FAQ Arbeidsrecht

Waar heb je recht op bij een bedrijfsongeval?

Wanneer je als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is het van cruciaal belang om te weten waar je recht op hebt. Een ongeval op de werkvloer kan leiden tot fysieke, emotionele en financiële gevolgen. In dit artikel bespreken we de rechten die je hebt als werknemer na een bedrijfsongeval, de procedures die gevolgd moeten worden en de verantwoordelijkheden van de werkgever.

Direct na het ongeval

Direct na het ongeval zijn er een aantal stappen die je moet ondernemen:

 • Meld het ongeval: Het is belangrijk dat je het ongeval zo snel mogelijk meldt bij je werkgever of leidinggevende. Dit is essentieel voor de administratieve afhandeling en eventuele claims.
 • Zoek medische hulp: Zelfs als de verwondingen minimaal lijken, is het belangrijk om medische hulp in te schakelen. Dit zorgt voor een medisch dossier dat later van pas kan komen.
 • Documenteer het ongeval: Maak foto’s van de plek van het ongeval en verzamel getuigenverklaringen. Dit kan dienen als bewijsmateriaal.

Recht op een veilige werkplek

Elke werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. De werkgever is verplicht om te zorgen voor een omgeving waarin de risico’s op ongevallen tot een minimum beperkt zijn. Dit houdt in dat er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden en dat werknemers de juiste instructies en trainingen ontvangen.

Arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling

Na een bedrijfsongeval heb je als werknemer recht op doorbetaling van je loon tijdens je herstelperiode. De wet verplicht werkgevers om het loon van de werknemer door te betalen voor een bepaalde periode. Dit is meestal 70% van het laatstverdiende loon, maar kan in sommige CAO’s oplopen tot 100%.

Re-integratie

Als je door het ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt, heb je recht op ondersteuning bij de re-integratie. Dit kan inhouden:

 • Aanpassingen op de werkplek
 • Andere werkzaamheden binnen hetzelfde bedrijf
 • Omscholing of bijscholing

De werkgever is verplicht om samen met jou een plan van aanpak op te stellen voor je re-integratie.

Compensatie voor schade

Als werknemer heb je recht op compensatie voor de schade die je lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval. Dit kan zowel materiële schade (zoals medische kosten en misgelopen inkomsten) als immateriële schade (smartengeld) omvatten. De werkgever is in veel gevallen aansprakelijk voor deze schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Aansprakelijkheid van de werkgever

De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor de gevolgen van bedrijfsongevallen. Dit is gebaseerd op de zorgplicht die de werkgever heeft. De werkgever moet aantonen dat hij alles heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. Als dit niet lukt, zal de werkgever de schade moeten vergoeden.

Verzekeringen

Veel werkgevers hebben een verzekering afgesloten die de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen dekt. Dit kan een ongevallenverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers (AVB) zijn. Deze verzekeringen kunnen de schade die je als werknemer lijdt, vergoeden.

Procedure bij geschillen

Als er een geschil ontstaat over de aansprakelijkheid of de hoogte van de schadevergoeding, kun je als werknemer juridische stappen ondernemen. Dit kan betekenen:

 • Inschakelen van een letselschadeadvocaat
 • Starten van een juridische procedure
 • Gebruikmaken van mediation om tot een oplossing te komen

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over je rechten en de te volgen procedures na een bedrijfsongeval. Raadpleeg altijd een juridisch expert om je positie te bepalen.

Preventie en voorlichting

Naast de rechten die je hebt na een bedrijfsongeval, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan preventie en voorlichting. Werkgevers zijn verplicht om werknemers te informeren over de risico’s en de maatregelen die genomen zijn om ongevallen te voorkomen.

Samenvatting van rechten

Samenvattend heb je als werknemer na een bedrijfsongeval recht op:

 • Een veilige werkplek
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte
 • Ondersteuning bij re-integratie
 • Compensatie voor geleden schade
 • Een werkgever die zijn zorgplicht nakomt
 • Toegang tot verzekeringen die de werkgever heeft afgesloten
 • Juridische bijstand bij geschillen

Het is essentieel dat je als werknemer op de hoogte bent van deze rechten, zodat je na een bedrijfsongeval de juiste stappen kunt ondernemen en de ondersteuning kunt krijgen waar je recht op hebt.

Plaats een reactie