FAQ Erfrecht

Hoe lang na overlijden erfenis opeisen?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Naast het emotionele verlies moeten er ook praktische zaken worden geregeld, waaronder de afwikkeling van de nalatenschap. Een belangrijke vraag die vaak opkomt is: “Hoe lang na overlijden kan men de erfenis opeisen?” In dit artikel gaan we uitgebreid in op de termijnen en procedures die gelden bij het opeisen van een erfenis.

Wettelijke termijnen voor het opeisen van een erfenis

De termijn waarbinnen een erfenis opgeëist kan worden, is niet onbeperkt. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke termijnen die hierbij een rol spelen.

 • Verjaringstermijn: In Nederland geldt een verjaringstermijn van vijf jaar voor het opeisen van een erfenis. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de erfgenaam bekend had kunnen zijn met het bestaan van zijn erfdeel.
 • Aanvaarding of verwerping: Erfgenamen hebben drie keuzes: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Voor het maken van deze keuze staat geen wettelijke termijn, maar het is raadzaam dit zo spoedig mogelijk te doen om onduidelijkheden en mogelijke schulden te voorkomen.
 • Beneficiaire aanvaarding: Indien gekozen wordt voor beneficiaire aanvaarding, moet de nalatenschap volgens de wettelijke vereffening worden afgewikkeld. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen.

Procedure voor het opeisen van een erfenis

Het opeisen van een erfenis volgt een bepaalde procedure. Hieronder worden de stappen beschreven die genomen moeten worden.

 • 1. Kennisgeving van overlijden: De eerste stap is dat de erfgenamen op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Dit gebeurt vaak door de executeur of notaris.
 • 2. Inventarisatie van de nalatenschap: Vervolgens wordt er een inventarisatie gemaakt van de nalatenschap. Dit omvat alle bezittingen en schulden van de overledene.
 • 3. Keuze maken: Erfgenamen moeten kiezen hoe zij de erfenis willen aanvaarden. Dit kan zuiver, beneficiair of door verwerping.
 • 4. Verklaring afleggen: De keuze wordt officieel gemaakt door een verklaring af te leggen bij de rechtbank.
 • 5. Afwikkeling van de nalatenschap: Na de keuze volgt de afwikkeling van de nalatenschap, waarbij bezittingen worden verdeeld en schulden worden betaald.

Specifieke situaties en uitzonderingen

Er zijn specifieke situaties en uitzonderingen die invloed kunnen hebben op de termijn voor het opeisen van een erfenis.

 • Minderjarige erfgenamen: Voor minderjarige erfgenamen gelden speciale regels. Hun wettelijke vertegenwoordiger moet handelen in hun belang.
 • Onbekende erfgenamen: Soms zijn erfgenamen niet direct bekend of te vinden. In dat geval kan het langer duren voordat de erfenis wordt opgeëist.
 • Internationale aspecten: Bij overlijden in het buitenland of als er buitenlandse bezittingen zijn, kunnen andere termijnen en regels gelden.

De rol van de executeur en notaris

De executeur en notaris spelen een belangrijke rol in het proces van het opeisen van een erfenis.

 • Executeur: De executeur is verantwoordelijk voor het beheren en afwikkelen van de nalatenschap. Hij of zij informeert de erfgenamen en zorgt voor de verdeling van de erfenis.
 • Notaris: De notaris kan betrokken zijn bij het opstellen van de verklaring van erfrecht, het adviseren van erfgenamen en het begeleiden van de afwikkeling van de nalatenschap.

Belang van tijdig handelen

Het is van groot belang om tijdig te handelen bij het opeisen van een erfenis. Door snel te reageren kunnen erfgenamen complicaties en extra kosten voorkomen.

 • Voorkomen van schulden: Door tijdig te handelen, kunnen erfgenamen voorkomen dat zij persoonlijk aansprakelijk worden voor eventuele schulden van de nalatenschap.
 • Verdeling van de erfenis: Een snelle afwikkeling zorgt ervoor dat de bezittingen van de overledene eerder verdeeld kunnen worden onder de erfgenamen.
 • Voorkomen van onenigheid: Duidelijkheid over de verdeling van de erfenis kan onenigheid tussen erfgenamen voorkomen.

Advies en ondersteuning

Het is aan te raden om professioneel advies en ondersteuning te zoeken bij het opeisen van een erfenis. Een notaris of gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan helpen bij het navigeren door de complexe materie van het erfrecht.

 • Notariële ondersteuning: Een notaris kan helpen bij het opstellen van de benodigde documenten en het geven van advies over de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Erfrechtadvocaat: Een erfrechtadvocaat kan bijstaan in juridische procedures en bij het oplossen van geschillen tussen erfgenamen.

Samenvatting en praktische tips

Samenvattend is het belangrijk om na het overlijden van een dierbare snel te handelen met betrekking tot de erfenis. Kennis van de wettelijke termijnen en procedures is essentieel om de erfenis correct en tijdig te kunnen opeisen.

 • Wees op de hoogte van de verjaringstermijn van vijf jaar voor het opeisen van een erfenis.
 • Maak een weloverwogen keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis.
 • Zoek professionele hulp bij de afwikkeling van de nalatenschap om fouten en onnodige kosten te voorkomen.
 • Communiceer duidelijk en tijdig met alle betrokken partijen om onenigheid en misverstanden te voorkomen.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen erfgenamen ervoor zorgen dat de nalatenschap van hun dierbare op een respectvolle en rechtvaardige manier wordt afgehandeld.

Plaats een reactie