FAQ Arbeidsrecht

Wat zijn je rechten bij een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer u als werknemer of werkgever te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst, is het van cruciaal belang om goed op de hoogte te zijn van uw rechten. Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch document waarin afspraken worden vastgelegd om een geschil of onzekerheid op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. In deze tekst zullen we uitgebreid ingaan op de rechten die u heeft bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.

Definitie en Doel van een Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer partijen om een bestaand of toekomstig geschil te voorkomen of te beëindigen. Het doel is om duidelijkheid en zekerheid te bieden aan alle betrokken partijen. In de context van arbeidsrecht wordt het vaak gebruikt om de voorwaarden van een ontslag met wederzijds goedvinden vast te leggen.

Recht op Informatie en Advies

Voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent, heeft u het recht om volledig geïnformeerd te worden over de inhoud en de consequenties van de overeenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • De reden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • De hoogte en samenstelling van de eventuele beëindigingsvergoeding.
  • De datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • De afwikkeling van openstaande vakantiedagen en vakantiegeld.
  • Eventuele afspraken over een non-concurrentiebeding of relatiebeding.

Daarnaast heeft u het recht om juridisch advies in te winnen voordat u de overeenkomst ondertekent. Veel vaststellingsovereenkomsten bevatten een bepaling waarin staat dat de werkgever een bijdrage levert aan de kosten voor juridisch advies voor de werknemer.

Recht op Bedenktijd

Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer het recht op een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze periode kan de werknemer zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden. Het is belangrijk dat deze bedenktijd schriftelijk in de overeenkomst wordt vermeld. Indien dit niet het geval is, verlengt de bedenktijd zich automatisch naar drie weken.

Recht op een Transitievergoeding

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd via een vaststellingsovereenkomst, heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding die bedoeld is om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het laatstverdiende salaris.

Recht op WW-uitkering

Een belangrijk recht dat niet uit het oog verloren mag worden, is het recht op een werkloosheidsuitkering (WW). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de vaststellingsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De beëindiging van het dienstverband mag niet verwijtbaar zijn aan de werknemer.
  • Er moet sprake zijn van een opzegtermijn die in acht wordt genomen.
  • De werknemer mag niet ziek zijn op het moment van ondertekening van de overeenkomst.

Het is essentieel dat deze voorwaarden correct in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen om het recht op een WW-uitkering niet in gevaar te brengen.

Recht op Geheimhouding

Partijen kunnen overeenkomen om een geheimhoudingsbeding op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Dit houdt in dat beide partijen verplicht zijn om vertrouwelijke informatie die tijdens de dienstbetrekking of de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst bekend is geworden, niet te openbaren.

Recht op Finaliteit

Met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst doen partijen afstand van het recht om verdere claims met betrekking tot het dienstverband bij elkaar neer te leggen. Dit wordt ook wel het ‘finale kwijtingsbeding’ genoemd. Het is een bevestiging dat na het nakomen van de afspraken in de overeenkomst, partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Recht op Correcte Afwikkeling van de Overeenkomst

Naast de rechten die specifiek in de vaststellingsovereenkomst worden benoemd, heeft u ook het recht op een correcte afwikkeling van de overeenkomst. Dit betekent dat alle afspraken die zijn vastgelegd, zoals de uitbetaling van de beëindigingsvergoeding of de overdracht van werkzaamheden, op de afgesproken wijze moeten worden nagekomen.

Recht op Bescherming van Persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de informatie die in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen, zoals persoonlijke details en redenen voor het ontslag, vertrouwelijk behandeld moeten worden.

Recht op Onderhandeling

Voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent, heeft u het recht om te onderhandelen over de voorwaarden. Dit kan betrekking hebben op de hoogte van de vergoeding, de opzegtermijn, of andere voorwaarden die voor u van belang zijn. Het is raadzaam om gebruik te maken van dit recht, eventueel met ondersteuning van een juridisch adviseur.

Slotoverwegingen

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw toekomstige arbeidspositie en financiële situatie. Het is daarom van groot belang dat u zich bewust bent van uw rechten en deze actief behartigt. Zorg ervoor dat u voldoende tijd neemt om de overeenkomst te beoordelen en schakel indien nodig professionele hulp in. Een goed doordachte en zorgvuldig onderhandelde vaststellingsovereenkomst kan de basis leggen voor een positieve stap in uw carrière.

Plaats een reactie