FAQ Erfrecht

Is erfenis inkomen of vermogen?

Wanneer iemand komt te overlijden, kan er sprake zijn van een nalatenschap die overgaat op de erfgenamen. Deze nalatenschap, vaak aangeduid als erfenis, roept de vraag op of het beschouwd moet worden als inkomen of als vermogen. Deze vraag is niet alleen van belang voor de erfgenamen zelf, maar ook voor de fiscale behandeling en eventuele uitkeringsinstanties. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van een erfenis onder de loep nemen om deze vraag te beantwoorden.

Definitie van Erfenis

Een erfenis is het geheel van bezittingen en schulden dat een persoon achterlaat bij overlijden. Erfgenamen zijn de personen die door de wet of door een testament zijn aangewezen om de nalatenschap te ontvangen. De erfenis kan bestaan uit verschillende componenten:

 • Vastgoed (huizen, grond, etc.)
 • Roerende goederen (auto’s, sieraden, kunst)
 • Financiële middelen (banktegoeden, aandelen, obligaties)
 • Bedrijfsbelangen
 • Schulden en verplichtingen

De fiscale behandeling van een erfenis

Vanuit fiscaal oogpunt wordt een erfenis in Nederland beschouwd als vermogen. Dit betekent dat de ontvangen erfenis niet wordt belast als inkomen, maar dat er erfbelasting betaald moet worden over de waarde van de verkregen bezittingen na aftrek van eventuele schulden. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenaam, en de waarde van de erfenis.

De erfbelastingtarieven

De erfbelasting kent verschillende tarieven en vrijstellingen, die als volgt zijn opgebouwd:

 • Partners en kinderen betalen een lager tarief dan overige erfgenamen.
 • Er zijn vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de relatie tot de overledene.
 • De tarieven lopen op naarmate de waarde van de erfenis toeneemt.

Erfenis als vermogen

Na het betalen van de erfbelasting wordt de erfenis onderdeel van het vermogen van de erfgenaam. Dit heeft verschillende implicaties:

 • Het verhoogt de waarde van het eigen vermogen, wat van invloed kan zijn op de vermogensbelasting.
 • Indien de erfgenaam een uitkering ontvangt, kan de erfenis van invloed zijn op de hoogte of de voortzetting daarvan.
 • De erfenis kan geïnvesteerd worden, wat kan leiden tot toekomstig inkomen in de vorm van rente, dividend of waardestijging.

Erfenis als potentieel inkomen

Hoewel een erfenis primair als vermogen wordt gezien, kan het ook potentieel inkomen genereren. Dit gebeurt wanneer de erfgenaam besluit om het geërfde vermogen te investeren. De opbrengsten uit deze investeringen, zoals rente en dividend, worden dan als inkomen beschouwd en zijn onderhevig aan inkomstenbelasting.

De impact van een erfenis op sociale voorzieningen

Een erfenis kan ook gevolgen hebben voor de toegang tot sociale voorzieningen. In Nederland kan een aanzienlijke erfenis ertoe leiden dat iemand niet langer in aanmerking komt voor bepaalde inkomensafhankelijke regelingen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Daarnaast kan het ontvangen van een erfenis invloed hebben op de hoogte van een eventuele bijstandsuitkering.

Planning en advies

Gezien de complexiteit van de materie is het raadzaam om bij het ontvangen van een erfenis professioneel advies in te winnen. Dit kan helpen bij:

 • Het begrijpen van de fiscale gevolgen van de erfenis.
 • Het plannen van de toekomstige financiële situatie, inclusief investeringen.
 • Het navigeren door de regelgeving rondom sociale voorzieningen.

Samenvatting

Samenvattend kan gesteld worden dat een erfenis in de basis als vermogen wordt beschouwd. Het is een eenmalige verhoging van het vermogen van de erfgenaam, waarover erfbelasting betaald moet worden. Echter, de manier waarop de erfgenaam met de erfenis omgaat, kan leiden tot toekomstig inkomen. Daarnaast kan de erfenis gevolgen hebben voor de toegang tot sociale voorzieningen en de hoogte van uitkeringen. Het is daarom van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over de implicaties van het ontvangen van een erfenis.

De vraag of een erfenis inkomen of vermogen is, kan dus niet eenduidig beantwoord worden zonder de context en de acties van de erfgenaam in overweging te nemen. Het is een complexe kwestie die zowel juridische, fiscale als persoonlijke aspecten omvat. Erfgenamen doen er goed aan om zich te laten bijstaan door deskundigen om zo de meest voordelige en verstandige beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot hun erfenis.

Plaats een reactie