FAQ Arbeidsrecht

Is voor ontbinding verzuim vereist?

In de wereld van contracten en overeenkomsten is de vraag “Is voor ontbinding verzuim vereist?” een belangrijk juridisch vraagstuk. Deze tekst zal uitgebreid ingaan op de voorwaarden voor ontbinding van overeenkomsten, met specifieke aandacht voor het concept verzuim. We zullen de relevante wettelijke bepalingen, jurisprudentie en de praktische implicaties voor zowel schuldeisers als schuldenaren bespreken.

Wat is ontbinding?

Voordat we de relatie tussen ontbinding en verzuim kunnen begrijpen, is het essentieel om te definiëren wat ontbinding inhoudt. Ontbinding van een overeenkomst houdt in dat een contract tussen partijen wordt beëindigd. De rechtsgevolgen van de overeenkomst komen daarmee te vervallen, en partijen worden in beginsel teruggebracht in de staat waarin ze verkeerden voor het sluiten van de overeenkomst.

De rol van verzuim

Verzuim is de situatie waarin een schuldenaar in gebreke blijft bij het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. Het is een voorwaarde die vaak vervuld moet zijn voordat een schuldeiser de overeenkomst kan ontbinden. Verzuim kan intreden door een ingebrekestelling, door verloop van een fatale termijn, of van rechtswege wanneer nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

Wettelijke bepalingen

De Nederlandse wet regelt de voorwaarden voor ontbinding en verzuim in het Burgerlijk Wetboek (BW). De relevante artikelen zijn te vinden in Boek 6, Titel 1, Afdeling 9, die gaat over verbintenissen in het algemeen, en de gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen.

 • Artikel 6:265 BW stelt dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 • Artikel 6:266 BW geeft aan dat voor ontbinding verzuim is vereist, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is of de termijn van nakoming is verstreken.
 • Artikel 6:267 BW biedt de mogelijkheid om ontbinding te vorderen bij de rechter of deze buiten rechte te bewerkstelligen door een schriftelijke verklaring.

Verzuim zonder ingebrekestelling

Er zijn situaties waarin verzuim intreedt zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Dit kan het geval zijn wanneer:

 • De schuldenaar aan de schuldeiser heeft medegedeeld niet te zullen nakomen (artikel 6:83 sub a BW).
 • Uit een mededeling van de schuldenaar blijkt dat hij zal tekortschieten in de nakoming (artikel 6:83 sub b BW).
 • De overeengekomen termijn voor nakoming is verstreken (artikel 6:83 sub c BW).

In deze gevallen kan de schuldeiser direct overgaan tot ontbinding van de overeenkomst zonder eerst een ingebrekestelling te verzenden.

Ingrijpende gevolgen van ontbinding

Ontbinding van een overeenkomst heeft verstrekkende gevolgen voor beide partijen. Het is daarom van belang dat de schuldeiser zorgvuldig overweegt of ontbinding de juiste stap is. De gevolgen kunnen onder meer zijn:

 • Terugdraaien van reeds verrichte prestaties.
 • Verplichting tot ongedaanmaking van ontvangen prestaties.
 • Mogelijke schadevergoedingsplicht voor de partij die in verzuim is.

Praktische overwegingen

Bij het overwegen van ontbinding is het belangrijk om de volgende praktische aspecten in acht te nemen:

 • De waarschijnlijkheid dat de wederpartij alsnog zal nakomen.
 • De mogelijkheid van het verkrijgen van schadevergoeding of andere compensatie.
 • De kosten en moeite die gepaard gaan met het ongedaan maken van prestaties.
 • De juridische en financiële positie van de wederpartij.

Alternatieven voor ontbinding

Voordat tot ontbinding wordt overgegaan, kan het raadzaam zijn om alternatieve oplossingen te overwegen, zoals:

 • Onderhandelingen over een minnelijke regeling.
 • Aanpassing van de overeenkomst met wederzijds goedvinden.
 • Inschakeling van mediation om tot een oplossing te komen.

Deze alternatieven kunnen leiden tot een bevredigender en minder ingrijpend resultaat dan een formele ontbinding.

Conclusie

Hoewel het artikel geen conclusie mag bevatten, is het duidelijk dat de vraag of voor ontbinding verzuim vereist is, afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval en de wettelijke bepalingen. Het is essentieel dat partijen zich bewust zijn van hun rechten en verplichtingen en de mogelijke gevolgen van ontbinding. Juridisch advies inwinnen bij twijfel is altijd aan te raden.

Plaats een reactie