FAQ Arbeidsrecht

Is vertrouwensbreuk reden tot ontslag?

In de dynamische wereld van arbeidsrelaties is de vraag of een vertrouwensbreuk reden kan zijn tot ontslag een complexe kwestie. Vertrouwen vormt de basis van elke werkrelatie en is essentieel voor een succesvolle samenwerking tussen werkgever en werknemer. Wanneer dit vertrouwen ernstig wordt geschaad, kan dit leiden tot een onherstelbare situatie, waarin ontslag soms als enige oplossing wordt gezien. In dit artikel verkennen we de verschillende aspecten van vertrouwensbreuk en de implicaties ervan voor het ontslagrecht.

Wat is vertrouwensbreuk?

Vertrouwensbreuk is een term die vaak wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin een van de partijen in een arbeidsrelatie het vertrouwen van de ander ernstig heeft geschaad. Dit kan gebeuren door gedragingen zoals liegen, bedriegen, het schenden van bedrijfsgeheimen of het niet nakomen van afspraken. Vertrouwensbreuk kan ook optreden wanneer een werknemer zich op een manier gedraagt die de reputatie van het bedrijf schaadt of wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid.

Wettelijk kader rondom ontslag wegens vertrouwensbreuk

De wetgeving rondom ontslag is complex en verschilt per land. In veel rechtsstelsels is het echter zo dat ontslag op grond van vertrouwensbreuk mogelijk is, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een ernstige en toerekenbare tekortkoming die het voortzetten van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt. De werkgever moet dit kunnen onderbouwen en aantonen dat er geen andere redelijke oplossing is dan ontslag.

Criteria voor ontslag wegens vertrouwensbreuk

Om te bepalen of ontslag op grond van vertrouwensbreuk gerechtvaardigd is, worden verschillende criteria gehanteerd:

 • Ernst van de vertrouwensbreuk: De aard en de ernst van de handelingen die het vertrouwen hebben geschaad, spelen een cruciale rol.
 • Intentie: Was er sprake van opzet of nalatigheid? Opzettelijke handelingen wegen doorgaans zwaarder dan nalatige.
 • Herhaaldelijk gedrag: Is de vertrouwensbreuk een eenmalige gebeurtenis of is er sprake van een patroon?
 • Impact op de organisatie: De gevolgen van de vertrouwensbreuk voor de organisatie zijn ook van belang. Heeft het bijvoorbeeld geleid tot financiële schade of reputatieschade?
 • Mogelijkheid tot herstel: Is er een mogelijkheid om het vertrouwen te herstellen, bijvoorbeeld door middel van een verbetertraject?

Procedure bij ontslag wegens vertrouwensbreuk

Wanneer een werkgever overweegt om een werknemer te ontslaan wegens vertrouwensbreuk, moet er een zorgvuldige procedure worden gevolgd. Deze procedure omvat doorgaans de volgende stappen:

 • Dossieropbouw: De werkgever moet een dossier opbouwen met bewijs van de vertrouwensbreuk en de gevolgen daarvan.
 • Hoor en wederhoor: De werknemer moet de kans krijgen om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.
 • Beoordeling: De werkgever moet beoordelen of de vertrouwensbreuk dermate ernstig is dat ontslag de enige optie is.
 • Juridisch advies: Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen of het ontslag juridisch houdbaar is.
 • Ontslagprocedure: Afhankelijk van de lokale wetgeving kan dit een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV zijn, of een ontslag met wederzijds goedvinden.

Alternatieven voor ontslag

Voordat tot ontslag wordt overgegaan, kan het raadzaam zijn om te overwegen of er alternatieven zijn. Deze kunnen zijn:

 • Mediation: Een onafhankelijke mediator kan helpen om het geschil op te lossen en het vertrouwen te herstellen.
 • Verbetertraject: Een traject waarin de werknemer de kans krijgt om het vertrouwen te herstellen door zijn of haar gedrag te verbeteren.
 • Overplaatsing: Soms kan overplaatsing naar een andere afdeling of functie een oplossing bieden.
 • Waarschuwing: Een formele waarschuwing kan soms voldoende zijn om de ernst van de situatie duidelijk te maken en herhaling te voorkomen.

Impact van vertrouwensbreuk op de werkvloer

Vertrouwensbreuk heeft niet alleen gevolgen voor de betrokken werknemer en werkgever, maar kan ook impact hebben op de rest van het personeel en de bedrijfscultuur. Het kan leiden tot een gespannen werksfeer, verminderde productiviteit en zelfs tot verloop van personeel. Het is daarom belangrijk dat een werkgever zorgvuldig en transparant handelt bij het afhandelen van een vertrouwensbreuk.

Conclusie

Vertrouwensbreuk kan een geldige reden zijn voor ontslag, maar het is een complexe materie die zorgvuldig moet worden benaderd. Het is essentieel dat werkgevers een duidelijk beleid hebben over wat als vertrouwensbreuk wordt beschouwd en hoe hiermee wordt omgegaan. Bovendien moeten zij ervoor zorgen dat alle stappen in de ontslagprocedure zorgvuldig worden gevolgd om juridische problemen te voorkomen. Alternatieven voor ontslag moeten ook worden overwogen, aangezien deze in sommige gevallen een betere oplossing kunnen bieden voor alle betrokken partijen.

Plaats een reactie