FAQ Erfrecht

Kan één erfgenaam de verkoop tegenhouden?

Wanneer een dierbare overlijdt en een nalatenschap achterlaat, kan dit leiden tot complexe situaties tussen de erfgenamen. Een veelvoorkomende vraag die rijst in het afwikkelingsproces van een erfenis is of één erfgenaam de verkoop van een tot de nalatenschap behorend goed kan tegenhouden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onroerend goed, zoals een huis of een stuk grond, maar ook over waardevolle roerende zaken. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van deze kwestie belichten en uiteenzetten onder welke omstandigheden één erfgenaam invloed kan uitoefenen op de verkoop van een erfdeel.

Wettelijke verdeling en erfgenamen

De basis van de afwikkeling van een nalatenschap wordt gevormd door het erfrecht, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt onder andere geregeld hoe de verdeling van de nalatenschap plaatsvindt en welke rechten en plichten erfgenamen hebben. De wettelijke verdeling treedt in werking wanneer er geen testament is, of wanneer het testament geen andere verdeling voorschrijft. Erfgenamen worden dan gezamenlijk eigenaar van de nalatenschap en moeten samen beslissingen nemen over de verdeling en verkoop van goederen.

Gezamenlijke besluitvorming

Bij de afwikkeling van een nalatenschap is het uitgangspunt dat erfgenamen gezamenlijk besluiten nemen. Dit betekent dat in principe alle erfgenamen akkoord moeten gaan met belangrijke beslissingen, zoals de verkoop van onroerend goed. Dit kan leiden tot een patstelling als één erfgenaam niet wil meewerken aan de verkoop. De volgende punten zijn van belang bij gezamenlijke besluitvorming:

 • Unanimiteit: Voor veel beslissingen is de instemming van alle erfgenamen vereist.
 • Meerderheidsbesluiten: In sommige gevallen kan een meerderheidsbesluit volstaan, afhankelijk van de waarde van de goederen en de regels die de erfgenamen onderling hebben afgesproken.
 • Vertegenwoordiging: Erfgenamen kunnen een vertegenwoordiger aanstellen om namens hen te handelen, wat de besluitvorming kan vergemakkelijken.

Wanneer kan één erfgenaam de verkoop tegenhouden?

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin één erfgenaam de verkoop van een erfdeel kan tegenhouden:

 • Indien er unanimiteit vereist is en één erfgenaam weigert in te stemmen met de verkoop.
 • Wanneer er sprake is van een legaat waarbij een erfgenaam het exclusieve recht heeft op een bepaald goed.
 • Als er een vruchtgebruik is gevestigd op een goed, waardoor de vruchtgebruiker (die ook erfgenaam kan zijn) moet instemmen met de verkoop.
 • Bij een onverdeelde boedel waarbij alle erfgenamen gezamenlijk eigenaar zijn en één van hen niet wil verkopen.

Oplossingen bij een impasse

Wanneer één erfgenaam de verkoop tegenhoudt, kan dit leiden tot een impasse. Er zijn echter verschillende manieren om deze situatie te doorbreken:

 • Bemiddeling: Een onafhankelijke bemiddelaar kan helpen om tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.
 • Verdeling van de nalatenschap: De kantonrechter kan op verzoek van één of meer erfgenamen een verdeling van de nalatenschap vaststellen.
 • Gerechtelijke verkoop: Als erfgenamen er onderling niet uitkomen, kan de rechter besluiten tot een gerechtelijke verkoop van het goed.
 • Uitkoop: Een erfgenaam die de verkoop tegenhoudt, kan uitgekocht worden door de andere erfgenamen.

Testamentaire bepalingen en uitzonderingen

Een testament kan specifieke bepalingen bevatten die invloed hebben op de mogelijkheid van één erfgenaam om de verkoop tegen te houden. Zo kan een erflater bijvoorbeeld bepalen dat bepaalde goederen niet verkocht mogen worden of dat voor de verkoop van bepaalde goederen slechts de instemming van een deel van de erfgenamen nodig is. Het is daarom van groot belang om het testament zorgvuldig te bestuderen en eventueel juridisch advies in te winnen.

De rol van de executeur

De executeur is de persoon die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap te beheren en de wensen van de erflater uit te voeren. De executeur heeft de bevoegdheid om bepaalde handelingen te verrichten zonder de instemming van de erfgenamen, zoals het betalen van schulden en het beheren van de nalatenschap. Echter, voor de verkoop van onroerend goed heeft de executeur in de regel de instemming van de erfgenamen nodig, tenzij het testament anders bepaalt.

Rechten van de erfgenamen

Erfgenamen hebben naast plichten ook rechten. Zij hebben recht op informatie over de nalatenschap en mogen inzage eisen in de boekhouding en andere relevante documenten. Daarnaast hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen beslissingen die hun belangen schaden. Het is belangrijk dat erfgenamen zich bewust zijn van hun rechten en deze actief uitoefenen.

Samenvatting en aanbevelingen

Samenvattend kan gesteld worden dat één erfgenaam in bepaalde gevallen de verkoop van een erfdeel kan tegenhouden. Dit hangt af van de wettelijke regels, eventuele testamentaire bepalingen en de specifieke omstandigheden van de nalatenschap. Erfgenamen doen er goed aan om:

 • Open en transparant met elkaar te communiceren.
 • Gezamenlijk naar oplossingen te zoeken bij een impasse.
 • Juridisch advies in te winnen bij complexe situaties.
 • De mogelijkheden van bemiddeling of gerechtelijke stappen te overwegen.

Door een constructieve houding aan te nemen en gebruik te maken van de beschikbare juridische middelen, kunnen erfgenamen vaak tot een oplossing komen die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

Plaats een reactie