FAQ Arbeidsrecht

Wat als werkgever bedrijfsongeval niet meld?

Bedrijfsongevallen zijn ongewenste gebeurtenissen die tijdens het werk kunnen plaatsvinden en waarbij werknemers letsel kunnen oplopen. Het is van cruciaal belang dat deze ongevallen gemeld worden bij de relevante autoriteiten. Maar wat gebeurt er als een werkgever een bedrijfsongeval niet meldt? Dit artikel gaat in op de gevolgen, verantwoordelijkheden en stappen die genomen moeten worden in het geval dat een werkgever nalaat een bedrijfsongeval te melden.

Wettelijke verplichtingen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om ernstige bedrijfsongevallen te melden bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet en heeft als doel de veiligheid op de werkvloer te bevorderen en herhaling van ongevallen te voorkomen. De meldingsplicht geldt voor ongevallen die leiden tot:

 • Ziekenhuisopname
 • Blijvend letsel
 • Dodelijke afloop

De melding moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na het ongeval, gedaan worden. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot juridische consequenties voor de werkgever.

Button Image

Gevolgen van niet melden

Het niet melden van een bedrijfsongeval kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever riskeert boetes en juridische procedures, terwijl de werknemer mogelijk niet de juiste ondersteuning en compensatie ontvangt. De gevolgen kunnen onder meer zijn:

 • Boetes en sancties: De Inspectie SZW kan boetes opleggen aan werkgevers die hun meldingsplicht niet nakomen.
 • Strafrechtelijke vervolging: In ernstige gevallen kan de werkgever strafrechtelijk vervolgd worden voor het verzuimen van de meldingsplicht.
 • Civielrechtelijke aansprakelijkheid: Werknemers kunnen schadevergoeding eisen als blijkt dat de werkgever nalatig is geweest.
 • Verlies van vertrouwen: Het niet melden kan leiden tot een vertrouwensbreuk tussen werknemer en werkgever en kan de bedrijfscultuur negatief beïnvloeden.

Verantwoordelijkheden van de werkgever

Naast de meldingsplicht heeft de werkgever ook andere verantwoordelijkheden bij een bedrijfsongeval. Deze omvatten:

 • Het verlenen van eerste hulp en zorgen voor adequate medische zorg voor de getroffen werknemer.
 • Het onderzoeken van de oorzaak van het ongeval en het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen.
 • Het informeren van de werknemers over het ongeval en de genomen maatregelen.
 • Het bijhouden van een register van bedrijfsongevallen.
Button Image

Stappenplan bij een bedrijfsongeval

Als een bedrijfsongeval plaatsvindt, dient de werkgever de volgende stappen te ondernemen:

 1. Zorg dragen voor de getroffen werknemer en eerste hulp verlenen.
 2. Het ongeval direct melden bij de Inspectie SZW indien het een ernstig ongeval betreft.
 3. Een intern onderzoek starten naar de oorzaak van het ongeval.
 4. De bevindingen van het onderzoek delen met de werknemers en maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.
 5. De nodige documentatie en rapportages bijhouden.

Rechten van de werknemer

Werknemers hebben het recht om te werken in een veilige en gezonde omgeving. Bij een bedrijfsongeval hebben zij recht op:

 • Medische zorg en ondersteuning.
 • Informatie over de oorzaak en gevolgen van het ongeval.
 • Compensatie bij letsel of schade als gevolg van het ongeval.
 • Inspraak in het onderzoek en de maatregelen die worden genomen.

Werknemers die vinden dat hun rechten geschonden zijn, kunnen zich wenden tot de ondernemingsraad, een vakbond of juridische bijstand zoeken.

Button Image

Preventieve maatregelen

Om bedrijfsongevallen te voorkomen en de meldingsplicht correct na te leven, kunnen werkgevers preventieve maatregelen treffen:

 • Regelmatige risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) uitvoeren.
 • Voorlichting en training aanbieden aan werknemers over veiligheid op de werkvloer.
 • Veiligheidsprocedures en -protocollen implementeren en handhaven.
 • Periodieke veiligheidsinspecties uitvoeren.
 • Een cultuur van openheid en transparantie bevorderen waarin werknemers ongevallen en bijna-ongevallen kunnen melden zonder angst voor represailles.

Slotoverwegingen

Het niet melden van bedrijfsongevallen is een ernstige overtreding van de Arbowet en kan leiden tot aanzienlijke gevolgen voor zowel werkgever als werknemer. Het is daarom essentieel dat werkgevers hun verantwoordelijkheden kennen en naleven. Door een proactieve houding aan te nemen en preventieve maatregelen te implementeren, kunnen werkgevers niet alleen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, maar ook een veiligere werkomgeving creëren voor hun werknemers.

Plaats een reactie