FAQ Erfrecht

Kun je altijd je kindsdeel opeisen?

Wanneer een ouder overlijdt, komt vaak de vraag naar voren: “Kun je altijd je kindsdeel opeisen?” Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar kinderen recht op hebben wanneer een van hun ouders komt te overlijden. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de rechten en plichten die verbonden zijn aan het opeisen van een kindsdeel, de wettelijke regelingen, en de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het al dan niet kunnen opeisen van dit deel van de erfenis.

Wat is het kindsdeel?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waarop kinderen recht hebben na het overlijden van een ouder. Volgens het Nederlandse erfrecht hebben kinderen altijd recht op een bepaald deel van de nalatenschap, ongeacht wat er in het testament staat. Dit wordt het legitieme portie genoemd. Het is belangrijk om te weten dat het kindsdeel niet altijd direct opeisbaar is. Er zijn verschillende factoren die bepalen wanneer en hoe het kindsdeel geclaimd kan worden.

Wettelijke regelingen rondom het kindsdeel

De Nederlandse wet beschermt de rechten van kinderen op de nalatenschap van hun ouders door middel van het legitieme portie. Dit is een wettelijk vastgesteld minimumdeel van de erfenis waar kinderen altijd recht op hebben, zelfs als ze door de ouder zijn onterfd. De hoogte van het legitieme portie is de helft van het wettelijk erfdeel waarop het kind recht zou hebben als er geen testament zou zijn.

 • Legitieme portie: De helft van het wettelijk erfdeel.
 • Opeisbaarheid: Afhankelijk van bepaalde voorwaarden en termijnen.
 • Onterving: Kinderen behouden recht op hun legitieme portie.

De opeisbaarheid van het kindsdeel

Hoewel kinderen recht hebben op hun legitieme portie, is deze niet altijd direct opeisbaar. De opeisbaarheid van het kindsdeel kan afhangen van verschillende factoren:

 • Overlijden van de langstlevende ouder: Het kindsdeel wordt meestal pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende ouder.
 • Wilsrechten: Kinderen kunnen onder bepaalde omstandigheden gebruikmaken van wilsrechten om hun kindsdeel veilig te stellen.
 • Termijnen: Er zijn wettelijke termijnen waarbinnen het recht op het legitieme portie moet worden aangegeven.

Deze factoren kunnen complex zijn en het is vaak raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen wanneer het kindsdeel precies opeisbaar is.

Uitzonderingen en bijzondere omstandigheden

Er zijn situaties waarin het opeisen van het kindsdeel niet volgens de standaardregels verloopt. Bijzondere omstandigheden kunnen invloed hebben op de opeisbaarheid van het kindsdeel:

 • Schulden van de nalatenschap: Als de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevat, kan het zijn dat er niets overblijft om op te eisen.
 • Levenstestament: Een levenstestament kan bepalingen bevatten die invloed hebben op de opeisbaarheid van het kindsdeel.
 • Bedrijfsopvolging: Bij bedrijfsopvolging kunnen er speciale regels gelden die de opeisbaarheid van het kindsdeel beïnvloeden.

In dergelijke gevallen is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de juridische consequenties en mogelijkheden.

Procedure voor het opeisen van het kindsdeel

Het opeisen van het kindsdeel is een procedure die zorgvuldigheid vereist. Hieronder volgt een stappenplan dat als leidraad kan dienen:

 1. Inventarisatie van de nalatenschap: Bepaal wat de omvang is van de nalatenschap.
 2. Berekening van het legitieme portie: Bereken hoe groot het legitieme portie is.
 3. Aanspraak maken op het legitieme portie: Dit moet binnen een bepaalde termijn gebeuren.
 4. Uitbetaling of vaststelling van het kindsdeel: Afhankelijk van de situatie kan het kindsdeel worden uitbetaald of vastgesteld voor uitbetaling in de toekomst.

Het is aan te raden om bij deze procedure juridische bijstand te zoeken om te zorgen dat alle stappen correct worden doorlopen.

Veelgestelde vragen over het opeisen van het kindsdeel

Bij het opeisen van het kindsdeel komen vaak specifieke vragen naar voren. Hieronder worden enkele veelgestelde vragen beantwoord:

Kan ik mijn kindsdeel opeisen als mijn ouder nog leeft?

Het kindsdeel wordt in principe pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende ouder. Er zijn echter uitzonderingen, zoals het gebruik van wilsrechten.

Wat gebeurt er als ik mijn legitieme portie niet binnen de termijn opeis?

Als het legitieme portie niet binnen de wettelijke termijn wordt opgeëist, kan het recht hierop vervallen.

Hoe wordt het legitieme portie berekend?

Het legitieme portie wordt berekend als de helft van het wettelijk erfdeel dat het kind zou krijgen als er geen testament zou zijn.

Heeft een testament invloed op mijn recht op het kindsdeel?

Een testament kan de verdeling van de nalatenschap beïnvloeden, maar het recht op het legitieme portie blijft bestaan.

Samenvatting

Het opeisen van het kindsdeel is een recht dat kinderen hebben na het overlijden van een ouder. De opeisbaarheid van het kindsdeel is echter afhankelijk van verschillende factoren en kan complex zijn. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de wettelijke regelingen, procedures en termijnen. In sommige gevallen kan juridisch advies noodzakelijk zijn om het recht op het kindsdeel te kunnen effectueren.

Plaats een reactie