FAQ Bouwrecht

Hoelang ben je aansprakelijk na verkoop woning?

De vraag “Hoelang ben je aansprakelijk na verkoop woning?” is een belangrijk aandachtspunt voor zowel verkopers als kopers van onroerend goed. De aansprakelijkheid na verkoop van een woning kan verstrekkende gevolgen hebben en is onderhevig aan verschillende juridische kaders en termijnen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van aansprakelijkheid na de verkoop van een woning uitgebreid bespreken, inclusief de relevante wetgeving, de termijnen die van toepassing zijn, en de verantwoordelijkheden van de verkoper.

Wettelijk kader van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verkoper na de verkoop van een woning is in Nederland geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). De belangrijkste artikelen die hierop van toepassing zijn, zijn te vinden in Boek 7, Titel 1, Afdeling 3, die gaan over de koop en verkoop van onroerende zaken. De wet stelt dat de verkoper verantwoordelijk is voor de eigenschappen van de verkochte woning en dat deze moet voldoen aan de verwachtingen die de koper redelijkerwijs mag hebben. Dit betekent dat de verkoper aansprakelijk kan zijn voor gebreken die na de verkoop aan het licht komen.

Non-conformiteit en verborgen gebreken

De termen ‘non-conformiteit’ en ‘verborgen gebreken’ spelen een centrale rol in de aansprakelijkheid na verkoop. Non-conformiteit houdt in dat de woning niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn of die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Verborgen gebreken zijn gebreken die de koper ten tijde van de koop niet kende en ook niet kon kennen, maar die het normale gebruik van de woning in de weg staan.

 • Non-conformiteit: De verkoper is aansprakelijk als de woning niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 • Verborgen gebreken: De verkoper kan aansprakelijk zijn voor gebreken die hij kende of had moeten kennen, maar niet heeft gemeld.

Termijnen van aansprakelijkheid

De termijn waarbinnen de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld voor non-conformiteit of verborgen gebreken is niet onbeperkt. Volgens de wet heeft de koper in principe twee jaar de tijd om bij de verkoper te reclameren over non-conformiteit van de woning. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 • Klachtplicht: De koper moet binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek klagen bij de verkoper.
 • Verjaring: De rechtsvordering tot herstel of vervanging van de woning verjaart in principe na twee jaar.

Het is echter mogelijk dat in de koopovereenkomst andere termijnen zijn afgesproken. Zo kan er bijvoorbeeld een kortere klachttermijn zijn overeengekomen of kan de verkoper een garantie hebben gegeven die de wettelijke termijn overschrijdt.

De rol van de koopovereenkomst

De koopovereenkomst is een cruciaal document dat de rechten en plichten van de verkoper en koper vastlegt. Hierin kunnen specifieke afspraken staan over de aansprakelijkheid van de verkoper na verkoop. Zo kan de verkoper bijvoorbeeld een ‘ouderdomsclausule’ opnemen, die aangeeft dat de koper minder bescherming geniet bij gebreken die passen bij de leeftijd en de staat van de woning. Ook kan er een ‘niet-zelfbewoningsclausule’ zijn, waarbij de verkoper aangeeft de woning niet zelf bewoond te hebben en dus minder goed op de hoogte is van eventuele gebreken.

 • Ouderdomsclausule: Beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken die passen bij de leeftijd van de woning.
 • Niet-zelfbewoningsclausule: Geeft aan dat de verkoper de woning niet zelf heeft bewoond en mogelijk minder weet van gebreken.

Daarnaast kan de verkoper ervoor kiezen om de woning ‘as is’, oftewel in de staat waarin deze zich bevindt, te verkopen. Dit ontslaat de verkoper echter niet van de plicht om de koper te informeren over bekende gebreken.

Onderzoeksplicht van de koper

Naast de mededelingsplicht van de verkoper, heeft de koper een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper zelf ook een actieve rol heeft in het onderzoeken van de staat van de woning voorafgaand aan de koop. De koper kan bijvoorbeeld een bouwkundige keuring laten uitvoeren om de staat van de woning te beoordelen. Als de koper zijn onderzoeksplicht verzaakt, kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheid om de verkoper aansprakelijk te stellen voor bepaalde gebreken.

 • Bouwkundige keuring: Een manier voor de koper om zijn onderzoeksplicht te vervullen.
 • Verzaakte onderzoeksplicht: Kan de mogelijkheid om de verkoper aansprakelijk te stellen beperken.

Praktische implicaties voor verkopers

Voor verkopers is het van belang om transparant te zijn over de staat van de woning en eventuele gebreken. Het is raadzaam om een gedetailleerde lijst van bekende gebreken op te stellen en deze aan de koopovereenkomst toe te voegen. Dit kan helpen om toekomstige geschillen te voorkomen. Daarnaast is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van de koopovereenkomst, zodat de verkoper zijn aansprakelijkheid kan beperken waar mogelijk en toegestaan.

 • Transparantie: Wees open over de staat van de woning en bekende gebreken.
 • Juridisch advies: Laat je adviseren bij het opstellen van de koopovereenkomst.

Praktische implicaties voor kopers

Kopers doen er goed aan om een grondig onderzoek naar de woning te verrichten en waar nodig experts in te schakelen. Het is ook belangrijk om de koopovereenkomst zorgvuldig te lezen en te begrijpen welke clausules de aansprakelijkheid van de verkoper kunnen beperken. Bij twijfel of onduidelijkheden is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

 • Grondig onderzoek: Verricht een uitgebreid onderzoek naar de staat van de woning.
 • Lees de overeenkomst: Wees bewust van de inhoud en de implicaties van de koopovereenkomst.

In conclusie, de aansprakelijkheid na verkoop van een woning is een complex onderwerp waarbij zowel de verkoper als de koper verantwoordelijkheden hebben. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de wettelijke kaders, de termijnen van aansprakelijkheid, en de inhoud van de koopovereenkomst. Door zorgvuldig te handelen en waar nodig juridisch advies in te winnen, kunnen zowel verkopers als kopers hun rechten en plichten optimaal behartigen.

Plaats een reactie