FAQ Bouwrecht

Hoe kan ik een bedrijf in gebreke stellen?

Wanneer u als ondernemer of consument een overeenkomst aangaat met een bedrijf, mag u verwachten dat beide partijen zich aan de afspraken houden. Echter, er kunnen situaties ontstaan waarin het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt. In dergelijke gevallen kunt u het bedrijf in gebreke stellen. Dit is een formele handeling waarbij u het bedrijf schriftelijk op de hoogte stelt van zijn tekortkomingen en het een laatste kans geeft om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In deze uitgebreide gids bespreken we stap voor stap hoe u een bedrijf in gebreke kunt stellen.

Wat betekent in gebreke stellen?

In gebreke stellen is een juridische term die aangeeft dat een partij (de schuldeiser) de andere partij (de schuldenaar) formeel wijst op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Dit gebeurt meestal door middel van een ingebrekestelling, een schriftelijk document waarin de schuldeiser de schuldenaar een redelijke termijn geeft om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien het bedrijf na deze termijn nog steeds in gebreke blijft, kan de schuldeiser juridische stappen ondernemen.

Button Image

Wanneer kunt u een bedrijf in gebreke stellen?

Voordat u een bedrijf in gebreke stelt, moet er sprake zijn van een duidelijke tekortkoming. Dit kan variëren van het niet leveren van een product of dienst tot het niet nakomen van garantievoorwaarden. Hier zijn enkele situaties waarin u een bedrijf in gebreke kunt stellen:

 • Het bedrijf levert een product of dienst niet op tijd.
 • Het geleverde product of de dienst voldoet niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
 • Het bedrijf komt zijn garantieverplichtingen niet na.
 • Er zijn afspraken gemaakt die het bedrijf niet nakomt.

De voorbereiding: verzamel bewijsmateriaal

Voordat u een ingebrekestelling verstuurt, is het belangrijk om uw zaak goed voor te bereiden. Verzamel alle relevante documentatie die uw claim ondersteunt, zoals:

 • Contracten of overeenkomsten
 • Correspondentie met het bedrijf (e-mails, brieven, etc.)
 • Bewijs van betalingen
 • Eventuele foto’s of andere bewijsstukken van de tekortkoming

Zorg ervoor dat u een duidelijk en chronologisch overzicht heeft van alle gebeurtenissen en communicatie.

Button Image

Het opstellen van een ingebrekestelling

De ingebrekestelling moet aan bepaalde eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen die in de brief opgenomen moeten worden:

 • De datum van de brief
 • Uw naam en contactgegevens
 • De naam en contactgegevens van het bedrijf
 • Een duidelijke omschrijving van de tekortkoming
 • Een verwijzing naar de overeenkomst of afspraak die geschonden is
 • Een redelijke termijn waarbinnen het bedrijf de tekortkoming kan herstellen
 • De consequenties als het bedrijf niet binnen deze termijn aan zijn verplichtingen voldoet
 • Een verzoek om een schriftelijke bevestiging van ontvangst

Het is aan te raden om de ingebrekestelling aangetekend te versturen, zodat u een bewijs van verzending en ontvangst heeft.

De termijn voor nakoming

De termijn die u het bedrijf geeft om de tekortkoming te herstellen, moet redelijk zijn. Wat redelijk is, hangt af van de aard van de overeenkomst en de specifieke tekortkoming. Bijvoorbeeld, voor het leveren van een niet-geleverd product kan een termijn van een week redelijk zijn, terwijl voor het herstellen van een complexe machine een langere termijn nodig kan zijn.

Button Image

Na de ingebrekestelling

Na het versturen van de ingebrekestelling is het belangrijk om de reactie van het bedrijf af te wachten. Als het bedrijf binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet, is de kwestie opgelost. Indien het bedrijf niet reageert of weigert de tekortkoming te herstellen, kunt u verdere juridische stappen overwegen.

Juridische stappen na een ingebrekestelling

Als het bedrijf na de ingebrekestelling nog steeds in gebreke blijft, kunt u verschillende juridische stappen ondernemen:

 • Inschakelen van een mediator voor een minnelijke schikking
 • Inschakelen van een incassobureau of deurwaarder
 • Starten van een gerechtelijke procedure

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u deze stappen zet, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn en wat de beste strategie is voor uw situatie.

Voorkomen van toekomstige problemen

Om toekomstige problemen te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van elke overeenkomst begrijpt en stem alleen in met voorwaarden waaraan u en het bedrijf kunnen voldoen. Goede communicatie en het bijhouden van een dossier met alle relevante documentatie kunnen veel problemen voorkomen.

Samenvatting

Het in gebreke stellen van een bedrijf is een serieuze stap die u kunt nemen wanneer een bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt. Het is een formele handeling die het bedrijf een laatste kans biedt om de tekortkoming te herstellen voordat u juridische stappen onderneemt. Zorg ervoor dat u goed voorbereid bent, een duidelijke en volledige ingebrekestelling opstelt, en wees bereid om indien nodig juridische stappen te zetten. Met de juiste voorbereiding en aanpak kunt u uw rechten effectief handhaven en een oplossing vinden voor het geschil.

Plaats een reactie