FAQ Bouwrecht

Hoe een Architect in Gebreke Stellen?

Wanneer u een architect inschakelt voor het ontwerp van uw bouwproject, gaat u ervan uit dat deze professional de nodige expertise en zorgvuldigheid zal toepassen. Echter, er kunnen situaties ontstaan waarin de architect niet aan de verwachtingen voldoet of zelfs ernstige fouten maakt. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om de architect in gebreke te stellen. Dit artikel biedt een uitgebreide gids over hoe u dit proces aanpakt, welke stappen u moet ondernemen en welke juridische aspecten hierbij komen kijken.

Wat Betekent In Gebreke Stellen?

In gebreke stellen is een formele handeling waarbij u de architect schriftelijk op de hoogte brengt van het niet nakomen van zijn of haar contractuele verplichtingen. Dit kan variëren van het niet respecteren van de afgesproken termijnen tot het leveren van een ontwerp dat niet voldoet aan de gestelde eisen of normen. Het is een voorbereidende stap voor het eventueel starten van een juridische procedure.

Button Image

Stap 1: Beoordeel de Contractuele Verplichtingen

 • Contractanalyse: Begin met het zorgvuldig analyseren van het contract dat u met de architect heeft afgesloten. Controleer welke diensten de architect heeft beloofd te leveren en welke termijnen daarvoor zijn afgesproken.
 • Verplichtingen en Normen: Ga na welke wettelijke en professionele normen van toepassing zijn op het werk van de architect. Dit kan u helpen bepalen of de architect zijn of haar verplichtingen is nagekomen.

Stap 2: Identificeer de Tekortkomingen

 • Documentatie: Verzamel alle documentatie die de tekortkomingen van de architect kan aantonen. Dit kan gaan om correspondentie, ontwerpen, rapporten en eventuele getuigenverklaringen.
 • Expertise: Overweeg om een onafhankelijke expert in te schakelen die de tekortkomingen kan beoordelen en vaststellen. Deze expert kan later als getuige dienen als het tot een juridische procedure komt.
Button Image

Stap 3: Communicatie met de Architect

 • Initiële Communicatie: Probeer eerst het probleem op te lossen door directe communicatie met de architect. Leg de geïdentificeerde problemen voor en vraag om een oplossing.
 • Schriftelijke Waarschuwing: Als de problemen aanhouden, stuur dan een schriftelijke waarschuwing waarin u de tekortkomingen benoemt en de architect een termijn geeft om deze te herstellen.

Stap 4: In Gebreke Stelling

 • Formele Brief: Als de architect niet reageert of de problemen niet oplost, stel hem of haar dan formeel in gebreke door middel van een aangetekende brief. Vermeld duidelijk de tekortkomingen, de gevolgen daarvan en de termijn waarbinnen de architect alsnog aan zijn of haar verplichtingen moet voldoen.
 • Juridische Eisen: Zorg ervoor dat de ingebrekestelling voldoet aan alle juridische eisen. Dit kan betekenen dat u juridisch advies moet inwinnen om zeker te zijn van de correctheid van uw acties.
Button Image

Stap 5: Juridische Stappen Ondernemen

 • Advocaat Inschakelen: Als de architect na de ingebrekestelling nog steeds in gebreke blijft, kan het nodig zijn om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in bouwrecht.
 • Rechtszaak: Uw advocaat kan u adviseren over de mogelijkheid om een rechtszaak te starten tegen de architect. Dit kan leiden tot schadevergoeding of ontbinding van het contract.

Stap 6: Bewijsvoering en Schadevergoeding

 • Bewijslast: Zorg dat u een sterke bewijslast heeft die de tekortkomingen van de architect onderbouwt. Dit omvat contracten, correspondentie, expertverklaringen en eventuele schaderapporten.
 • Schadeberekening: Laat een berekening maken van de geleden schade. Dit kan de extra kosten omvatten die u moet maken om het werk door een andere partij te laten corrigeren of voltooien.

Stap 7: Alternatieve Geschillenbeslechting

 • Mediation: Overweeg mediation als een alternatief voor een rechtszaak. Dit kan een snellere en minder kostbare manier zijn om tot een oplossing te komen.
 • Arbitrage: Een andere optie is arbitrage, waarbij een onafhankelijke arbiter een bindende uitspraak doet over het geschil.

Stap 8: Voorkomen van Toekomstige Problemen

 • Contractmanagement: Zorg voor een goed contractmanagement om toekomstige problemen te voorkomen. Dit houdt in dat u duidelijke afspraken maakt en deze schriftelijk vastlegt.
 • Monitoring: Houd de voortgang van het project nauwlettend in de gaten en grijp in zodra u afwijkingen van het contract constateert.

Belangrijke Overwegingen

Bij het in gebreke stellen van een architect is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijke gevolgen. Een juridische strijd kan tijdrovend en kostbaar zijn, en het kan de relatie met de architect ernstig beschadigen. Weeg daarom de voor- en nadelen zorgvuldig af voordat u besluit om juridische stappen te ondernemen.

Daarnaast is het essentieel om te handelen binnen de grenzen van de wet en het contract. Een onterechte of onzorgvuldige ingebrekestelling kan leiden tot een tegenvordering van de architect en kan uw positie in een eventuele rechtszaak verzwakken.

Samenvattend, het in gebreke stellen van een architect is een serieuze stap die zorgvuldige overweging en voorbereiding vereist. Door de juiste procedures te volgen en indien nodig juridisch advies in te winnen, kunt u uw rechten beschermen en de kans op een succesvolle afloop van het geschil vergroten.

Plaats een reactie