FAQ Erfrecht

Kan langstlevende kindsdeel uitbetalen?

Wanneer een ouder overlijdt, is het een veelgestelde vraag of de langstlevende ouder het kindsdeel kan uitbetalen. Dit onderwerp raakt aan verschillende aspecten van het erfrecht, waarbij emoties en financiële belangen nauw met elkaar verweven zijn. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de mogelijkheden, voorwaarden en gevolgen van het uitbetalen van het kindsdeel door de langstlevende ouder.

Wat is het kindsdeel?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waarop kinderen recht hebben na het overlijden van een ouder. Volgens het Nederlandse erfrecht hebben kinderen en de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner) recht op een gelijk deel van de erfenis. Echter, om de langstlevende partner niet in financiële problemen te brengen, wordt het kindsdeel vaak omgezet in een vordering op de langstlevende ouder. Deze vordering is pas opeisbaar onder bepaalde voorwaarden, zoals het overlijden van de langstlevende ouder.

Button Image

Wettelijke verdeling en het kindsdeel

De wettelijke verdeling is een regeling die automatisch van kracht wordt als er geen testament is. Bij deze verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot alle bezittingen en schulden, terwijl de kinderen een niet-opeisbare vordering krijgen ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering kunnen zij in principe pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder, tenzij anders bepaald in een testament of overeenkomst.

Uitbetalen van het kindsdeel

Het uitbetalen van het kindsdeel door de langstlevende ouder kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hieronder worden de meest voorkomende situaties besproken:

 • Op eigen initiatief van de langstlevende ouder: De langstlevende ouder kan besluiten om het kindsdeel (geheel of gedeeltelijk) uit te betalen. Dit kan bijvoorbeeld als de financiële situatie dit toelaat of als er specifieke afspraken over zijn gemaakt.
 • Door een verzoek van de kinderen: Kinderen kunnen de langstlevende ouder verzoeken om hun kindsdeel uit te betalen. Dit kan echter alleen als de langstlevende ouder hiermee instemt, tenzij er in het testament andere voorwaarden zijn opgenomen.
 • Op basis van een testamentaire bepaling: Een testament kan bepalingen bevatten die het mogelijk maken voor kinderen om hun kindsdeel (eerder) op te eisen.
Button Image

Voorwaarden voor uitbetaling

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat het kindsdeel uitbetaald kan worden:

 • Overeenstemming: Alle betrokken partijen moeten het eens zijn over de uitbetaling.
 • Financiële positie: De financiële positie van de langstlevende ouder mag niet in gevaar komen door de uitbetaling.
 • Wettelijke bepalingen: De uitbetaling moet in overeenstemming zijn met wettelijke bepalingen en eventuele bepalingen in het testament.

Fiscale gevolgen

Het uitbetalen van het kindsdeel kan fiscale gevolgen hebben, zowel voor de langstlevende ouder als voor de kinderen. Zo kan er sprake zijn van schenkbelasting als de uitbetaling wordt gezien als een schenking. Het is belangrijk om hierover goed geïnformeerd te zijn en eventueel advies in te winnen bij een notaris of belastingadviseur.

Button Image

Praktische overwegingen

Bij het uitbetalen van het kindsdeel zijn er verschillende praktische overwegingen die meespelen:

 • De hoogte van het kindsdeel: De hoogte van het kindsdeel moet worden vastgesteld, wat kan afhangen van de waarde van de erfenis en eventuele schulden.
 • De liquiditeit van de erfenis: Is er voldoende liquide vermogen beschikbaar om het kindsdeel uit te betalen, of bestaat de erfenis voornamelijk uit onroerend goed of andere niet-liquide activa?
 • De relatie met de kinderen: De beslissing om het kindsdeel uit te betalen kan de relatie met de kinderen beïnvloeden, zowel positief als negatief.

Alternatieven voor uitbetaling

Als directe uitbetaling van het kindsdeel niet mogelijk of wenselijk is, zijn er alternatieven:

 • Uitstel van betaling: De uitbetaling kan worden uitgesteld tot een later moment, bijvoorbeeld tot de langstlevende ouder overlijdt of tot de kinderen een bepaalde leeftijd bereiken.
 • Periodieke uitkeringen: In plaats van een eenmalige uitbetaling kan er gekozen worden voor periodieke uitkeringen.
 • Verrekening met toekomstige erfenis: Het kindsdeel kan worden verrekend met de erfenis die de kinderen zullen ontvangen na het overlijden van de langstlevende ouder.

Advies en begeleiding

Het is raadzaam om professioneel advies en begeleiding in te winnen bij het uitbetalen van het kindsdeel. Een notaris kan helpen bij het opstellen van de benodigde documenten en het zorgen voor een correcte afhandeling. Ook kan een financieel adviseur inzicht geven in de financiële gevolgen van de uitbetaling.

Samenvatting

Het uitbetalen van het kindsdeel door de langstlevende ouder is mogelijk, maar er zijn verschillende voorwaarden en overwegingen die meespelen. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de juridische en fiscale gevolgen en om de beslissing zorgvuldig te overwegen. Met de juiste voorbereiding en begeleiding kan het uitbetalen van het kindsdeel op een manier die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

Plaats een reactie