FAQ Bouwrecht

Welke gebreken vallen onder de 10-jarige aansprakelijkheid?

In de bouwsector is de term ’10-jarige aansprakelijkheid’ een bekend begrip. Deze term verwijst naar de wettelijke verplichting van bouwprofessionals om gedurende tien jaar na oplevering van een bouwwerk aansprakelijk te zijn voor bepaalde gebreken. Het is van cruciaal belang voor zowel bouwprofessionals als opdrachtgevers om te begrijpen welke gebreken onder deze aansprakelijkheid vallen. In dit artikel zullen we de reikwijdte van de 10-jarige aansprakelijkheid verkennen en de soorten gebreken die hieronder geschaard worden.

Wat is de 10-jarige aansprakelijkheid?

De 10-jarige aansprakelijkheid, ook wel decennale aansprakelijkheid genoemd, is een wettelijke verplichting die in veel rechtsstelsels is opgenomen om de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken te waarborgen. Deze aansprakelijkheid houdt in dat de aannemer, architect of andere bouwprofessionals tot tien jaar na de oplevering van een bouwwerk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor ernstige gebreken die de stabiliteit of veiligheid van het bouwwerk in gevaar brengen.

Button Image

Criteria voor de 10-jarige aansprakelijkheid

Om onder de 10-jarige aansprakelijkheid te vallen, moet een gebrek aan een aantal criteria voldoen:

 • Het gebrek moet ernstig zijn.
 • Het moet de stabiliteit, veiligheid of waterdichtheid van het gebouw aantasten.
 • Het moet een gevolg zijn van een fout in de bouw of het ontwerp.
 • Het moet zich manifesteren binnen tien jaar na oplevering van het bouwwerk.

Deze criteria zijn bedoeld om te verzekeren dat de bouwsector hoge kwaliteitsstandaarden handhaaft en dat de veiligheid van de gebruikers van het bouwwerk gewaarborgd blijft.

Soorten gebreken onder de 10-jarige aansprakelijkheid

De volgende gebreken kunnen onder de 10-jarige aansprakelijkheid vallen:

Structurele gebreken

Structurele gebreken zijn problemen die de draagkracht en stabiliteit van het bouwwerk beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Funderingsproblemen die leiden tot verzakkingen of scheuren in de constructie.
 • Constructiefouten in dragende muren of balken.
 • Ontwerpfouten die de integriteit van het bouwwerk aantasten.

Gebreken in de waterdichtheid

Gebreken die leiden tot waterinfiltratie kunnen ernstige schade aan het bouwwerk veroorzaken. Hieronder vallen:

 • Problemen met het dak, zoals slechte dakbedekking of onjuiste plaatsing van dakpannen.
 • Gebrekkige waterdichting van gevels of terrassen.
 • Slecht uitgevoerde voegwerken die leiden tot lekkages.

Gevel- en dakconstructies

Gevels en daken zijn essentiële onderdelen die de bouw tegen externe elementen beschermen. Gebreken hieraan kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals:

 • Afwerking van de gevel die niet bestand is tegen weersinvloeden.
 • Onvoldoende bevestiging van dakonderdelen die kunnen leiden tot instortingsgevaar.

Installaties met een structurele functie

Installaties die een rol spelen in de structurele integriteit van het bouwwerk, zoals bepaalde HVAC-systemen, liften of trappenhuizen, moeten ook vrij zijn van ernstige gebreken. Denk hierbij aan:

 • Verkeerd geïnstalleerde liften die de veiligheid in gevaar brengen.
 • Trappenhuizen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen.
Button Image

Uitzonderingen en beperkingen

Hoewel de 10-jarige aansprakelijkheid een breed scala aan gebreken dekt, zijn er uitzonderingen en beperkingen:

 • Kleine gebreken die geen invloed hebben op de stabiliteit of veiligheid vallen niet onder de 10-jarige aansprakelijkheid.
 • Gebreken die ontstaan door onjuist gebruik of onderhoud van het bouwwerk door de eigenaar.
 • Slijtage door normaal gebruik valt eveneens buiten de aansprakelijkheid.

Het is belangrijk dat zowel bouwprofessionals als eigenaren zich bewust zijn van deze beperkingen om misverstanden te voorkomen.

Procedure bij het vaststellen van gebreken

Wanneer een gebrek wordt vastgesteld dat mogelijk onder de 10-jarige aansprakelijkheid valt, is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen:

 • Documenteer het gebrek zorgvuldig met foto’s en beschrijvingen.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met de bouwprofessional of het bedrijf verantwoordelijk voor het werk.
 • Schakel indien nodig een onafhankelijke expert in om het gebrek te beoordelen.
 • Start een dialoog met de verantwoordelijke partijen om tot een oplossing te komen.

Deze stappen helpen bij het efficiënt aanpakken van gebreken en het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van het bouwwerk.

Button Image

Belang van de 10-jarige aansprakelijkheid

De 10-jarige aansprakelijkheid speelt een cruciale rol in de bouwsector. Het zorgt ervoor dat bouwprofessionals verantwoordelijk blijven voor hun werk en stimuleert de oplevering van bouwwerken die veilig en duurzaam zijn. Voor eigenaren biedt het een vorm van bescherming tegen ernstige gebreken die de waarde en bruikbaarheid van hun eigendom kunnen aantasten.

Samenvattend is het essentieel voor alle betrokken partijen om een duidelijk begrip te hebben van de 10-jarige aansprakelijkheid en de gebreken die hieronder vallen. Dit zorgt voor een sterkere, veiligere en meer vertrouwde bouwsector.

Plaats een reactie