FAQ Arbeidsrecht

Kan je ontslagen worden als je niet komt opdagen?

De vraag of je ontslagen kunt worden als je niet komt opdagen voor je werk is een belangrijk onderwerp binnen de arbeidsrechtelijke context. Werknemers en werkgevers hebben beiden rechten en plichten, en het niet nakomen van deze kan leiden tot serieuze consequenties, waaronder ontslag. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van afwezigheid op het werk en de mogelijke gevolgen ervan bespreken, inclusief de juridische kaders en de rechten van werknemers.

Wettelijk Kader Rondom Werkverzuim

De arbeidswetgeving in veel landen stelt duidelijke regels omtrent werkverzuim en de gevolgen daarvan. In Nederland bijvoorbeeld, is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een belangrijke pijler die de regels rondom ontslag reguleert. Werknemers hebben de plicht om hun werkzaamheden volgens contract uit te voeren, en werkgevers hebben de plicht om loon te betalen voor geleverde arbeid. Wanneer een werknemer zonder geldige reden niet op zijn werk verschijnt, kan dit worden beschouwd als werkverzuim.

Redenen voor Afwezigheid en Gevolgen

Er zijn verschillende redenen waarom een werknemer niet op het werk kan verschijnen. Deze kunnen variëren van legitieme omstandigheden zoals ziekte of familieomstandigheden tot ongeoorloofd verzuim zonder geldige reden. De gevolgen van afwezigheid hangen sterk af van de reden en de frequentie van het verzuim.

 • Ziekte: Bij ziekte is een werknemer wettelijk beschermd en kan niet zomaar ontslagen worden. Wel zijn er regels en procedures die gevolgd moeten worden, zoals het tijdig melden van de ziekte.
 • Familieomstandigheden: In geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals een sterfgeval in de familie, hebben werknemers recht op kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof.
 • Ongeoorloofd verzuim: Wanneer een werknemer zonder geldige reden niet op het werk verschijnt, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag.

Procedure bij Ongeoorloofd Verzuim

Als een werknemer zonder geldige reden afwezig is, moet de werkgever een aantal stappen ondernemen voordat er tot ontslag kan worden overgegaan. Deze procedure is bedoeld om de rechten van de werknemer te beschermen en om ervoor te zorgen dat het ontslag rechtvaardig is.

 • Waarschuwing: De werkgever dient de werknemer eerst te waarschuwen en de kans te geven om het gedrag te verbeteren.
 • Dossieropbouw: Er moet een dossier worden opgebouwd met bewijs van het ongeoorloofde verzuim en de genomen stappen.
 • Gesprekken: Er moeten gesprekken plaatsvinden tussen werkgever en werknemer om de situatie te bespreken en op te lossen.
 • Ontslagprocedure: Als de situatie niet verbetert, kan de werkgever een ontslagprocedure starten, waarbij de werkgever zich moet houden aan de wettelijke regels.

Ontslag op Staande Voet

Ontslag op staande voet is een extreme maatregel die alleen genomen kan worden bij zeer ernstig wangedrag, zoals diefstal, fraude of ernstige insubordinatie. Ongeoorloofd verzuim kan in sommige gevallen ook leiden tot ontslag op staande voet, maar alleen als het gaat om herhaaldelijk verzuim zonder geldige reden en na eerdere waarschuwingen.

 • Directe beëindiging: Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst per direct beëindigd.
 • Geen recht op WW: De werknemer heeft in dit geval meestal geen recht op een werkloosheidsuitkering.
 • Recht op verweer: De werknemer heeft het recht om tegen het ontslag op staande voet in verweer te gaan bij de kantonrechter.

Rechten van de Werknemer

Werknemers hebben rechten die hen beschermen tegen onrechtvaardig ontslag. Het is belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van deze rechten en weten hoe ze deze kunnen uitoefenen.

 • Recht op verweer: Werknemers hebben het recht om zich te verdedigen tegen beschuldigingen van ongeoorloofd verzuim.
 • Recht op een eerlijk proces: Werknemers hebben recht op een eerlijke ontslagprocedure, waarbij de werkgever de wettelijke regels volgt.
 • Recht op juridische bijstand: Werknemers mogen zich laten bijstaan door een juridisch adviseur of vakbond.

Preventieve Maatregelen en Beleid

Om ongeoorloofd verzuim en de daaruit voortvloeiende ontslagprocedures te voorkomen, kunnen werkgevers preventieve maatregelen nemen en een duidelijk beleid opstellen.

 • Verzuimbeleid: Een duidelijk verzuimbeleid helpt werknemers te begrijpen wat er van hen verwacht wordt en wat de gevolgen zijn van ongeoorloofd verzuim.
 • Communicatie: Goede communicatie tussen werkgever en werknemer kan veel problemen voorkomen.
 • Training: Training van leidinggevenden in het omgaan met verzuim kan helpen om situaties correct en tijdig te adresseren.

Conclusie

Samenvattend kan gesteld worden dat ongeoorloofd verzuim serieuze gevolgen kan hebben, waaronder ontslag. Het is echter belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers zich houden aan de wettelijke regels en procedures. Werknemers hebben rechten die hen beschermen tegen onrechtvaardig ontslag, en werkgevers moeten zorgvuldig handelen om een eerlijk proces te waarborgen. Door een duidelijk beleid te voeren en preventieve maatregelen te nemen, kunnen veel problemen worden voorkomen.

Plaats een reactie