FAQ Arbeidsrecht

Hoeveel ontslagvergoeding na 5 jaar dienst?

Wanneer een werknemer na een dienstverband van vijf jaar wordt ontslagen, rijst vaak de vraag: “Hoeveel ontslagvergoeding staat mij toe?” De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de reden van ontslag, de leeftijd van de werknemer, en de afspraken die in de arbeidsovereenkomst of cao zijn vastgelegd. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten die de hoogte van de ontslagvergoeding na vijf jaar dienst bepalen.

Wettelijke regelingen rondom ontslagvergoeding

In Nederland is de ontslagvergoeding wettelijk geregeld door middel van de transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de werknemer te compenseren voor het verlies van werk en om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding is van toepassing op alle werknemers die ontslagen worden door hun werkgever, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer zelf.

Button Image

Berekening van de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

 • Voor de eerste tien jaar van het dienstverband geldt dat de werknemer recht heeft op 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar.
 • Na tien jaar dienstverband wordt de vergoeding verhoogd naar 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

Voor een werknemer met vijf jaar dienstverband betekent dit concreet dat de transitievergoeding gelijk staat aan 5/3 van een maandsalaris. Hierbij wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld, eventuele bonussen, en andere vaste looncomponenten.

Factoren die de hoogte van de ontslagvergoeding beïnvloeden

Naast de wettelijke regelingen zijn er andere factoren die de hoogte van de ontslagvergoeding kunnen beïnvloeden:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst (cao): In sommige sectoren zijn er specifieke afspraken gemaakt over ontslagvergoedingen in de cao. Deze kunnen afwijken van de wettelijke transitievergoeding.
 • Individuele afspraken: Werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken hebben gemaakt over de ontslagvergoeding.
 • Reden van ontslag: Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte is de transitievergoeding van toepassing. Bij ontslag om andere redenen kan de vergoeding hoger of lager uitvallen.
 • Onderhandelingen: Werkgever en werknemer kunnen onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding. Dit kan leiden tot een hogere vergoeding dan wettelijk voorgeschreven.
Button Image

Speciale regelingen voor oudere werknemers en kleine werkgevers

Er zijn speciale regelingen voor oudere werknemers en kleine werkgevers:

 • Oudere werknemers: Voor werknemers die op het moment van ontslag 50 jaar of ouder zijn en bij een werkgever werken die gemiddeld meer dan 25 werknemers in dienst heeft, gold tot 2020 een overgangsregeling waarbij de transitievergoeding hoger kon uitvallen. Deze regeling is echter afgeschaft.
 • Kleine werkgevers: Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers gold een overgangsregeling bij ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet altijd volledig meetelden. Ook deze regeling is niet meer van toepassing.

Belasting over de ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt beschouwd als loon uit vroegere dienstbetrekking en is daarom belastbaar. De werkgever houdt loonbelasting en premies in op de vergoeding. Het netto bedrag dat de werknemer ontvangt, kan daardoor aanzienlijk lager zijn dan het bruto bedrag.

Button Image

Besteding van de ontslagvergoeding

De transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Werknemers kunnen de vergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor:

 • Omscholing of bijscholing
 • Outplacementdiensten
 • Opstarten van een eigen bedrijf

Werknemers hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij de vergoeding besteden.

Procedure bij ontslag en verkrijgen van de ontslagvergoeding

De procedure bij ontslag is afhankelijk van de reden van ontslag. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV. Bij ontslag om persoonlijke redenen kan de werkgever een verzoek indienen bij de kantonrechter. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding zodra het ontslag definitief is en de opzegtermijn in acht is genomen.

Conclusie

De hoogte van de ontslagvergoeding na vijf jaar dienst is primair gebaseerd op de wettelijke transitievergoeding. Deze bedraagt 5/3 van het bruto maandsalaris voor een werknemer met vijf jaar dienstverband. Factoren zoals cao-afspraken, individuele overeenkomsten, de reden van ontslag en onderhandelingen kunnen de hoogte van de vergoeding beïnvloeden. Het is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om goed op de hoogte te zijn van de geldende regels en mogelijkheden om zo tot een rechtvaardige ontslagvergoeding te komen.

Plaats een reactie