FAQ Arbeidsrecht

Wat is een loonvordering?

Wanneer een werknemer niet het loon ontvangt dat hem of haar toekomt, kan er sprake zijn van een loonvordering. Dit is een juridische procedure waarbij de werknemer zijn of haar recht op loon afdwingt. In deze uitgebreide tekst zullen we de verschillende aspecten van een loonvordering bespreken, waaronder de gronden voor een loonvordering, het proces, en de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever.

Gronden voor een Loonvordering

Er zijn verschillende situaties waarin een werknemer een loonvordering kan indienen:

 • Wanneer het loon niet, niet volledig of niet tijdig is uitbetaald.
 • Als er onterecht bedragen zijn ingehouden op het loon.
 • Indien de werkgever weigert overuren of toeslagen uit te betalen.
 • Bij het niet nakomen van afspraken uit de arbeidsovereenkomst of cao.

Voordat een loonvordering wordt ingediend, is het gebruikelijk dat de werknemer eerst een schriftelijke aanmaning stuurt naar de werkgever. Hierin wordt de werkgever verzocht het verschuldigde loon alsnog te voldoen binnen een gestelde termijn.

Het Proces van een Loonvordering

Het proces van een loonvordering begint met het vaststellen van de vordering. De werknemer moet duidelijk maken welk bedrag hij of zij claimt en waarom. Vervolgens kan de werknemer een officiële loonvordering indienen bij de kantonrechter. Dit proces omvat de volgende stappen:

 1. Het opstellen van een dagvaarding waarin de vordering wordt uiteengezet.
 2. De dagvaarding laten betekenen door een deurwaarder.
 3. De zaak voorleggen aan de kantonrechter.
 4. Het bijwonen van de zitting en het eventueel voeren van verweer door de werkgever.
 5. De uitspraak van de kantonrechter afwachten.

Indien de werknemer in het gelijk wordt gesteld, zal de kantonrechter de werkgever veroordelen tot het betalen van het achterstallige loon. Daarnaast kan de rechter besluiten tot het toekennen van wettelijke verhoging en rente over het verschuldigde bedrag.

Rechten en Plichten van de Werknemer

De werknemer heeft het recht om loon te ontvangen voor het werk dat verricht is. Dit recht is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en/of cao. Bij een loonvordering heeft de werknemer de volgende rechten:

 • Het recht op het afgesproken loon, inclusief eventuele toeslagen en overuren.
 • Het recht op een wettelijke verhoging als compensatie voor de vertraging in betaling.
 • Het recht op wettelijke rente over het bedrag van de loonvordering.

Naast deze rechten heeft de werknemer ook plichten. Zo moet de werknemer de loonvordering binnen een redelijke termijn indienen en moet hij of zij de vordering voldoende onderbouwen met bewijsstukken zoals loonstroken en arbeidsovereenkomst.

Rechten en Plichten van de Werkgever

De werkgever is verplicht om het loon op tijd en volledig uit te betalen. Bij een loonvordering heeft de werkgever de volgende plichten:

 • Het nakomen van de betalingsverplichtingen zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en/of cao.
 • Het betalen van een wettelijke verhoging en rente indien de rechter dit toewijst.

De werkgever heeft echter ook rechten. Zo kan de werkgever verweer voeren tegen de loonvordering en eventueel bewijs aanleveren dat de vordering ongegrond is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een misverstand of als de werknemer niet aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan.

Wettelijke Verhoging en Rente

Bij een loonvordering kan de werknemer aanspraak maken op een wettelijke verhoging. Deze verhoging is bedoeld als prikkel voor de werkgever om het loon op tijd te betalen. De hoogte van de verhoging is afhankelijk van de duur van de vertraging en kan oplopen tot maximaal 50% van het verschuldigde loon. Daarnaast kan de werknemer wettelijke rente vorderen over het bedrag vanaf de datum waarop het loon betaald had moeten worden.

Voorkomen van Loonvorderingen

Om loonvorderingen te voorkomen, is het voor werkgevers belangrijk om de volgende maatregelen te nemen:

 • Zorg voor een duidelijke en tijdige loonadministratie.
 • Kom afspraken uit de arbeidsovereenkomst en cao nauwgezet na.
 • Communiceer open en tijdig met werknemers over loonkwesties.
 • Los eventuele geschillen over loon snel en in goed overleg op.

Door deze maatregelen te hanteren, kunnen werkgevers veel problemen en juridische procedures voorkomen.

Samenvatting

Een loonvordering is een juridische procedure die een werknemer kan starten wanneer hij of zij het loon niet, niet volledig of niet tijdig heeft ontvangen. Het proces omvat verschillende stappen, van het opstellen van een dagvaarding tot een uitspraak van de kantonrechter. Zowel werknemers als werkgevers hebben rechten en plichten in dit proces. Het is voor beide partijen van belang om goed geïnformeerd te zijn en waar mogelijk geschillen in goed overleg op te lossen om juridische procedures te voorkomen.

Plaats een reactie