FAQ Arbeidsrecht

Wie moet je verwittigen bij een arbeidsongeval?

Wanneer er sprake is van een arbeidsongeval, is het van cruciaal belang dat de juiste procedures worden gevolgd en de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. Dit zorgt niet alleen voor een correcte afhandeling van het ongeval, maar ook voor de veiligheid van alle medewerkers en de wettelijke naleving door de organisatie. In dit artikel bespreken we uitgebreid wie er allemaal geïnformeerd moet worden bij een arbeidsongeval.

Directe Melding aan de Leidinggevende

De eerste stap na een arbeidsongeval is het onmiddellijk informeren van de directe leidinggevende. Dit is belangrijk om verschillende redenen:

 • Snelle reactie: De leidinggevende kan direct maatregelen nemen om verdere schade of letsel te voorkomen.
 • Opvolging: De leidinggevende kan de nodige stappen ondernemen voor de opvolging van het ongeval, zoals het inschakelen van hulpdiensten indien nodig.
 • Registratie: Het ongeval moet correct worden geregistreerd voor interne en externe rapportage.
Button Image

Interne Veiligheidsprocedures

Na de melding aan de leidinggevende, moeten de interne veiligheidsprocedures worden gevolgd. Dit houdt in:

 • Inschakelen van de bedrijfshulpverlening (BHV) of de interne eerstehulpverleners.
 • Informeren van de afdeling Human Resources (HR) of de verantwoordelijke voor personeelszaken.
 • Inschakelen van de preventieadviseur of de dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Deze stappen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het ongeval op een professionele manier wordt afgehandeld en dat de juiste ondersteuning wordt geboden aan het slachtoffer en de getuigen.

Melding aan de Arbeidsinspectie

In bepaalde gevallen moet een arbeidsongeval ook gemeld worden aan de arbeidsinspectie. De criteria hiervoor kunnen variëren afhankelijk van de ernst van het ongeval en de lokale wetgeving. Over het algemeen geldt dat ernstige ongevallen, zoals die met blijvend letsel of dodelijke afloop, altijd gemeld moeten worden. De procedure hiervoor is als volgt:

 • De werkgever is verantwoordelijk voor de melding aan de arbeidsinspectie.
 • De melding moet zo snel mogelijk gebeuren, vaak binnen een vastgestelde termijn na het ongeval.
 • De melding moet gedetailleerde informatie bevatten over het ongeval en de betrokken personen.

Het niet melden van een ernstig arbeidsongeval kan leiden tot juridische consequenties voor de werkgever.

Button Image

Communicatie met de Verzekeraar

Arbeidsongevallen moeten ook gemeld worden aan de verzekeraar die de arbeidsongevallenverzekering voor het bedrijf beheert. Dit is belangrijk voor:

 • De dekking van de medische kosten van het slachtoffer.
 • Eventuele uitkeringen bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid.
 • De juridische bescherming van de werkgever en het bedrijf.

De melding aan de verzekeraar moet gedetailleerde informatie bevatten en binnen de termijnen die in de polis zijn vastgelegd, worden gedaan.

Informeren van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging

Indien aanwezig in de organisatie, moet de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging geïnformeerd worden over het arbeidsongeval. Zij hebben een rol in het toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en kunnen bijdragen aan het voorkomen van toekomstige ongevallen.

Button Image

Communicatie met het Slachtoffer en de Familie

Naast de officiële meldingen is het ook belangrijk om effectief te communiceren met het slachtoffer en indien nodig met de familie. Zij moeten op de hoogte worden gebracht van:

 • De genomen stappen na het ongeval.
 • De beschikbare ondersteuning en begeleiding.
 • De procedure voor het claimen van eventuele vergoedingen.

Deze communicatie moet met de nodige zorg en empathie worden uitgevoerd.

Documentatie en Registratie

Alle stappen die worden ondernomen na een arbeidsongeval moeten zorgvuldig worden gedocumenteerd en geregistreerd. Dit omvat:

 • Het opstellen van een ongevalsrapport.
 • Het bijhouden van communicatie met alle betrokken partijen.
 • Het documenteren van de genomen maatregelen en de resultaten daarvan.

Deze documentatie is niet alleen belangrijk voor de afhandeling van het huidige ongeval, maar ook voor de preventie van toekomstige ongevallen en voor eventuele juridische procedures.

Preventieve Maatregelen en Evaluatie

Na een arbeidsongeval is het belangrijk om te evalueren hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. Dit proces omvat:

 • Een risicoanalyse uitvoeren of bijwerken.
 • Veiligheidstrainingen en -instructies herzien en waar nodig verbeteren.
 • De werkplek aanpassen om de veiligheid te verhogen.

Deze stappen zijn essentieel om een veilige werkomgeving te creëren en te onderhouden.

Slotoverwegingen

Het correct afhandelen van een arbeidsongeval is een complex proces dat een goede voorbereiding en kennis van de relevante procedures vereist. Door de juiste partijen te informeren en de nodige stappen te ondernemen, kan een organisatie niet alleen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, maar ook zorgen voor het welzijn van haar werknemers en de continuïteit van haar bedrijfsvoering.

Plaats een reactie