FAQ Arbeidsrecht

Welk loon is bepalend voor transitievergoeding?

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Maar welk loon is nu bepalend voor de hoogte van deze transitievergoeding? In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende aspecten die een rol spelen bij het bepalen van het loon dat als basis dient voor de berekening van de transitievergoeding.

Definitie van transitievergoeding

Voordat we ingaan op het loon dat bepalend is voor de transitievergoeding, is het belangrijk om te begrijpen wat een transitievergoeding precies inhoudt. De transitievergoeding is een financiële compensatie die de werkgever moet betalen aan de werknemer bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en het maandelijkse loon van de werknemer.

Componenten van het loon

Het loon dat bepalend is voor de transitievergoeding bestaat uit verschillende componenten. Hieronder vallen het basissalaris, maar ook andere looncomponenten zoals:

 • Vakantiegeld
 • Ploegentoeslagen
 • Overwerkvergoedingen
 • Bonussen
 • Winstdelingen
 • Commissies
 • Werkgeversbijdragen aan pensioen
 • Andere looncomponenten die de werknemer regelmatig ontvangt

Deze componenten worden bij elkaar opgeteld om het loon te bepalen dat als basis dient voor de berekening van de transitievergoeding.

Berekening van de transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding is gebaseerd op het maandloon en het aantal volledige dienstjaren. Het maandloon is hierbij het gemiddelde loon dat de werknemer in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontslag heeft verdiend. Hierbij wordt rekening gehouden met de hierboven genoemde looncomponenten.

De formule voor de berekening van de transitievergoeding is als volgt:

 • Voor de eerste tien dienstjaren ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
 • Voor elk jaar dat de werknemer langer in dienst is geweest, ontvangt deze 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

Deze formule wordt toegepast tot een bepaald maximum, dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.

Uitzonderingen en bijzonderheden

Er zijn enkele uitzonderingen en bijzonderheden die invloed kunnen hebben op het loon dat bepalend is voor de transitievergoeding. Zo worden bepaalde looncomponenten soms anders behandeld:

 • Eenmalige uitkeringen zoals een bonus of dertiende maand worden naar rato meegenomen.
 • Looncomponenten die niet regelmatig worden uitbetaald, kunnen buiten beschouwing worden gelaten.
 • Werkgeversbijdragen aan bijvoorbeeld een levensloopregeling of een spaarregeling tellen niet mee.
 • In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid kan het loon dat als basis dient voor de transitievergoeding lager uitvallen.

Daarnaast kunnen er in de cao of in individuele arbeidsovereenkomsten specifieke afspraken zijn gemaakt die invloed hebben op de berekening van de transitievergoeding.

Rechtspraak en interpretatie

De interpretatie van welk loon bepalend is voor de transitievergoeding kan soms leiden tot juridische discussies. Rechtspraak op dit gebied is dan ook van belang om als leidraad te dienen bij het bepalen van het loon. Jurisprudentie kan bijvoorbeeld verheldering bieden over de vraag of bepaalde looncomponenten wel of niet meegenomen moeten worden in de berekening.

Advies en ondersteuning

Het is raadzaam voor zowel werkgevers als werknemers om juridisch advies in te winnen bij het bepalen van het loon dat als basis dient voor de transitievergoeding. Een arbeidsrechtadvocaat of een HR-adviseur kan ondersteuning bieden bij het correct interpreteren van de wetgeving en het toepassen van de berekeningswijze. Dit kan onduidelijkheden en geschillen voorkomen.

Wijzigingen in wetgeving

De wetgeving omtrent transitievergoedingen kan wijzigen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Wijzigingen kunnen invloed hebben op welke looncomponenten meegenomen moeten worden en hoe de berekening van de transitievergoeding precies plaatsvindt.

Praktische tips

Om ervoor te zorgen dat de berekening van de transitievergoeding soepel verloopt, zijn hier enkele praktische tips:

 • Houd een nauwkeurige administratie bij van alle looncomponenten.
 • Zorg dat je als werkgever op de hoogte bent van de laatste wet- en regelgeving.
 • Werknemers doen er goed aan om hun loonstroken en arbeidsovereenkomst te bewaren.
 • Bij twijfel, schakel tijdig een expert in om problemen te voorkomen.

Samenvattend is het loon dat bepalend is voor de transitievergoeding een samenstelling van diverse looncomponenten die de werknemer regelmatig ontvangt. Het is van groot belang om een correcte berekening te maken, waarbij alle relevante looncomponenten worden meegenomen. Dit vereist een zorgvuldige administratie en een goede kennis van de geldende wet- en regelgeving. Door proactief te handelen en indien nodig deskundig advies in te winnen, kunnen werkgever en werknemer samen tot een eerlijke en transparante afhandeling van de transitievergoeding komen.

Plaats een reactie