FAQ Arbeidsrecht

Hoeveel schadevergoeding na bedrijfsongeval?

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, is een van de meest prangende vragen: “Hoeveel schadevergoeding kan ik verwachten?” Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, omdat de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk is van diverse factoren. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten die de hoogte van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval bepalen, uitgebreid bespreken.

Wat is een bedrijfsongeval?

Voordat we ingaan op de schadevergoeding, is het belangrijk om te definiëren wat onder een bedrijfsongeval wordt verstaan. Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werktijd en waarbij een werknemer lichamelijk of psychisch letsel oploopt. Dit kan gebeuren op de werkplek zelf, maar ook op andere locaties, zolang het ongeval maar plaatsvindt in de context van werkzaamheden die voor de werkgever worden uitgevoerd.

Wettelijke aansprakelijkheid

De basis voor het recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval is de wettelijke aansprakelijkheid van de werkgever. In Nederland is de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Als een werknemer schade lijdt als gevolg van een ongeval op het werk, dan is de werkgever in principe aansprakelijk, tenzij deze kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Componenten van de schadevergoeding

De schadevergoeding na een bedrijfsongeval bestaat uit verschillende componenten. Deze kunnen worden onderverdeeld in materiële en immateriële schade.

Materiële schade

 • Medische kosten: Alle kosten voor medische behandeling die niet door de zorgverzekering worden gedekt.
 • Reiskosten: Kosten voor vervoer naar het ziekenhuis of therapeuten.
 • Verlies van inkomen: Gederfde inkomsten door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Aanpassingen aan de woning: Noodzakelijke aanpassingen aan de woning als gevolg van het opgelopen letsel.
 • Huishoudelijke hulp: Kosten voor hulp in het huishouden tijdens de herstelperiode.

Immateriële schade

Naast materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Dit is een vergoeding voor pijn, leed en verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het ongeval.

Berekening van de schadevergoeding

De berekening van de schadevergoeding is een complex proces waarbij rekening gehouden moet worden met de huidige en toekomstige situatie van het slachtoffer. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:

 • De ernst van het letsel: Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de schadevergoeding doorgaans uitvalt.
 • De impact op het dagelijks leven: In hoeverre beïnvloedt het letsel het dagelijks leven en werk van het slachtoffer?
 • De leeftijd van het slachtoffer: Jongere slachtoffers krijgen vaak een hogere vergoeding omdat zij langer met de gevolgen van het ongeval zullen leven.
 • De mate van arbeidsongeschiktheid: Volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft invloed op de hoogte van de vergoeding.
 • De noodzaak van toekomstige behandelingen: Als er in de toekomst nog medische behandelingen nodig zijn, moet hiermee rekening worden gehouden in de schadevergoeding.

Procedure voor het claimen van schadevergoeding

Het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval is een procedure die zorgvuldigheid vereist. Het is aan te raden om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan begeleiden bij de volgende stappen:

 • Melden van het ongeval: Zorg ervoor dat het ongeval zo snel mogelijk wordt gemeld bij de werkgever en dat er een ongevalsrapport wordt opgesteld.
 • Medische documentatie: Verzamel alle medische documentatie die het letsel en de behandelingen aantoont.
 • Aansprakelijkheid vaststellen: De aansprakelijkheid van de werkgever moet worden vastgesteld. Dit is essentieel voor het succesvol claimen van een schadevergoeding.
 • Schadeberekening: Samen met uw advocaat wordt de hoogte van de schadevergoeding berekend.
 • Onderhandelingen: Vaak vinden er onderhandelingen plaats met de verzekeraar van de werkgever over de hoogte van de schadevergoeding.
 • Uitkering van de schadevergoeding: Na overeenstemming wordt de schadevergoeding uitgekeerd.

Factoren die de hoogte van de schadevergoeding beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die de hoogte van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval kunnen beïnvloeden. Deze omvatten:

 • De aard van het ongeval: Een ongeval met blijvend letsel zal leiden tot een hogere schadevergoeding dan een ongeval met tijdelijk letsel.
 • De verzekering van de werkgever: De polisvoorwaarden van de verzekering van de werkgever kunnen invloed hebben op de uitkering.
 • De juridische procedure: Indien het tot een rechtszaak komt, kunnen de uitkomsten van de procedure de hoogte van de schadevergoeding beïnvloeden.

Veelgestelde vragen

Er zijn enkele veelgestelde vragen die vaak naar voren komen bij het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval:

 • Hoe lang duurt het voordat ik mijn schadevergoeding ontvang? De duur van het proces kan variëren en is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de bereidheid van de verzekeraar om te schikken.
 • Wat als ik gedeeltelijk schuld heb aan het ongeval? Zelfs als u gedeeltelijk schuld heeft, kunt u nog steeds recht hebben op een schadevergoeding, maar deze kan lager uitvallen.
 • Kan ik een voorschot krijgen op mijn schadevergoeding? In sommige gevallen is het mogelijk om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen.

Het vaststellen van de hoogte van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval is een complex proces dat sterk afhankelijk is van individuele omstandigheden. Het is daarom van groot belang om deskundige juridische hulp in te schakelen. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u helpen om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft.

Plaats een reactie