FAQ Bouwrecht

Wie controleert de bouw?

In de complexe wereld van de bouw is controle een essentieel onderdeel om de veiligheid, kwaliteit en naleving van regelgeving te waarborgen. De vraag wie de bouw controleert, is dan ook van groot belang voor iedereen die betrokken is bij bouwprojecten, van opdrachtgevers en aannemers tot eindgebruikers. In dit artikel verkennen we de verschillende actoren en instanties die toezicht houden op de bouwsector en hoe zij bijdragen aan het handhaven van de hoge standaarden die we in de industrie verwachten.

Overheidsinstanties en Regelgeving

De eerste laag van controle in de bouw komt van overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en handhaven van bouwregelgeving. Deze regelgeving is ontworpen om ervoor te zorgen dat alle bouwwerken veilig, duurzaam en toegankelijk zijn. De belangrijkste actoren in deze categorie zijn:

 • Lokale Bouw- en Woningtoezicht: Deze gemeentelijke afdelingen zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van bouwvoorschriften en -vergunningen. Zij voeren controles uit op bouwtekeningen en de bouwplaats zelf.
 • Provinciale en Rijksinspecties: Deze instanties houden toezicht op grotere bouwprojecten of projecten met een significant risico. Zij kunnen ingrijpen bij overtredingen of onveilige situaties.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Dit ministerie is verantwoordelijk voor het opstellen van het Bouwbesluit, waarin de technische voorschriften staan waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen.

Deze overheidsinstanties werken samen met andere organisaties, zoals de brandweer en milieu-instanties, om een integrale controle op de bouw te waarborgen.

Onafhankelijke Keuringsinstanties

Naast de overheidscontrole zijn er onafhankelijke keuringsinstanties die een cruciale rol spelen in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van bouwprojecten. Deze instanties voeren onafhankelijke controles uit en certificeren producten, processen en systemen in de bouw. Voorbeelden van dergelijke instanties zijn:

 • KIWA: Een organisatie die zich richt op het testen, inspecteren en certificeren van producten en diensten om de kwaliteit te verbeteren.
 • TÜV: Een internationaal opererende organisatie die zich bezighoudt met technische inspecties en certificeringen.
 • DEKRA: Een expert op het gebied van veiligheid, die diensten levert zoals inspecties en certificeringen van bouwmaterialen en -processen.

Deze keuringsinstanties zijn vaak geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, wat betekent dat hun werkwijze en deskundigheid aan strenge eisen voldoen.

Professionele Toezichthouders en Adviseurs

Binnen de bouwsector zelf zijn er ook verschillende partijen die een toezichthoudende rol vervullen. Deze professionals zorgen ervoor dat bouwprojecten volgens de afgesproken normen en kwaliteitseisen worden uitgevoerd:

 • Architecten: Zij ontwerpen niet alleen, maar houden ook toezicht op de uitvoering van hun ontwerpen om te zorgen dat deze conform de tekeningen en specificaties worden gerealiseerd.
 • Constructeurs: Deze specialisten controleren of de constructieve aspecten van een bouwwerk voldoen aan de eisen voor stabiliteit en duurzaamheid.
 • Bouwmanagementbureaus: Deze bureaus coördineren het bouwproces en houden toezicht op de kwaliteit en voortgang van het werk.

Deze professionals werken vaak in opdracht van de bouwheer of aannemer en zijn een essentieel onderdeel van het bouwteam.

Verzekeraars en Risicomanagement

Verzekeraars spelen ook een belangrijke rol in het controleren van de bouw. Zij beoordelen de risico’s van bouwprojecten en kunnen eisen stellen aan de uitvoering om de kans op schade en aansprakelijkheidsclaims te verkleinen. Dit kan onder meer door:

 • Bouwverzekeringen: Deze verzekeringen dekken specifieke risico’s tijdens de bouw, zoals brand, stormschade of diefstal van materialen.
 • Constructieverzekeringen: Deze verzekeringen bieden dekking voor schade die ontstaat door constructiefouten.
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen: Deze verzekeringen beschermen tegen claims die voortkomen uit nalatigheid of fouten tijdens het bouwproces.

Verzekeraars kunnen ook technische inspecties uitvoeren of eisen dat deze worden uitgevoerd door gekwalificeerde derde partijen.

De Rol van Certificering en Normen

Certificeringen en normen zijn onmisbaar in de bouwsector. Ze bieden een gestandaardiseerde manier om de kwaliteit en veiligheid van bouwprocessen, materialen en eindproducten te waarborgen. Enkele belangrijke normen en certificeringen zijn:

 • ISO-normen: Internationale normen zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement zijn veelgebruikt in de bouwsector.
 • NEN-normen: Nationale normen die specifieke eisen stellen aan bijvoorbeeld de constructieve veiligheid of energieprestaties van gebouwen.
 • BREEAM: Een internationaal erkende methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen en te certificeren.

De naleving van deze normen wordt vaak gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsinstanties, die na een succesvolle audit een certificaat uitreiken.

Belangenorganisaties en Brancheverenigingen

Binnen de bouwsector zijn er diverse belangenorganisaties en brancheverenigingen die een rol spelen in het controleren en verbeteren van de bouwpraktijk. Deze organisaties vertegenwoordigen de belangen van hun leden en zetten zich in voor kwaliteitsverbetering, innovatie en kennisdeling. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bouwend Nederland: De grootste ondernemersorganisatie in de bouw en infrastructuur, die zich inzet voor een sterke en toekomstbestendige bouwsector.
 • Vereniging Eigen Huis: Een consumentenorganisatie die opkomt voor de belangen van huiseigenaren en kritisch kijkt naar de kwaliteit van nieuwbouwprojecten.
 • Stichting Bouwkwaliteit (SBK): Een organisatie die zich richt op de verbetering van de bouwkwaliteit en het beheer van het Bouwbesluit.

Deze organisaties kunnen invloed uitoefenen op beleid, normontwikkeling en de professionalisering van de sector.

Slotbeschouwing

De controle op de bouw is een gelaagd en veelzijdig proces waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Van overheidsinstanties tot onafhankelijke keuringsinstanties, van professionele toezichthouders tot verzekeraars, en van certificeringsorganisaties tot belangenverenigingen, allemaal dragen ze bij aan een veilige, kwalitatieve en duurzame bouwomgeving. Door de samenwerking tussen deze verschillende actoren wordt een robuust systeem van checks and balances gecreëerd dat essentieel is voor het vertrouwen in de bouwsector. Het is deze samenwerking die ervoor zorgt dat bouwprojecten niet alleen voldoen aan de huidige normen en verwachtingen, maar ook bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst.

Plaats een reactie