FAQ Arbeidsrecht

Wat is loonvordering instellen?

Loonvordering instellen is een juridische procedure die een werknemer kan starten wanneer zijn of haar werkgever nalaat het overeengekomen loon uit te betalen. Deze situatie kan zich voordoen wanneer een werkgever in financiële problemen verkeert, maar ook bij geschillen over de interpretatie van arbeidsvoorwaarden of bij onenigheid over de uitvoering van het arbeidscontract. In dit artikel bespreken we de stappen die een werknemer kan ondernemen om een loonvordering in te stellen, de juridische grondslagen en de mogelijke gevolgen voor zowel werknemer als werkgever.

De Basis van Loonvordering

Loonvordering is gebaseerd op het principe dat een werknemer recht heeft op betaling voor verrichte arbeid. Dit recht is vastgelegd in het arbeidsrecht en wordt beschermd door de Nederlandse wet. Wanneer een werkgever dit recht schendt, kan de werknemer verschillende juridische stappen ondernemen om alsnog het verschuldigde loon te ontvangen.

Wanneer Loonvordering Instellen?

Er zijn verschillende situaties waarin een werknemer kan overwegen om een loonvordering in te stellen:

 • De werkgever betaalt het loon niet, te laat of slechts gedeeltelijk uit.
 • Er is onenigheid over de hoogte van het loon of over toeslagen en uitkeringen.
 • De werkgever houdt onterecht bedragen in op het loon.
 • De werkgever komt andere financiële afspraken uit de arbeidsovereenkomst niet na.

De Procedure van Loonvordering

Het instellen van een loonvordering is een stapsgewijze procedure die zorgvuldigheid vereist:

Stap 1: Communicatie met de Werkgever

Voordat juridische stappen worden ondernomen, is het aan te raden om eerst de kwestie te bespreken met de werkgever. Dit kan door middel van een gesprek of een schriftelijke herinnering waarin de werknemer aangeeft recht te hebben op het uitstaande loon.

Stap 2: Schriftelijke Aanmaning

Indien de werkgever niet reageert op de informele communicatie, kan de werknemer een schriftelijke aanmaning (sommatie) versturen. Hierin wordt de werkgever formeel in gebreke gesteld en wordt een termijn gesteld waarbinnen het loon alsnog betaald moet worden.

Stap 3: Inschakelen van een Jurist of Advocaat

Als de werkgever nog steeds niet overgaat tot betaling, kan de werknemer een jurist of advocaat inschakelen. Deze professional kan helpen bij het opstellen van de nodige juridische documenten en het vertegenwoordigen van de werknemer in een eventuele rechtszaak.

Stap 4: Gang naar de Rechter

Wanneer ook de formele aanmaning geen resultaat oplevert, kan de werknemer besluiten om naar de rechter te stappen. De rechter zal de zaak beoordelen en kan de werkgever veroordelen tot het betalen van het achterstallige loon, inclusief wettelijke rente en mogelijk bijkomende kosten.

Rechten en Plichten

Bij een loonvordering zijn er rechten en plichten voor zowel de werknemer als de werkgever:

Rechten van de Werknemer

 • Recht op tijdige en volledige loonbetaling.
 • Recht op wettelijke rente over het te laat betaalde loon.
 • Recht op vergoeding van de (juridische) kosten bij een gewonnen rechtszaak.

Plichten van de Werkgever

 • Plicht om het loon op tijd en volledig te betalen.
 • Plicht om wettelijke rente te betalen bij te late loonbetaling.
 • Plicht om de kosten van de rechtszaak te betalen bij verlies.

Belangrijke Overwegingen

Bij het instellen van een loonvordering zijn er enkele belangrijke overwegingen:

 • De verjaringstermijn: Een loonvordering moet binnen vijf jaar na de opeisbaarheid van het loon worden ingesteld, anders vervalt het recht hierop.
 • De bewijslast: De werknemer moet kunnen aantonen dat er recht is op het gevorderde loon.
 • De impact op de arbeidsrelatie: Een loonvordering kan de relatie tussen werknemer en werkgever onder druk zetten.

Alternatieven voor Loonvordering

Naast het instellen van een loonvordering zijn er alternatieve manieren om een loonconflict op te lossen:

 • Bemiddeling of mediation: Een onafhankelijke derde probeert tot een oplossing te komen tussen werknemer en werkgever.
 • Inschakelen van een vakbond: Als de werknemer lid is van een vakbond, kan deze ondersteuning bieden bij het conflict.
 • Arbeidsinspectie: Bij vermoedens van structurele onderbetaling of overtreding van arbeidswetten kan de arbeidsinspectie worden ingeschakeld.

Slotoverwegingen

Het instellen van een loonvordering is een serieuze stap die niet lichtvaardig genomen moet worden. Het vereist een goede voorbereiding en soms de hulp van een juridisch professional. Toch is het een belangrijk middel voor werknemers om hun recht op loon af te dwingen. Werkgevers doen er goed aan om loonbetalingen correct en tijdig te voldoen om dergelijke procedures te voorkomen.

Plaats een reactie