FAQ Arbeidsrecht

Welke datum telt bij ontslag?

Wanneer een werknemer of werkgever geconfronteerd wordt met ontslag, is een van de meest kritieke vragen: “Welke datum telt bij ontslag?” Deze vraag is van groot belang, omdat verschillende data verschillende juridische en financiële consequenties kunnen hebben. In dit artikel zullen we de verschillende relevante data bij ontslagprocessen onderzoeken en uitleggen hoe deze van invloed kunnen zijn op zowel de werknemer als de werkgever.

De Aanzegdatum

De aanzegdatum is de datum waarop de werkgever de werknemer formeel op de hoogte stelt van het voornemen tot ontslag. Deze datum is belangrijk omdat het vaak het startpunt is voor de opzegtermijn. De aanzegging moet schriftelijk gebeuren en de volgende punten bevatten:

 • De reden voor ontslag
 • De voorgestelde einddatum van het dienstverband
 • Informatie over de opzegtermijn
 • De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het ontslag

De aanzegdatum is cruciaal omdat deze de termijnen voor eventuele bezwaarprocedures in gang zet en omdat het de periode markeert waarin de werknemer zich kan voorbereiden op het zoeken naar een nieuwe baan.

Button Image

De Opzegdatum

De opzegdatum is de datum waarop de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk beëindigt. Deze datum is afhankelijk van de opzegtermijn die in de arbeidsovereenkomst of bij wet is vastgelegd. De opzegtermijn dient als een bufferperiode voor zowel de werknemer als de werkgever om de volgende stappen te plannen. De opzegtermijn kan variëren afhankelijk van:

 • De duur van het dienstverband
 • Afspraken in de arbeidsovereenkomst of CAO
 • Specifieke wetgeving die van toepassing kan zijn

Het is belangrijk om te weten dat de opzegtermijn in acht moet worden genomen om juridische geschillen en mogelijke schadeclaims te voorkomen.

De Ontslagdatum

De ontslagdatum is de dag waarop het dienstverband officieel eindigt. Dit is de datum die wordt gebruikt voor de administratieve afhandeling van het ontslag, zoals de eindafrekening, de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen en eventuele transitievergoedingen. De ontslagdatum is bepalend voor:

 • De start van een eventuele WW-uitkering
 • De einddatum voor de zorgverzekering via de werkgever
 • De datum waarop de werknemer officieel uit dienst is

Het is essentieel dat de ontslagdatum duidelijk wordt gecommuniceerd en vastgelegd om misverstanden te voorkomen.

Button Image

De Uitwerkdatum

De uitwerkdatum is de laatste dag dat de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht voor de werkgever. Deze datum kan afwijken van de ontslagdatum, bijvoorbeeld als de werknemer nog resterende vakantiedagen opneemt. De uitwerkdatum is relevant voor:

 • De berekening van de eindafrekening
 • De overdracht van werkzaamheden aan een collega of opvolger
 • De laatste dag waarop de werknemer toegang heeft tot bedrijfsmiddelen en -informatie

Het correct vaststellen van de uitwerkdatum is belangrijk voor een soepele overgang en om eventuele geschillen over gewerkte dagen en vergoedingen te voorkomen.

De Datum van Ontvangst van de Ontslagbrief

Wanneer een werknemer ontslag neemt, is de datum van ontvangst van de ontslagbrief door de werkgever van belang. Deze datum markeert het begin van de opzegtermijn. Het is aan te raden om de ontslagbrief aangetekend te versturen of persoonlijk te overhandigen, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de datum van ontvangst.

Button Image

De Datum van de Ontslagvergunning

In sommige gevallen is voor ontslag een vergunning van het UWV of de kantonrechter vereist. De datum waarop deze vergunning wordt verleend, is belangrijk voor het in gang zetten van de opzegtermijn. Zonder een geldige ontslagvergunning kan het ontslag onrechtmatig zijn, wat kan leiden tot sancties en compensatieverplichtingen.

De Datum van de Uitspraak van de Rechter

Indien het ontslag via de rechter loopt, is de datum van de uitspraak van de rechter bepalend. Deze datum kan invloed hebben op de opzegtermijn en de eventuele vergoedingen die de werkgever aan de werknemer moet betalen. Het is van belang dat zowel de werknemer als de werkgever zich bewust zijn van de juridische implicaties van deze datum.

Belangrijke Overwegingen

Bij het bepalen van de relevante datum bij ontslag zijn er enkele belangrijke overwegingen:

 • Controleer altijd de arbeidsovereenkomst en eventuele CAO-afspraken voor specifieke bepalingen omtrent ontslagdata.
 • Wees bewust van de wettelijke opzegtermijnen en zorg dat deze correct worden toegepast.
 • Documenteer alle communicatie rondom het ontslag zorgvuldig om misverstanden en juridische geschillen te voorkomen.
 • Zoek juridisch advies bij onduidelijkheden of complexe ontslagsituaties.

Het correct vaststellen en hanteren van de relevante ontslagdata is essentieel voor een rechtsgeldig en soepel ontslagproces. Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan zich grondig te informeren en voor te bereiden op de verschillende stappen in het ontslagproces.

Plaats een reactie