FAQ Arbeidsrecht

Wat is een zware fout bij ontslag?

Wanneer een werknemer of werkgever een aanzienlijke misstap begaat binnen de professionele context, kan dit leiden tot een ontslag om dringende redenen. Dit type ontslag, vaak aangeduid als ontslag wegens een zware fout, is een ingrijpende maatregel die zowel voor de werkgever als de werknemer verstrekkende gevolgen kan hebben. In deze tekst zullen we uitgebreid ingaan op wat een zware fout bij ontslag inhoudt, de juridische context, de gevolgen voor beide partijen en de procedure die gevolgd moet worden.

Definitie van een zware fout

Een zware fout is een misstap die zo ernstig is dat deze de professionele relatie tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief verstoort. Het gaat hierbij om gedragingen die het vertrouwen onherstelbaar schaden en waardoor de samenwerking niet langer voortgezet kan worden. Voorbeelden van zware fouten zijn diefstal, fraude, geweld op de werkvloer, ernstige insubordinatie, en het schenden van bedrijfsgeheimen.

Button Image

Juridische context van ontslag wegens zware fout

De juridische basis voor ontslag wegens een zware fout is vastgelegd in het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht stelt specifieke eisen aan de definitie en de vaststelling van een zware fout. Zo moet de fout onomstotelijk vaststaan en moet deze binnen een bepaalde termijn na ontdekking aan de werknemer kenbaar gemaakt worden. Bovendien moet de werkgever de mogelijkheid bieden aan de werknemer om zijn of haar kant van het verhaal te doen voordat het ontslag definitief wordt.

Kenmerken van een zware fout

Er zijn verschillende kenmerken die een fout tot een zware fout kunnen maken:

 • Onmiddellijkheid: De fout moet van zodanige aard zijn dat de voortzetting van de arbeidsovereenkomst onmiddellijk onmogelijk is.
 • Definitiviteit: Er is geen mogelijkheid tot herstel van de professionele relatie.
 • Ernst: De fout moet ernstig genoeg zijn om het vertrouwen tussen de partijen te verbreken.
 • Bewijs: Er moet voldoende bewijs zijn om de zware fout aan te tonen.
Button Image

Procedure bij ontslag wegens zware fout

De procedure bij een ontslag wegens zware fout is strikt gereguleerd:

 1. Ontdekking van de fout: De werkgever moet de fout ontdekken en vaststellen.
 2. Bewijsverzameling: De werkgever verzamelt bewijs om de zware fout te kunnen staven.
 3. Hoor en wederhoor: De werknemer krijgt de kans om gehoord te worden en zijn of haar kant van het verhaal te presenteren.
 4. Ontslagbrief: Als de werkgever besluit tot ontslag over te gaan, moet dit schriftelijk en met opgave van redenen aan de werknemer medegedeeld worden.
 5. Termijn: Het ontslag moet binnen een bepaalde termijn na het vaststellen van de fout plaatsvinden.

Gevolgen van ontslag wegens zware fout

De gevolgen van een ontslag wegens zware fout zijn aanzienlijk:

 • Voor de werknemer betekent dit vaak het verlies van werk en inkomen zonder recht op een ontslagvergoeding of werkloosheidsuitkering.
 • Voor de werkgever kan een onterecht ontslag leiden tot juridische procedures en mogelijke schadevergoedingen.
Button Image

Rechten en plichten van de werknemer

De werknemer heeft het recht om zijn of haar versie van de feiten te geven en om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen. Daarnaast heeft de werknemer het recht om juridisch advies in te winnen en eventueel een procedure te starten bij onterecht ontslag.

Rechten en plichten van de werkgever

De werkgever heeft de plicht om een zorgvuldige procedure te volgen en om de werknemer de kans te geven zich te verdedigen. Daarnaast moet de werkgever de zware fout kunnen bewijzen en deze binnen de wettelijke termijnen kenbaar maken.

Advies voor werkgevers en werknemers

Werkgevers doen er goed aan om een duidelijk beleid te hebben omtrent gedragsregels en om bij een vermoeden van een zware fout juridisch advies in te winnen. Werknemers wordt aangeraden om zich bewust te zijn van de regels en bij twijfel of ontslag juridische bijstand te zoeken.

Samenvatting

Ontslag wegens een zware fout is een complex en ingrijpend proces dat zowel voor de werkgever als de werknemer grote gevolgen kan hebben. Het is essentieel dat beide partijen zich bewust zijn van hun rechten en plichten en dat de procedure zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften wordt gevolgd.

Plaats een reactie