FAQ Arbeidsrecht

Kan een werkgever een ontslag op staande voet intrekken?

Ontslag op staande voet is een van de meest ingrijpende maatregelen die een werkgever kan nemen. Het betekent dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Maar wat als een werkgever, na het geven van een ontslag op staande voet, besluit deze beslissing te heroverwegen? Kan een werkgever een eenmaal gegeven ontslag op staande voet intrekken? Dit artikel gaat in op de juridische mogelijkheden en de praktische overwegingen die komen kijken bij het intrekken van een ontslag op staande voet.

Wat is ontslag op staande voet?

Voordat we ingaan op de mogelijkheid tot intrekking, is het belangrijk om te begrijpen wat ontslag op staande voet precies inhoudt. Ontslag op staande voet is een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, zonder opzegtermijn. Dit kan alleen als er sprake is van een ‘dringende reden’, zoals diefstal, fraude, werkweigering of ernstige misdragingen. De dringende reden moet onverwijld, dus zonder onnodige vertraging, aan de werknemer worden medegedeeld.

De juridische basis voor intrekking

De wet specificeert niet direct of een ontslag op staande voet ingetrokken kan worden. Echter, uit de jurisprudentie en de algemene beginselen van het arbeidsrecht kan worden afgeleid dat intrekking onder bepaalde omstandigheden mogelijk is. De belangrijkste voorwaarde is dat beide partijen, dus zowel werkgever als werknemer, instemmen met de intrekking. Zonder wederzijdse toestemming is intrekking juridisch gezien niet mogelijk.

Overwegingen bij intrekking

Voordat een werkgever besluit een ontslag op staande voet in te trekken, zijn er verschillende overwegingen die meespelen:

 • De reden voor het ontslag: Was de reden voor het ontslag op staande voet wel zo dringend? Is er wellicht nieuwe informatie aan het licht gekomen die het ontslag in een ander daglicht stelt?
 • De procedure: Is het ontslag op staande voet correct en volgens de wettelijke eisen gecommuniceerd?
 • De gevolgen voor de werknemer: Een ontslag op staande voet heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de werknemer, zoals het verlies van inkomen en mogelijk ook het recht op een uitkering.
 • De relatie met de werknemer: Is er nog een basis voor een vruchtbare voortzetting van de arbeidsrelatie?
 • De impact op het team: Wat is de impact van het ontslag en een eventuele intrekking op de rest van het personeel?

De procedure van intrekking

Als een werkgever besluit een ontslag op staande voet in te trekken, moet dit zorgvuldig gebeuren. Hieronder volgt een stappenplan voor de procedure:

 1. Communicatie met de werknemer: De werkgever moet zo snel mogelijk contact opnemen met de werknemer om de wens tot intrekking te bespreken.
 2. Schriftelijke bevestiging: Als de werknemer instemt met de intrekking, moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Hierin worden de nieuwe afspraken en eventuele voorwaarden duidelijk beschreven.
 3. Herstel van de arbeidsovereenkomst: De arbeidsovereenkomst moet in de oude staat worden hersteld, alsof het ontslag op staande voet niet heeft plaatsgevonden.
 4. Communicatie naar het team: Het is belangrijk om ook de rest van het personeel te informeren over de intrekking en de redenen daarvoor.

De rol van de werknemer

De werknemer speelt een cruciale rol bij de intrekking van een ontslag op staande voet. Zonder diens instemming kan een intrekking niet plaatsvinden. De werknemer zal moeten overwegen of hij of zij de arbeidsrelatie wil en kan voortzetten. Daarbij kan de werknemer voorwaarden stellen aan de intrekking, zoals compensatie voor de geleden schade of garanties voor de toekomst.

Alternatieven voor intrekking

Als intrekking van het ontslag op staande voet niet mogelijk of wenselijk is, zijn er alternatieven:

 • Beëindigingsovereenkomst: Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.
 • Herplaatsing: De werknemer kan in een andere functie binnen het bedrijf worden herplaatst, indien mogelijk en gewenst.
 • Re-integratie: Bij een ontslag op staande voet wegens langdurige ziekte kan een re-integratietraject worden overwogen.

Risico’s bij intrekking

Intrekking van een ontslag op staande voet is niet zonder risico’s. Zo kan de werknemer alsnog besluiten een procedure te starten om een vergoeding te claimen. Ook kan de intrekking binnen het bedrijf als precedent worden gezien, wat de positie van de werkgever in toekomstige gevallen kan verzwakken. Daarnaast kan het vertrouwen tussen werkgever en werknemer beschadigd zijn, wat de arbeidsrelatie onder druk kan zetten.

Advies en begeleiding

Gezien de complexiteit van het intrekken van een ontslag op staande voet, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Een arbeidsrechtadvocaat kan de situatie beoordelen en begeleiden bij het proces van intrekking. Ook kan de advocaat helpen bij het opstellen van de benodigde documentatie en het voeren van onderhandelingen met de werknemer.

Samenvatting

Ontslag op staande voet is een zware maatregel met verstrekkende gevolgen. Intrekking van een dergelijk ontslag is juridisch mogelijk, maar vereist de instemming van beide partijen. Bij het overwegen van intrekking moeten werkgever en werknemer zorgvuldig alle opties en gevolgen afwegen. Juridisch advies is hierbij onontbeerlijk om te zorgen dat het proces correct en in het belang van beide partijen verloopt.

Plaats een reactie