FAQ Arbeidsrecht

Kan je je ontslag weigeren?

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis in het professionele leven van een werknemer. Maar wat als je het niet eens bent met de redenen voor je ontslag of de manier waarop het wordt aangekondigd? Kan je je ontslag weigeren? Dit artikel gaat dieper in op de mogelijkheden en beperkingen die werknemers hebben wanneer zij geconfronteerd worden met ontslag.

Wat zegt de wet?

In Nederland is het arbeidsrecht vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en aanvullende wetgeving, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz). Deze wetten bieden een kader voor zowel werkgevers als werknemers bij het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Ontslag kan plaatsvinden op verschillende gronden, zoals bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren. Echter, een werknemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen het ontslag en kan in sommige gevallen het ontslag aanvechten.

Button Image

Ontslagprocedure

De procedure van ontslag is strikt gereguleerd. Afhankelijk van de reden voor ontslag, moet een werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In gevallen van ontslag op staande voet, vanwege een dringende reden, is deze procedure niet van toepassing. De werknemer kan echter wel bezwaar maken en een procedure starten om het ontslag aan te vechten.

Ontslag weigeren: is het mogelijk?

Strikt genomen kan een werknemer een ontslag niet ‘weigeren’ in de zin dat het ontslag daarmee ongedaan wordt gemaakt. Wel kan de werknemer bezwaar maken tegen het ontslag en juridische stappen ondernemen. Dit kan door:

 • Bezwaar te maken bij de werkgever;
 • Een procedure te starten bij het UWV of de kantonrechter;
 • In beroep te gaan tegen een beslissing van het UWV bij de kantonrechter;
 • Een kort geding aan te spannen bij de rechtbank voor een voorlopige voorziening.
Button Image

Bezwaar maken bij de werkgever

Als eerste stap kan een werknemer bezwaar maken bij de werkgever. Dit kan door middel van een schriftelijke reactie waarin de werknemer uitlegt waarom het ontslag onterecht is. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om de bezwaren goed te onderbouwen.

Procedure bij het UWV of de kantonrechter

Indien de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV, kan de werknemer hierop reageren en zijn kant van het verhaal doen. Als het UWV de vergunning verleent, kan de werknemer binnen twee maanden na de opzegging een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om het ontslag te laten toetsen. Bij ontslag om andere redenen, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, zal de werkgever direct naar de kantonrechter moeten stappen. Ook hier kan de werknemer verweer voeren.

Button Image

In beroep gaan tegen een beslissing van het UWV

Als het UWV een ontslagvergunning heeft verleend en de werknemer het hier niet mee eens is, kan hij in beroep gaan bij de kantonrechter. Dit moet binnen twee maanden na de opzegging gebeuren.

Kort geding voor een voorlopige voorziening

In sommige gevallen kan een werknemer een kort geding aanspannen om een voorlopige voorziening te vragen. Dit is een snelle procedure waarbij de rechter een voorlopig oordeel geeft, bijvoorbeeld om de werknemer weer toe te laten tot het werk totdat er een definitieve uitspraak is.

Ontslag op staande voet aanvechten

Ontslag op staande voet is een unieke situatie waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct beëindigt. De werknemer kan dit ontslag aanvechten door binnen twee maanden een procedure te starten bij de kantonrechter. De rechter zal dan beoordelen of er daadwerkelijk sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Wat zijn de gevolgen van het aanvechten van je ontslag?

Het aanvechten van je ontslag kan verschillende gevolgen hebben:

 • Herstel van de arbeidsovereenkomst;
 • Toekenning van een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding;
 • Compensatie voor de periode van werkloosheid tussen ontslag en de uitspraak van de rechter.

Wanneer is het zinvol om je ontslag aan te vechten?

Het aanvechten van een ontslag kan zinvol zijn als:

 • Er geen geldige reden is voor het ontslag;
 • De ontslagprocedure niet correct is gevolgd;
 • Er sprake is van discriminatie of onrechtmatige behandeling;
 • De werknemer aanspraak wil maken op een vergoeding.

Advies en bijstand

Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen bij het aanvechten van een ontslag. Een arbeidsrechtadvocaat of juridisch adviseur kan helpen bij het beoordelen van de situatie en het bepalen van de beste strategie. Ook kunnen zij ondersteuning bieden bij het opstellen van bezwaarschriften en het voeren van procedures.

Samenvatting

Hoewel een werknemer een ontslag niet letterlijk kan ‘weigeren’, zijn er wel degelijk stappen die ondernomen kunnen worden om het ontslag aan te vechten. Het is belangrijk om snel te handelen en goed geïnformeerd te zijn over de rechten en plichten. Met de juiste juridische bijstand kan een onterecht ontslag succesvol worden aangevochten, wat kan leiden tot herstel van de arbeidsovereenkomst of een financiële compensatie.

Plaats een reactie