FAQ Erfrecht

Hoe weet ik wat mijn kindsdeel is?

Wanneer een ouder overlijdt, komt vaak de vraag naar boven: “Hoe weet ik wat mijn kindsdeel is?” Het kindsdeel is het deel van de erfenis waarop kinderen recht hebben wanneer een van hun ouders komt te overlijden. Dit is een belangrijk aspect van het erfrecht, dat in Nederland geregeld is in het Burgerlijk Wetboek. In deze tekst zullen we uitgebreid ingaan op hoe het kindsdeel wordt bepaald, welke factoren hierop van invloed zijn en hoe u als kind uw rechten kunt waarborgen.

Wat is het kindsdeel?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis dat wettelijk is toegekend aan de kinderen van de overledene. Dit deel wordt bepaald aan de hand van de wettelijke verdeling of een testament. De wettelijke verdeling treedt in werking als er geen testament is opgesteld. In een testament kan de overledene echter afwijken van de wettelijke verdeling en specifieke bepalingen opnemen over de verdeling van de erfenis.

Button Image

De wettelijke verdeling

Als er geen testament is, dan bepaalt de wettelijke verdeling hoe de erfenis wordt verdeeld. De wettelijke verdeling houdt in dat:

 • De langstlevende echtgenoot alle bezittingen en schulden erft.
 • Kinderen een vordering krijgen op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun kindsdeel.
 • Deze vordering pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

De grootte van het kindsdeel is afhankelijk van het aantal kinderen. Bijvoorbeeld, als er twee kinderen zijn, wordt de erfenis in drie gelijke delen gesplitst: een deel voor de langstlevende echtgenoot en een deel voor elk kind.

Het testament en het kindsdeel

Wanneer er een testament is, kan de overledene afwijken van de wettelijke verdeling. Het testament kan bepalingen bevatten die het kindsdeel beïnvloeden, zoals:

 • Een legaat (een vastgesteld bedrag of specifiek goed dat aan iemand wordt nagelaten).
 • Een uitsluitingsclausule, waardoor de erfenis niet in een gemeenschap van goederen valt.
 • Een tweetrapsmaking, waarbij de erfenis eerst naar de langstlevende gaat en daarna naar de kinderen.

Het is belangrijk om het testament te raadplegen om te bepalen wat uw kindsdeel precies inhoudt.

Button Image

Berekening van het kindsdeel

De berekening van het kindsdeel hangt af van de waarde van de erfenis en de bepalingen in het testament of de wettelijke verdeling. Om het kindsdeel te berekenen, moet u de volgende stappen ondernemen:

 1. Inventariseren van de nalatenschap: Alle bezittingen en schulden van de overledene worden op een rij gezet.
 2. Waarderen van de nalatenschap: Bezittingen worden getaxeerd en schulden worden vastgesteld.
 3. Verdeling volgens wettelijke verdeling of testament: De nalatenschap wordt verdeeld volgens de wettelijke verdeling of de bepalingen in het testament.
 4. Berekenen van het kindsdeel: Het totale bedrag dat voor de kinderen bestemd is, wordt gedeeld door het aantal kinderen.

Het is raadzaam om een notaris of erfrechtadvocaat in te schakelen voor een accurate berekening van het kindsdeel.

Uw rechten als kind

Als kind heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw kindsdeel. Deze rechten omvatten:

 • Het recht op informatie over de nalatenschap.
 • Het recht om een kopie van het testament op te vragen bij het Centraal Testamentenregister.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de afwikkeling van de nalatenschap als u denkt dat dit niet volgens de wettelijke regels of het testament gebeurt.

Het is belangrijk om uw rechten te kennen en indien nodig juridisch advies in te winnen.

Button Image

De rol van de notaris

De notaris speelt een cruciale rol bij het vaststellen en uitkeren van het kindsdeel. De notaris:

 • Stelt de verklaring van erfrecht op, waarin de erfgenamen worden vermeld.
 • Helpt bij het opstellen van de boedelbeschrijving, waarin alle bezittingen en schulden worden opgenomen.
 • Kan optreden als executeur van de nalatenschap, indien in het testament aangewezen.
 • Adviseert over de afwikkeling van de nalatenschap en de verdeling van het kindsdeel.

Het inschakelen van een notaris zorgt voor een correcte en transparante afhandeling van de erfenis.

Veelgestelde vragen over het kindsdeel

Er zijn enkele veelgestelde vragen die vaak naar voren komen bij het bepalen van het kindsdeel:

Wat gebeurt er als een kind voor de langstlevende ouder overlijdt?
Als een kind voor de langstlevende ouder overlijdt, gaat het kindsdeel meestal over op diens kinderen (de kleinkinderen van de overledene).

Kan het kindsdeel worden ontnomen?
Ja, via een testamentaire bepaling zoals een onterving. Echter, kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie, een deel van de erfenis waar ze niet van onterfd kunnen worden.

Wat is de legitieme portie?
De legitieme portie is de helft van het wettelijke erfdeel waarop het kind minimaal recht heeft, ongeacht wat er in het testament staat.

Het is belangrijk om te weten dat deze vragen complex kunnen zijn en afhankelijk van de specifieke situatie kunnen verschillen. Juridisch advies is vaak noodzakelijk.

Samenvatting

Het bepalen van uw kindsdeel in een erfenis kan een complex proces zijn dat afhankelijk is van de wettelijke verdeling en de bepalingen in een testament. Het is essentieel om de nalatenschap te inventariseren en te waarderen, uw rechten als kind te kennen en indien nodig professioneel advies in te winnen. De notaris speelt een belangrijke rol in dit proces en kan u begeleiden bij het vaststellen van uw kindsdeel. Door goed geïnformeerd te zijn en de juiste stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat u ontvangt waar u recht op heeft.

Plaats een reactie