FAQ Arbeidsrecht

Hoe word je betaald bij arbeidsongeval?

Wanneer je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, is een van de eerste vragen die opkomt: “Hoe word ik betaald tijdens mijn herstel?” In dit artikel bespreken we de verschillende stappen en voorzieningen die in Nederland zijn getroffen om werknemers financieel te ondersteunen na een arbeidsongeval.

Stap 1: Meld het ongeval bij je werkgever

Na een ongeval op het werk is het cruciaal om dit zo snel mogelijk te melden bij je werkgever. Dit is niet alleen belangrijk voor je eigen veiligheid en die van je collega’s, maar ook voor de administratieve afhandeling van het ongeval. Je werkgever is verplicht het ongeval te registreren en, afhankelijk van de ernst, te melden bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).

Stap 2: De rol van de bedrijfsarts

Na een arbeidsongeval zal je in contact komen met de bedrijfsarts. Deze arts beoordeelt je medische situatie en adviseert over je arbeidsgeschiktheid. Op basis van dit advies kan je werkgever passende maatregelen nemen en wordt bepaald of en wanneer je weer aan het werk kunt.

Stap 3: Loondoorbetaling door de werkgever

In Nederland is de werkgever verplicht om na een arbeidsongeval het loon van de werknemer door te betalen. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De eerste twee jaar na het ongeval moet de werkgever minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen, maar dit mag niet minder zijn dan het minimumloon. Veel CAO’s hebben hier aanvullende afspraken over gemaakt, waarbij vaak het volledige loon wordt doorbetaald gedurende een bepaalde periode.

Stap 4: Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Als je na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent, kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

  • IVA-uitkering: Bestemd voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
  • WGA-uitkering: Voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of waarvan verwacht wordt dat zij in de toekomst weer aan het werk kunnen.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en het laatstverdiende loon.

Stap 5: Schadevergoeding bij aansprakelijkheid

Als het arbeidsongeval is veroorzaakt door een fout van de werkgever, kan de werknemer recht hebben op een schadevergoeding. Dit valt onder de zogenaamde ‘werkgeversaansprakelijkheid’. De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Als dit niet het geval is en je daardoor schade lijdt, moet de werkgever deze schade vergoeden. Dit kan gaan om materiële schade (zoals medische kosten en misgelopen inkomsten) en immateriële schade (smartengeld).

Stap 6: Re-integratie en de rol van het UWV

Het UWV speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van werknemers die na een arbeidsongeval weer aan het werk willen. Samen met de werkgever en werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, eventueel met aangepast werk of in een andere functie.

Stap 7: Juridische bijstand

Als er onduidelijkheid bestaat over de aansprakelijkheid of als je het niet eens bent met de beslissingen van je werkgever of het UWV, kan juridische bijstand noodzakelijk zijn. Een gespecialiseerde advocaat of jurist kan je bijstaan in het proces om een schadevergoeding te krijgen of bezwaar te maken tegen beslissingen van het UWV.

Stap 8: Belastingen en arbeidsongeval

De uitkeringen en schadevergoedingen die je ontvangt na een arbeidsongeval kunnen gevolgen hebben voor je belastingaangifte. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en eventueel een belastingadviseur te raadplegen.

Stap 9: Preventie en toekomstige maatregelen

Naast de financiële afwikkeling is het belangrijk om te kijken naar preventieve maatregelen om toekomstige arbeidsongevallen te voorkomen. Werkgevers zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en op basis daarvan maatregelen te nemen.

Stap 10: Blijf op de hoogte van je rechten en plichten

Als werknemer is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van je rechten en plichten bij een arbeidsongeval. Dit kan veel onduidelijkheid en problemen voorkomen. Raadpleeg daarom altijd de CAO, schakel indien nodig juridische hulp in en houd contact met je werkgever en het UWV.

Samenvattend, na een arbeidsongeval zijn er verschillende stappen die je moet ondernemen om te zorgen voor een correcte financiële afhandeling. Van het melden van het ongeval, het contact met de bedrijfsarts, loondoorbetaling, mogelijke uitkeringen en schadevergoedingen tot aan re-integratie en juridische bijstand. Het is een complex proces waarbij het belangrijk is om goed geïnformeerd te zijn en waar nodig professionele hulp in te schakelen.

Plaats een reactie