FAQ Erfrecht

Heeft inkomen partner invloed op WIA-uitkering?

Wanneer iemand door ziekte of een andere medische reden niet meer in staat is om te werken, kan in Nederland een beroep worden gedaan op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet is bedoeld om inkomensondersteuning te bieden aan diegenen die arbeidsongeschikt zijn geraakt. Een veelgestelde vraag is of het inkomen van een partner invloed heeft op de hoogte van de WIA-uitkering. In dit artikel gaan we dieper in op deze kwestie en verkennen we de regelgeving rondom de WIA-uitkering en de factoren die de hoogte ervan kunnen beïnvloeden.

Wat is de WIA?

Voordat we ingaan op de invloed van het partnerinkomen, is het belangrijk om te begrijpen wat de WIA precies inhoudt. De WIA is opgezet om werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn financieel te ondersteunen. De wet kent twee regelingen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en in de toekomst mogelijk weer aan het werk kunnen.
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

De uitkering die men ontvangt, is afhankelijk van het arbeidsverleden, het laatstverdiende loon en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Criteria voor WIA-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De werknemer moet minstens 104 weken (2 jaar) ziek zijn.
  • De werknemer mag niet of minder in staat zijn om met arbeid hetzelfde te verdienen als voorheen.
  • Er moet voldoende geprobeerd zijn om weer aan het werk te komen (re-integratie-inspanningen).

Naast deze criteria speelt de persoonlijke situatie van de aanvrager een rol, waaronder het al dan niet hebben van een partner en het inkomen van die partner.

Invloed van het partnerinkomen op de WIA-uitkering

Het inkomen van een partner kan van invloed zijn op de hoogte van de WIA-uitkering, maar dit is afhankelijk van het type uitkering waarvoor men in aanmerking komt. Bij de IVA-uitkering is er geen sprake van een inkomenstoets en heeft het inkomen van de partner geen invloed op de hoogte van de uitkering. De IVA-uitkering is namelijk een vast bedrag gebaseerd op het laatstverdiende loon en het arbeidsverleden van de arbeidsongeschikte werknemer.

Bij de WGA-uitkering ligt dit anders. De WGA kent verschillende fasen, waarbij in de loongerelateerde fase het inkomen van de partner geen rol speelt. Echter, in de vervolg- en loonaanvullingsfase kan het partnerinkomen wel degelijk van invloed zijn. In deze fasen kan het recht op een aanvullende uitkering afhankelijk zijn van het gezamenlijke inkomen.

Loongerelateerde WGA-uitkering

Tijdens de loongerelateerde fase van de WGA-uitkering ontvangt de arbeidsongeschikte werknemer een uitkering die gebaseerd is op het vroegere loon. Deze fase duurt minimaal een half jaar en maximaal 38 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden. Gedurende deze periode is er geen toets op het partnerinkomen.

Vervolg- en loonaanvullingsfase

Na de loongerelateerde fase volgt de vervolg- of loonaanvullingsfase. In de vervolgfase ontvangt de arbeidsongeschikte werknemer een vast bedrag, ongeacht het inkomen. Echter, als het huishoudinkomen boven een bepaalde grens uitkomt, kan de uitkering lager uitvallen of zelfs helemaal wegvallen. Dit is de zogenaamde inkomenstoets.

In de loonaanvullingsfase wordt de uitkering aangevuld tot een bepaald percentage van het laatstverdiende loon, maar alleen als de werknemer een bepaald percentage van het resterende arbeidsvermogen benut. Ook hier kan het partnerinkomen van invloed zijn op de hoogte van de aanvulling.

Samenwonen of gehuwd zijn

De invloed van het partnerinkomen is ook afhankelijk van de vraag of men samenwoont of gehuwd is. Voor de WIA wordt een partner gedefinieerd als iemand met wie men gehuwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of ongehuwd samenwoont en een gezamenlijke huishouding voert. Als men alleenstaand is, wordt er geen rekening gehouden met het inkomen van anderen.

Uitzonderingen en specifieke situaties

Er zijn uitzonderingen en specifieke situaties waarin het partnerinkomen anders kan worden beoordeeld of waarin aanvullende regelingen van toepassing zijn. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van vrijlating van inkomsten uit arbeid, waardoor een deel van het inkomen niet meetelt voor de inkomenstoets. Ook kunnen er aanvullende regelingen zijn voor mensen met een jonggehandicaptenstatus of voor wie al voor 2015 arbeidsongeschikt was.

Advies en ondersteuning

Het is raadzaam om bij vragen over de invloed van het partnerinkomen op de WIA-uitkering advies in te winnen bij het UWV of een gespecialiseerde adviseur. Zij kunnen inzicht geven in de persoonlijke situatie en helpen bij het navigeren door de complexe regelgeving.

Samenvatting

Samenvattend kan gesteld worden dat het inkomen van een partner invloed kan hebben op de WIA-uitkering, maar dit is afhankelijk van het type uitkering en de fase waarin de uitkering zich bevindt. Bij de IVA-uitkering speelt het partnerinkomen geen rol, terwijl bij de WGA-uitkering het partnerinkomen in bepaalde fasen wel van invloed kan zijn. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regelgeving en bij twijfel professioneel advies in te winnen.

De WIA is een complexe wetgeving met veel nuances. Het is essentieel om de eigen situatie goed te analyseren en te begrijpen hoe het partnerinkomen de uitkering kan beïnvloeden. Door goed geïnformeerd te zijn, kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen en kan men de financiële toekomst beter plannen.

Plaats een reactie