FAQ Erfrecht

Hoe zoekt een notaris erfgenamen?

Wanneer iemand overlijdt, is het aan de notaris om de erfgenamen van de overledene op te sporen. Dit is een essentieel onderdeel van de afwikkeling van een nalatenschap. Het proces van het zoeken naar erfgenamen kan complex zijn en vereist een systematische aanpak. In dit artikel bespreken we de verschillende stappen en methoden die een notaris gebruikt om erfgenamen te vinden.

Stap 1: Het Testament en Wettelijke Vererving

De zoektocht naar erfgenamen begint met het vaststellen of er een testament is. Een testament is een juridisch document waarin de overledene zijn of haar wensen ten aanzien van de verdeling van de nalatenschap heeft vastgelegd. Indien er een testament is, zal de notaris de daarin genoemde personen als eerste benaderen.

In het geval dat er geen testament is, of het testament geen volledige duidelijkheid biedt over alle erfgenamen, zal de notaris de wettelijke verervingsregels volgen. Deze regels zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en bepalen wie er recht heeft op de erfenis in afwezigheid van een testament. De wettelijke erfgenamen zijn onderverdeeld in vier groepen:

 • Echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen
 • Ouders, broers en zussen
 • Grootouders
 • Overgrootouders en verder

Stap 2: Raadplegen van Registers

Om de erfgenamen te identificeren, zal de notaris verschillende registers raadplegen. Het Basisregistratie Personen (BRP) is een belangrijke bron waarin de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland zijn opgenomen. Hier kan de notaris informatie vinden over de burgerlijke staat van de overledene en eventuele kinderen.

Daarnaast kan de notaris het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen om te controleren of er een testament is en bij welke notaris dit testament is opgemaakt. Ook kan de notaris gebruikmaken van het huwelijksgoederenregister om te zien of er sprake is van huwelijkse voorwaarden die van invloed kunnen zijn op de verdeling van de erfenis.

Stap 3: Inschakelen van Erfgenamenonderzoekers

Als de erfgenamen niet direct te vinden zijn via de registers, kan de notaris besluiten om een professionele erfgenamenonderzoeker in te schakelen. Deze onderzoekers zijn gespecialiseerd in het opsporen van erfgenamen en hebben toegang tot uitgebreide databases en archieven, zowel nationaal als internationaal.

Erfgenamenonderzoekers gebruiken verschillende technieken om erfgenamen te vinden, zoals:

 • Genealogisch onderzoek
 • Archiefonderzoek
 • Interviews met mogelijke verwanten en bekenden van de overledene
 • Advertenties plaatsen in lokale en nationale kranten

Stap 4: Internationaal Onderzoek

In een globaliserende wereld is het niet ongebruikelijk dat erfgenamen zich in het buitenland bevinden. In dergelijke gevallen moet de notaris internationaal onderzoek verrichten. Dit kan een complexe taak zijn vanwege de verschillende juridische systemen en talen. De notaris kan hiervoor samenwerken met buitenlandse collega’s en internationale netwerken.

Stap 5: Juridische Procedures

Als alle mogelijke middelen zijn uitgeput en er nog steeds geen erfgenamen zijn gevonden, kan de notaris juridische procedures starten. Dit kan inhouden dat de nalatenschap wordt overgedragen aan de Staat of dat er een oproep wordt gedaan aan onbekende erfgenamen om zich te melden.

Stap 6: Vaststellen van de Erfrechtelijke Positie

Zodra de erfgenamen zijn gevonden, is het aan de notaris om hun erfrechtelijke positie vast te stellen. Dit houdt in dat de notaris de erfgenamen informeert over hun rechten en plichten, en hen begeleidt bij het maken van keuzes met betrekking tot de erfenis, zoals het aanvaarden of verwerpen ervan.

Stap 7: Afwikkeling van de Nalatenschap

Met de erfgenamen geïdentificeerd en hun posities vastgesteld, kan de notaris overgaan tot de afwikkeling van de nalatenschap. Dit omvat het vereffenen van schulden, het verdelen van bezittingen en het opstellen van de verklaring van erfrecht.

Belang van Zorgvuldigheid en Discretie

Gedurende het gehele proces van het zoeken naar erfgenamen is het van groot belang dat de notaris zorgvuldig en discreet te werk gaat. Het gaat hier immers om gevoelige informatie en soms om aanzienlijke financiële belangen. De notaris heeft een beroepsgeheim en moet ervoor zorgen dat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Samenvatting van het Proces

Het zoeken naar erfgenamen is een gedetailleerd en soms langdurig proces dat de volgende stappen omvat:

 1. Controleren van het testament en de wettelijke verervingsregels
 2. Raadplegen van registers zoals het BRP en CTR
 3. Inschakelen van erfgenamenonderzoekers indien nodig
 4. Uitvoeren van internationaal onderzoek bij buitenlandse erfgenamen
 5. Starten van juridische procedures bij het ontbreken van erfgenamen
 6. Vaststellen van de erfrechtelijke positie van de erfgenamen
 7. Afwikkelen van de nalatenschap

De rol van de notaris is cruciaal in het waarborgen van een rechtvaardige en wettelijke verdeling van de nalatenschap. Door een zorgvuldige en systematische aanpak te hanteren, zorgt de notaris ervoor dat de laatste wensen van de overledene worden gerespecteerd en dat de erfgenamen hun rechtmatige deel ontvangen.

Plaats een reactie