FAQ Bouwrecht

Is een kapotte riolering een verborgen gebrek?

Wanneer u een woning of bedrijfspand aankoopt, gaat u ervan uit dat alles in orde is. Echter, soms komen er na de aankoop gebreken aan het licht die niet direct zichtbaar waren tijdens de bezichtigingen of de overdracht. Een kapotte riolering kan zo’n onaangename verrassing zijn. Maar valt dit onder de noemer ‘verborgen gebrek’? In dit artikel gaan we dieper in op deze kwestie en bekijken we wat de juridische en praktische implicaties zijn van een defecte riolering voor zowel kopers als verkopers van onroerend goed.

Wat is een verborgen gebrek?

Voordat we de specifieke situatie van een kapotte riolering bespreken, is het belangrijk om te definiëren wat onder een verborgen gebrek wordt verstaan. Een verborgen gebrek is een gebrek aan een gekocht onroerend goed dat niet zichtbaar was tijdens de aankoop en dat de koper bij normaal gebruik van het pand kan hinderen. Om als verborgen gebrek te worden aangemerkt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het gebrek was niet zichtbaar bij de inspectie voorafgaand aan de koop.
 • De koper had het gebrek niet kunnen ontdekken, zelfs niet met een grondige inspectie.
 • Het gebrek moet ernstig genoeg zijn om het normale gebruik van het pand te belemmeren.
 • Het gebrek bestond al voor de overdracht van het eigendom.

De riolering als essentieel onderdeel van het pand

De riolering is een cruciaal onderdeel van elk pand. Het zorgt voor de afvoer van afvalwater en is essentieel voor een goede hygiëne en het comfort van de bewoners. Een defect aan de riolering kan leiden tot ernstige problemen, zoals verstoppingen, lekkages, overstromingen en zelfs gezondheidsrisico’s. Daarom is het van groot belang dat de riolering in goede staat verkeert.

Wanneer is een kapotte riolering een verborgen gebrek?

Een kapotte riolering kan als verborgen gebrek worden aangemerkt als het aan de eerder genoemde voorwaarden voldoet. Het is echter niet altijd eenvoudig om dit vast te stellen. Hier zijn enkele scenario’s waarin een kapotte riolering als verborgen gebrek kan worden beschouwd:

 • Als de verkoper op de hoogte was van het defect, maar dit niet heeft gemeld.
 • Als het defect zo ernstig is dat het normale gebruik van het pand onmogelijk maakt.
 • Als het defect niet zichtbaar was tijdens de bezichtiging en ook niet kenbaar kon worden gemaakt door een standaard bouwtechnische keuring.

De bewijslast voor het aantonen van een verborgen gebrek ligt bij de koper. Dit betekent dat de koper moet bewijzen dat het gebrek al bestond voor de overdracht en dat hij of zij dit niet kon weten op het moment van aankoop.

De rol van de verkoper en de meldingsplicht

De verkoper van een pand heeft een meldingsplicht. Dit houdt in dat de verkoper verplicht is om alle bekende gebreken aan de koper te melden. Als een verkoper weet van een defect aan de riolering en dit niet meldt, kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade die hieruit voortvloeit.

De rol van de koper en de onderzoeksplicht

Naast de meldingsplicht van de verkoper, heeft de koper een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om onderzoek te doen naar de staat van het pand. Dit kan bijvoorbeeld door het inschakelen van een bouwkundig expert of door specifiek onderzoek te laten doen naar de staat van de riolering.

Wat te doen bij een kapotte riolering na aankoop?

Indien u als koper na de aankoop van een pand een kapotte riolering ontdekt, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen:

 1. Documenteer het gebrek en de gevolgschade zorgvuldig.
 2. Neem contact op met de verkoper om het probleem te bespreken.
 3. Schakel een expert in om het gebrek te beoordelen en de oorzaak vast te stellen.
 4. Overweeg juridisch advies in te winnen om uw rechten en mogelijkheden te bepalen.

Het is belangrijk om snel te handelen, aangezien er wettelijke termijnen zijn waarbinnen u een beroep kunt doen op een verborgen gebrek.

Preventieve maatregelen voor kopers

Om de kans op verrassingen na de aankoop te verkleinen, kunnen kopers preventieve maatregelen nemen:

 • Laat een uitgebreide bouwtechnische keuring uitvoeren.
 • Vraag de verkoper expliciet naar de staat van de riolering.
 • Neem ontbindende voorwaarden op in de koopovereenkomst voor het geval er gebreken aan het licht komen.

Samenvatting en aanbevelingen

Samenvattend kan gesteld worden dat een kapotte riolering onder bepaalde omstandigheden als een verborgen gebrek kan worden beschouwd. Zowel kopers als verkopers hebben verantwoordelijkheden en plichten die zij moeten nakomen. Het is aan te raden om als koper een grondige inspectie uit te laten voeren en als verkoper transparant te zijn over de staat van het pand. Bij het ontdekken van een kapotte riolering na aankoop is het belangrijk om snel en adequaat te handelen om uw rechten te kunnen uitoefenen.

Plaats een reactie