FAQ Arbeidsrecht

Wat is een impliciet ontslag?

Wanneer we spreken over ontslag binnen de arbeidsrelatie, denken de meesten direct aan de formele procedure waarbij een werkgever of werknemer expliciet de wens uit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Echter, er bestaat ook zoiets als een impliciet ontslag. Dit is een minder bekend fenomeen, maar kan grote gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. In dit artikel verkennen we de betekenis van impliciet ontslag, de juridische context, de gevolgen en de stappen die men kan ondernemen wanneer men geconfronteerd wordt met een dergelijke situatie.

Definitie van Impliciet Ontslag

Impliciet ontslag vindt plaats wanneer een werkgever handelingen verricht die dusdanig ingrijpend zijn dat ze de arbeidsrelatie onherstelbaar beschadigen, zonder dat er een formele ontslagverklaring aan te pas komt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een werkgever eenzijdig en zonder overleg significante wijzigingen aanbrengt in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Het is een complexe materie omdat het niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van een impliciet ontslag.

Juridische Context van Impliciet Ontslag

De juridische context van impliciet ontslag is gebaseerd op het principe van goed werkgeverschap en goed werknemerschap, zoals vastgelegd in veel arbeidswetgevingen. Werkgevers en werknemers dienen zich redelijk en billijk tegenover elkaar te gedragen. Wanneer een van de partijen deze norm schendt, kan dit leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie die als een impliciet ontslag kan worden beschouwd.

Kenmerken van Impliciet Ontslag

Er zijn verschillende situaties die kunnen duiden op een impliciet ontslag:

 • Drastische verlaging van het salaris zonder overleg of rechtvaardige reden.
 • Significante verandering in de functie of werkzaamheden die niet overeenkomen met de arbeidsovereenkomst.
 • Verplaatsing van de werklocatie die een onredelijke reistijd met zich meebrengt.
 • Ernstige schending van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever.
 • Constructieve ontslagname door de werknemer als reactie op onredelijke behandeling.

Deze situaties kunnen leiden tot een verstoring van de arbeidsrelatie die zo ernstig is dat de werknemer zich constructief ontslagen kan voelen.

Gevolgen van Impliciet Ontslag

De gevolgen van een impliciet ontslag kunnen ingrijpend zijn. Voor de werknemer kan het leiden tot het verlies van werk zonder voorafgaande waarschuwing of ontslagvergoeding. Voor de werkgever kan het resulteren in juridische procedures en mogelijke schadevergoedingen. Het is daarom van belang dat beide partijen zich bewust zijn van de ernst van de situatie en de mogelijke gevolgen.

Rechten en Plichten bij Impliciet Ontslag

Werknemers en werkgevers hebben bepaalde rechten en plichten wanneer er sprake is van een impliciet ontslag:

 • Werknemers hebben het recht om bezwaar te maken tegen onredelijke veranderingen in hun arbeidsvoorwaarden.
 • Werkgevers hebben de plicht om de arbeidsvoorwaarden te respecteren zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
 • Werknemers kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding indien zij onterecht constructief ontslagen zijn.
 • Werkgevers moeten zich houden aan de wettelijke ontslagprocedures en -termijnen.

Het is belangrijk dat beide partijen hun rechten en plichten kennen en deze respecteren om conflicten en impliciete ontslagen te voorkomen.

Stappenplan bij een Impliciet Ontslag

Indien een werknemer geconfronteerd wordt met een situatie die mogelijk als impliciet ontslag kan worden beschouwd, zijn er verschillende stappen die ondernomen kunnen worden:

 1. Documenteer de veranderingen: Houd een gedetailleerd overzicht bij van alle wijzigingen die door de werkgever zijn doorgevoerd.
 2. Zoek juridisch advies: Raadpleeg een juridisch adviseur om de situatie te beoordelen en te bepalen wat de beste vervolgstappen zijn.
 3. Communiceer met de werkgever: Probeer het gesprek aan te gaan met de werkgever om tot een oplossing te komen.
 4. Overweeg een formele klacht: Indien het gesprek met de werkgever niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht bij de relevante instanties worden overwogen.
 5. Start een juridische procedure: Als laatste redmiddel kan een juridische procedure worden gestart om compensatie of herstel van de arbeidsvoorwaarden te eisen.

Het is essentieel dat werknemers snel handelen wanneer zij geconfronteerd worden met een impliciet ontslag, aangezien er vaak strikte termijnen gelden voor het indienen van klachten en het starten van juridische procedures.

Preventie van Impliciet Ontslag

Om impliciet ontslag te voorkomen, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers open communiceren en samenwerken om een positieve en respectvolle werkomgeving te creëren. Werkgevers dienen transparant te zijn over veranderingen in de organisatie en werknemers de mogelijkheid te bieden om feedback te geven. Daarnaast is het essentieel dat alle wijzigingen in arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de arbeidsovereenkomst en de geldende wetgeving.

Slotoverwegingen

Impliciet ontslag is een complex en vaak misverstaan aspect van arbeidsrecht. Het vereist een zorgvuldige beoordeling van de omstandigheden en een goede kennis van de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer. Door proactief te handelen en open te communiceren, kunnen veel gevallen van impliciet ontslag worden voorkomen. Mocht men toch in een dergelijke situatie terechtkomen, dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen en de juiste stappen te ondernemen om de eigen rechten te beschermen.

In een arbeidsmarkt die voortdurend verandert, is het van cruciaal belang dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van de implicaties van hun handelingen. Impliciet ontslag kan diepe sporen nalaten in de professionele en persoonlijke levens van betrokkenen. Een zorgvuldige benadering en respect voor de wettelijke kaders zijn daarom onontbeerlijk in de moderne arbeidsrelatie.

Plaats een reactie