FAQ Arbeidsrecht

Wie is er verantwoordelijk bij een bedrijfsongeval?

Wanneer er een bedrijfsongeval plaatsvindt, rijst onmiddellijk de vraag: wie is er verantwoordelijk? Deze vraag is niet alleen van belang voor de direct betrokkenen, maar ook voor de juridische en financiële afwikkeling van het ongeval. De verantwoordelijkheid bij een bedrijfsongeval kan complex zijn en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omstandigheden van het ongeval, de betrokken partijen en de geldende wet- en regelgeving.

Wettelijk kader en verantwoordelijkheden

In de wet is vastgelegd dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het creëren van een veilige werkomgeving. Dit is onder meer geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Hieronder vallen onder andere:

 • Het voeren van een adequaat veiligheidsbeleid.
 • Het geven van instructies en voorlichting over veilig werken.
 • Het beschikbaar stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Het onderhouden en veilig houden van machines en gereedschappen.
 • Het nemen van maatregelen ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting.

Naast de werkgever hebben ook werknemers verantwoordelijkheden. Zij dienen de veiligheidsinstructies op te volgen, de beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen te gebruiken en onveilige situaties te melden bij hun leidinggevende of de daarvoor aangewezen persoon.

Button Image

De rol van de werkgever

De werkgever speelt een centrale rol bij het voorkomen van bedrijfsongevallen. Een proactieve houding ten aanzien van veiligheid is essentieel. Dit betekent dat de werkgever niet alleen moet voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook een cultuur moet creëren waarin veiligheid voorop staat. De volgende punten zijn hierbij van belang:

 • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het opstellen van een plan van aanpak om risico’s te verminderen.
 • Het regelmatig organiseren van veiligheidstrainingen en -oefeningen.
 • Het aanstellen van een preventiemedewerker of veiligheidsfunctionaris.
 • Het voeren van een open dialoog met werknemers over veiligheid en gezondheid.

Indien een werkgever deze verantwoordelijkheden niet nakomt en er vindt een ongeval plaats, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het ongeval.

De rol van de werknemer

Hoewel de werkgever een zware verantwoordelijkheid draagt, heeft de werknemer ook een belangrijke rol. Werknemers moeten:

 • De veiligheidsinstructies en -procedures volgen.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Actief deelnemen aan veiligheidstrainingen.
 • Onveilige situaties melden bij de verantwoordelijke personen.
 • Zorg dragen voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s.

Wanneer een werknemer nalatig is en dit leidt tot een ongeval, kan dit gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid. In sommige gevallen kan de werknemer (deels) verantwoordelijk worden gehouden.

Button Image

De rol van derden

In sommige gevallen kunnen ook derden betrokken zijn bij een bedrijfsongeval. Dit kunnen bijvoorbeeld leveranciers van machines of onderaannemers zijn. Wanneer een ongeval veroorzaakt wordt door een defect aan een machine die door een externe partij is geleverd, kan deze partij (mede)verantwoordelijk zijn. Hetzelfde geldt voor onderaannemers die onveilig werken en daarmee een ongeval veroorzaken.

Onderzoek na een ongeval

Na een bedrijfsongeval zal er een onderzoek plaatsvinden om de oorzaak en de verantwoordelijkheden vast te stellen. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door:

 • De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).
 • Een onafhankelijke onderzoekscommissie.
 • De verzekeraar van het bedrijf.

Het doel van het onderzoek is niet alleen om vast te stellen wie er verantwoordelijk is, maar ook om te leren van het ongeval en toekomstige ongevallen te voorkomen.

Button Image

Verzekeringen en compensatie

Bedrijven zijn vaak verzekerd voor de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen. Deze verzekeringen kunnen dekking bieden voor:

 • Medische kosten van de getroffen werknemer.
 • Re-integratiekosten.
 • Schadevergoeding bij blijvend letsel of overlijden.

De verzekering kan echter weigeren uit te keren als blijkt dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet van de werkgever of werknemer.

Preventie en voorlichting

Preventie is de sleutel tot het verminderen van bedrijfsongevallen. Dit vereist een continue inspanning van zowel werkgevers als werknemers. Voorlichting en training zijn hierbij cruciale elementen. Door werknemers goed te informeren over de risico’s en hen te trainen in veilig werken, kunnen veel ongevallen worden voorkomen.

Samenvatting van verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid bij een bedrijfsongeval is vaak een combinatie van factoren waarbij de werkgever, werknemer en soms derden betrokken zijn. De werkgever heeft de plicht om een veilige werkomgeving te creëren en te onderhouden. Werknemers moeten de veiligheidsregels volgen en actief bijdragen aan een veilige werkomgeving. Derden zoals leveranciers en onderaannemers kunnen ook verantwoordelijk zijn als hun handelen tot een ongeval leidt.

Na een ongeval is een grondig onderzoek noodzakelijk om de verantwoordelijkheden vast te stellen en om herhaling te voorkomen. Verzekeringen spelen een rol bij de financiële afwikkeling, maar kunnen niet alle gevolgen dekken, vooral niet als er sprake is van nalatigheid of opzet. Preventie en voorlichting blijven de belangrijkste middelen om bedrijfsongevallen te voorkomen en de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Plaats een reactie