FAQ Bouwrecht

Hoe lang kun je een aannemer aansprakelijk stellen?

Wanneer u een bouw- of verbouwproject start, gaat u een overeenkomst aan met een aannemer. Deze overeenkomst bevat afspraken over de uit te voeren werkzaamheden, de kwaliteit daarvan, de kosten en de opleveringstermijn. Maar wat als er na oplevering gebreken aan het licht komen? Hoe lang kunt u de aannemer dan aansprakelijk stellen voor eventuele fouten of tekortkomingen in het geleverde werk? Dit is een belangrijke vraag voor zowel opdrachtgevers als aannemers en vereist een gedetailleerd antwoord.

Wettelijke aansprakelijkheid van aannemers

De aansprakelijkheid van aannemers is in Nederland geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin zijn bepalingen opgenomen die de rechten en plichten van zowel de aannemer als de opdrachtgever beschrijven. De aansprakelijkheid van de aannemer kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Wettelijke garantieperiodes
 • Verborgen gebreken
 • Directe en indirecte schade

Deze categorieën bepalen mede de termijn waarbinnen u een aannemer aansprakelijk kunt stellen.

Button Image

Contractuele aansprakelijkheid

Bij het aangaan van een overeenkomst met een aannemer, worden er afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een contract. Dit contract bevat vaak specifieke garantievoorwaarden en termijnen waarbinnen gebreken gemeld moeten worden. Het is cruciaal om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen, aangezien ze de basis vormen voor het aansprakelijk stellen van de aannemer.

Wettelijke garantieperiodes

Naast de contractuele afspraken zijn er wettelijke garantieperiodes die van toepassing kunnen zijn. Deze periodes zijn vastgelegd in het BW en geven aan hoe lang na oplevering van het werk de aannemer nog aansprakelijk kan worden gesteld voor gebreken. De belangrijkste wettelijke termijn is de verjaringstermijn van vijf jaar voor verborgen gebreken. Dit betekent dat gebreken die binnen vijf jaar na oplevering aan het licht komen, nog verhaald kunnen worden op de aannemer, mits deze gebreken bij oplevering niet zichtbaar waren.

Button Image

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken zijn gebreken die niet direct bij oplevering zichtbaar zijn. Deze kunnen soms pas jaren later aan het licht komen. De termijn voor het aansprakelijk stellen van de aannemer voor verborgen gebreken is in principe vijf jaar, maar deze termijn begint pas te lopen vanaf het moment dat het gebrek ontdekt is of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.

Directe en indirecte schade

Wanneer er sprake is van gebreken, kan dit leiden tot directe schade, zoals lekkage of instorting, maar ook tot indirecte schade, zoals gevolgschade door wateroverlast. De aannemer kan voor beide soorten schade aansprakelijk worden gesteld, maar de termijnen en voorwaarden kunnen verschillen. Het is daarom belangrijk om bij het ontdekken van schade zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Button Image

Actie ondernemen bij gebreken

Indien u gebreken ontdekt, is het zaak om snel en adequaat te handelen. De volgende stappen zijn aan te raden:

 1. Documenteer de gebreken zorgvuldig met foto’s en beschrijvingen.
 2. Stel de aannemer schriftelijk op de hoogte van de gebreken.
 3. Geef de aannemer de gelegenheid om de gebreken te herstellen.
 4. Indien nodig, schakel een onafhankelijke deskundige in voor een oordeel.
 5. Overweeg juridische stappen indien de aannemer niet adequaat reageert.

Het is belangrijk om te weten dat het nemen van juridische stappen ook gebonden is aan termijnen. Zo moet een eventuele rechtszaak binnen twee jaar na het einde van de verjaringstermijn worden gestart.

Specifieke situaties en uitzonderingen

Er zijn situaties waarin andere termijnen of regels gelden. Zo kan bijvoorbeeld bij nieuwbouw de termijn voor het aansprakelijk stellen van de aannemer langer zijn, afhankelijk van de garantievoorwaarden die door de bouwer worden gegeven. Ook kan er sprake zijn van een langere termijn indien de aannemer willens en wetens gebreken heeft verzwegen.

Preventieve maatregelen

Om problemen met aansprakelijkheid te voorkomen, is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen:

 • Kies een betrouwbare aannemer met goede referenties.
 • Zorg voor een duidelijk en gedetailleerd contract.
 • Maak heldere afspraken over garantievoorwaarden en opleveringskeuringen.
 • Controleer het werk regelmatig tijdens de uitvoering.

Door deze maatregelen te nemen, verkleint u de kans op geschillen en vergroot u de mogelijkheid om succesvol een aannemer aansprakelijk te stellen indien nodig.

Samenvatting van termijnen

Samenvattend zijn de belangrijkste termijnen voor het aansprakelijk stellen van een aannemer:

 • Contractuele termijnen: zoals overeengekomen in het contract.
 • Wettelijke garantieperiode: meestal vijf jaar voor verborgen gebreken.
 • Verjaringstermijn: twee jaar na het einde van de garantieperiode om juridische stappen te ondernemen.

Het is essentieel om deze termijnen in acht te nemen en tijdig actie te ondernemen bij het constateren van gebreken. Door goed geïnformeerd te zijn en proactief te handelen, kunt u uw rechten als opdrachtgever beschermen en ervoor zorgen dat de aannemer zijn verantwoordelijkheden nakomt.

Plaats een reactie