FAQ Arbeidsrecht

Kan je ontslagen worden zonder waarschuwing?

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een werknemer. De vraag of je ontslagen kunt worden zonder waarschuwing is dan ook een belangrijk onderwerp binnen de arbeidsrechtelijke context. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van ontslag zonder waarschuwing onderzoeken, de wettelijke kaders bespreken en kijken naar de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer.

Wettelijk kader rondom ontslag

In Nederland is het ontslagrecht geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de Wet werk en zekerheid (Wwz). Deze wetgeving stelt duidelijke eisen aan het ontslagproces. Een werkgever moet zich houden aan de regels voor ontslag en in veel gevallen is een waarschuwing of een dossieropbouw vereist voordat een werknemer ontslagen kan worden. Echter, er zijn uitzonderingen waarbij ontslag zonder waarschuwing mogelijk is.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag waarbij een werknemer per direct wordt ontslagen zonder voorafgaande waarschuwing. Dit kan alleen als er sprake is van een ‘dringende reden’ zoals vastgelegd in artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek. Voorbeelden van dringende redenen zijn diefstal, fraude, geweld of ernstige insubordinatie. Bij ontslag op staande voet gelden de volgende voorwaarden:

 • De dringende reden moet onverwijld aan de werknemer medegedeeld worden.
 • Het ontslag moet direct na het constateren van de dringende reden gegeven worden.
 • De reden moet zodanig ernstig zijn dat van de werkgever niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Het is belangrijk te benadrukken dat ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft voor de werknemer, zoals het verlies van recht op een WW-uitkering. Daarom wordt van de werkgever verwacht dat hij zorgvuldig handelt en de situatie goed documenteert.

Ontslag tijdens proeftijd

Een andere situatie waarin een werknemer zonder waarschuwing ontslagen kan worden, is tijdens de proeftijd. Gedurende deze periode kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen en mag niet langer zijn dan wettelijk toegestaan. De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

 • Voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan zes maanden is geen proeftijd toegestaan.
 • Voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden tot twee jaar of een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum, mag de proeftijd maximaal één maand zijn.
 • Voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een tijdelijke arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer, mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn.

Ontslag tijdens de proeftijd hoeft niet onderbouwd te worden met een reden, maar mag niet discriminatoir zijn of in strijd met de goede zeden.

Collectief ontslag

Bij een collectief ontslag, waarbij meerdere werknemers tegelijkertijd ontslagen worden om economische redenen, gelden specifieke regels. De werkgever moet een melding doen bij het UWV en de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging betrekken bij het ontslagproces. Hoewel een individuele waarschuwing niet altijd vereist is, moet de werkgever wel een zorgvuldig proces volgen en de regels van het collectief ontslagrecht in acht nemen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden houdt in dat werkgever en werknemer samen overeenkomen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit wordt vaak vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Hoewel er in dit geval geen sprake is van een waarschuwing, is het wel belangrijk dat beide partijen goed geïnformeerd zijn over de consequenties en vrijwillig instemmen met het ontslag.

Rechten van de werknemer bij ontslag

Werknemers hebben rechten bij ontslag, ongeacht of er een waarschuwing aan vooraf is gegaan. Deze rechten omvatten:

 • Het recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het ontslag, bijvoorbeeld door een procedure te starten bij de kantonrechter of het UWV.
 • Het recht op een redelijke opzegtermijn, tenzij het ontslag op staande voet betreft.
 • Het recht op een correcte afhandeling van het ontslag, inclusief een eindafrekening van bijvoorbeeld niet-genoten vakantiedagen.

Verplichtingen van de werkgever bij ontslag

De werkgever heeft ook verplichtingen bij het ontslaan van een werknemer. Deze verplichtingen zijn onder meer:

 • Het volgen van de juiste ontslagprocedure, zoals voorgeschreven door de wet of de toepasselijke cao.
 • Het verstrekken van een deugdelijke en begrijpelijke ontslagreden.
 • Het betalen van de transitievergoeding indien van toepassing.
 • Het respecteren van de opzegtermijn of het betalen van een vergoeding bij het niet in acht nemen ervan.

Specifieke situaties en uitzonderingen

Er zijn specifieke situaties waarin de regels voor ontslag zonder waarschuwing kunnen afwijken. Zo zijn er bijvoorbeeld andere regels voor ontslag van bestuurders van een BV of NV, en kunnen er in de cao afwijkende afspraken staan. Ook zijn er uitzonderingen voor kleine werkgevers en voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Advies en juridische bijstand

Gezien de complexiteit van het ontslagrecht is het voor zowel werkgevers als werknemers raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een ontslagprocedure. Een arbeidsrechtadvocaat of juridisch adviseur kan helpen om de rechten en plichten duidelijk in kaart te brengen en ondersteuning bieden bij eventuele geschillen.

Ontslag zonder waarschuwing is dus in bepaalde gevallen mogelijk, maar het is gebonden aan strikte voorwaarden en regels. Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan zich bewust te zijn van deze regels en bij twijfel professioneel advies in te winnen.

Plaats een reactie