Bij problemen met de loonbetaling is het raadzaam om juridisch advies in te winnen en indien nodig juridische stappen te ondernemen. Een goede communicatie en duidelijke afspraken zijn essentieel om geschillen over loonbetaling te voorkomen.

Plaats een reactie