FAQ Arbeidsrecht

Is een Transitievergoeding Verplicht bij een Vaststellingsovereenkomst?

Wanneer een werkgever en werknemer besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst, rijst vaak de vraag of een transitievergoeding verplicht is. Dit document zal uitgebreid ingaan op de voorwaarden, rechten en plichten die verbonden zijn aan de vaststellingsovereenkomst en de transitievergoeding binnen het Nederlandse arbeidsrecht.

Wat is een Vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin afspraken worden vastgelegd over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het is een veelgebruikt middel om op een niet-conflictueuze manier uit elkaar te gaan, waarbij beide partijen duidelijkheid en zekerheid krijgen over hun rechten en verplichtingen.

De Transitievergoeding: Een Basisrecht bij Ontslag

De transitievergoeding is in het leven geroepen om werknemers te compenseren voor het verlies van hun baan en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd en moet in principe door de werkgever worden betaald bij ontslag, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Is de Transitievergoeding Verplicht bij een Vaststellingsovereenkomst?

De kernvraag is of de transitievergoeding ook verplicht is wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt met een vaststellingsovereenkomst. Het antwoord hierop is niet eenduidig, omdat de vaststellingsovereenkomst een onderhandelingsresultaat is tussen werkgever en werknemer. In principe is de transitievergoeding niet wettelijk verplicht bij een vaststellingsovereenkomst, maar in de praktijk wordt deze vaak wel overeengekomen.

Factoren die de Transitievergoeding Beïnvloeden

Bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst spelen verschillende factoren een rol die van invloed kunnen zijn op de hoogte of het al dan niet toekennen van een transitievergoeding:

 • De onderhandelingspositie van de werknemer: Een sterke onderhandelingspositie kan leiden tot een hogere vergoeding.
 • De reden van beëindiging: Bij een neutrale of werknemersgerelateerde reden voor beëindiging zal eerder een transitievergoeding worden overeengekomen.
 • De financiële situatie van de werkgever: Bij financiële problemen kan de werkgever minder ruimte hebben voor een transitievergoeding.
 • De duur van het dienstverband: Een lang dienstverband kan leiden tot een hogere vergoeding.
 • De leeftijd van de werknemer: Oudere werknemers hebben vaak meer moeite met het vinden van een nieuwe baan, wat kan resulteren in een hogere vergoeding.

Wettelijke Kaders en Uitzonderingen

Hoewel de transitievergoeding niet wettelijk verplicht is bij een vaststellingsovereenkomst, zijn er wel wettelijke kaders en uitzonderingen die in acht genomen moeten worden:

 • Wettelijke opzegtermijnen: Deze moeten ook bij een vaststellingsovereenkomst gerespecteerd worden, tenzij anders overeengekomen.
 • Bedrijfseconomische redenen: Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan de werkgever verplicht zijn een transitievergoeding te betalen.
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid: Ook hier kan een transitievergoeding verschuldigd zijn.
 • Ontslag op staande voet: In dit geval is er meestal geen transitievergoeding verschuldigd.

De Rol van de Bedrijfscultuur en het Sociaal Plan

Naast wettelijke verplichtingen speelt de bedrijfscultuur een belangrijke rol bij het bepalen van de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Een werkgever die bekendstaat om zijn goede zorg voor werknemers zal eerder geneigd zijn een transitievergoeding aan te bieden. Ook kan een sociaal plan, indien aanwezig binnen een organisatie, richtlijnen bevatten over de hoogte van een transitievergoeding.

Belastingaspecten van de Transitievergoeding

De transitievergoeding is onderhevig aan belasting. Het is belangrijk dat zowel werkgever als werknemer zich bewust zijn van de fiscale consequenties van de vergoeding. De vergoeding wordt beschouwd als loon uit vroegere dienstbetrekking en hierover dient loonbelasting te worden afgedragen.

Advies en Begeleiding

Het is raadzaam voor zowel werkgever als werknemer om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Een arbeidsrechtadvocaat of jurist kan helpen om de belangen van beide partijen te behartigen en te zorgen voor een rechtvaardige en juridisch correcte overeenkomst.

Belangrijke Overwegingen bij het Onderhandelen

Bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst en een eventuele transitievergoeding zijn er enkele belangrijke overwegingen:

 • De toekomstige arbeidsmarktpositie van de werknemer: Hoe snel kan de werknemer ander werk vinden?
 • De emotionele impact: Een goede regeling kan bijdragen aan een positieve afronding van het dienstverband.
 • De juridische haalbaarheid van ontslag: Als ontslag via de reguliere weg lastig is, kan een werkgever eerder geneigd zijn een transitievergoeding te betalen.

Samenvatting en Aanbevelingen

Samenvattend is een transitievergoeding niet wettelijk verplicht bij een vaststellingsovereenkomst, maar wordt deze vaak wel overeengekomen als onderdeel van de onderhandelingen. Het is belangrijk dat beide partijen goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten en dat zij professioneel advies inwinnen om tot een eerlijke en evenwichtige overeenkomst te komen.

Werkgevers en werknemers doen er goed aan om transparant te communiceren over hun verwachtingen en intenties. Door een open dialoog en een respectvolle benadering kunnen veel conflicten worden voorkomen en kan een voor beide partijen bevredigende uitkomst worden bereikt.

Plaats een reactie