FAQ Arbeidsrecht

Wat is beter ontslag via UWV of VSO?

Wanneer een werkgever en werknemer geconfronteerd worden met een ontslagsituatie, rijst de vraag: wat is de beste route om het dienstverband te beëindigen? In Nederland zijn er twee hoofdroutes: ontslag via het UWV of een Vaststellingsovereenkomst (VSO). Beide methoden hebben hun eigen procedures, voor- en nadelen. In dit artikel verkennen we de verschillende aspecten van ontslag via het UWV en ontslag via een VSO, om werkgevers en werknemers te helpen een geïnformeerde keuze te maken.

Ontslag via het UWV

Het UWV, oftewel het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Ontslag via het UWV is een formele procedure die voornamelijk wordt gebruikt bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Procedure bij het UWV

 • De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of er voldaan is aan de wettelijke vereisten voor ontslag.
 • Bij goedkeuring geeft het UWV toestemming om het dienstverband te beëindigen.
 • De werkgever moet de opzegtermijn in acht nemen.

Voordelen van ontslag via het UWV

 • Objectieve toetsing van de ontslagredenen door een onafhankelijke instantie.
 • Geen onderhandelingen nodig met de werknemer over de voorwaarden van het ontslag.
 • Bij een reorganisatie biedt het een transparante en eerlijke procedure voor alle betrokken werknemers.

Nadelen van ontslag via het UWV

 • De procedure kan tijdrovend zijn en meerdere weken in beslag nemen.
 • Er is geen garantie dat het UWV toestemming verleent voor het ontslag.
 • De werknemer kan na de beslissing van het UWV nog steeds naar de kantonrechter stappen.
Button Image

Ontslag via een Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Een Vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de voorwaarden voor de beëindiging van het dienstverband worden vastgelegd. Deze methode wordt vaak gebruikt om ontslag met wederzijds goedvinden te realiseren.

Procedure bij een VSO

 • Werkgever en werknemer onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag.
 • De afspraken worden vastgelegd in een VSO.
 • De werknemer heeft het recht om binnen 14 dagen na ondertekening de overeenkomst te ontbinden.

Voordelen van een VSO

 • Snelle en efficiënte manier om het dienstverband te beëindigen.
 • Meer ruimte voor maatwerk en persoonlijke afspraken.
 • Voorkomt een eventuele juridische strijd en de daarmee gepaard gaande kosten en tijd.

Nadelen van een VSO

 • Er is een risico dat de werknemer niet instemt met de voorgestelde voorwaarden.
 • De werknemer kan een sterkere onderhandelingspositie hebben, wat kan leiden tot een hogere ontslagvergoeding.
 • Onzekerheid over de rechtmatigheid van de overeenkomst als deze niet zorgvuldig is opgesteld.

Factoren om te overwegen

Bij het kiezen tussen ontslag via het UWV of een VSO zijn er verschillende factoren die meespelen:

Reden voor ontslag

De reden voor ontslag is bepalend voor de keuze. Bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen route. Voor andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie, kan een VSO geschikter zijn.

Snelheid van het proces

Een VSO kan vaak sneller worden afgerond dan een UWV-procedure. Dit kan belangrijk zijn als beide partijen snel duidelijkheid willen.

Kosten

De kosten van een UWV-procedure kunnen lager zijn, omdat er geen onderhandelingen en dus geen ontslagvergoeding hoeven te zijn. Bij een VSO is er vaak sprake van een ontslagvergoeding.

Controle en zekerheid

Ontslag via het UWV biedt meer zekerheid over de rechtmatigheid van het ontslag, terwijl een VSO meer controle biedt over de voorwaarden.

Button Image

Belang van juridisch advies

Het is essentieel voor zowel werkgevers als werknemers om juridisch advies in te winnen bij het kiezen van de ontslagroute. Een juridisch adviseur kan helpen bij het beoordelen van de situatie, het adviseren over de beste aanpak en het zorgen voor een correcte afhandeling van het ontslag.

Samenvatting

Ontslag via het UWV en een VSO hebben beide hun eigen kenmerken, voordelen en nadelen. De keuze tussen deze twee opties hangt af van de specifieke omstandigheden en de voorkeuren van de betrokken partijen. Door de verschillende aspecten zorgvuldig af te wegen en professioneel advies in te winnen, kunnen werkgever en werknemer tot een passende oplossing komen.

Plaats een reactie