FAQ Erfrecht

Kun je een erfenis verdelen zonder notaris?

De vraag of je een erfenis kunt verdelen zonder notaris is een kwestie die veel erfgenamen bezighoudt. Het antwoord is niet eenduidig, aangezien de mogelijkheid om zonder notaris een erfenis te verdelen afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de nalatenschap, de wensen van de overledene en de verstandhouding tussen de erfgenamen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van het verdelen van een erfenis zonder notaris belichten en de voor- en nadelen hiervan bespreken.

Wettelijke vereisten voor de verdeling van een erfenis

Voordat we ingaan op de mogelijkheden om een erfenis te verdelen zonder notaris, is het belangrijk om de wettelijke vereisten te begrijpen. In Nederland is het erfrecht vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wet is het mogelijk om een erfenis te verdelen zonder tussenkomst van een notaris, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan:

 • Er is geen testament opgesteld door de overledene, of het testament vereist geen notariële afhandeling.
 • Alle erfgenamen zijn het eens over de verdeling van de erfenis.
 • Er zijn geen minderjarige erfgenamen betrokken, aangezien hun belangen door een notaris of kantonrechter beschermd moeten worden.
 • Er zijn geen schulden die de nalatenschap overtreffen, waardoor de erfenis beneficiair aanvaard zou moeten worden.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de erfgenamen in principe zelf de erfenis verdelen. Echter, er zijn situaties waarin de hulp van een notaris sterk aanbevolen of zelfs vereist is.

De rol van de notaris bij de verdeling van een erfenis

De notaris speelt een belangrijke rol bij de afwikkeling van nalatenschappen. Zijn of haar expertise zorgt ervoor dat de verdeling van de erfenis volgens de wettelijke regels verloopt en dat de belangen van alle betrokken partijen behartigd worden. De notaris kan helpen bij:

 • Het opstellen van een verklaring van erfrecht, waarin staat wie de erfgenamen zijn.
 • Het geven van advies over de fiscale gevolgen van de verdeling.
 • Het opmaken van een akte van verdeling, die nodig is voor de overdracht van onroerend goed.
 • Het afhandelen van complexe nalatenschappen, zoals die met een onderneming of met erfgenamen in het buitenland.

Hoewel de notaris een belangrijke rol kan spelen, is het in sommige gevallen mogelijk om zonder zijn of haar tussenkomst de erfenis te verdelen.

Zelf de erfenis verdelen: stappen en aandachtspunten

Als de erfgenamen besluiten om zonder notaris de erfenis te verdelen, zijn er verschillende stappen die genomen moeten worden:

 1. Inventarisatie van de nalatenschap: Alle bezittingen en schulden van de overledene moeten in kaart worden gebracht.
 2. Waardering van de bezittingen: De waarde van de bezittingen moet worden vastgesteld, eventueel met hulp van taxateurs.
 3. Afstemming tussen erfgenamen: De erfgenamen moeten overeenstemming bereiken over wie wat krijgt.
 4. Vastlegging van de verdeling: De gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd, bij voorkeur in een verdelingsovereenkomst.
 5. Afhandeling van de verdeling: De bezittingen moeten overgedragen worden en eventuele schulden moeten worden voldaan.

Bij het zelf verdelen van een erfenis zijn er verschillende aandachtspunten:

 • Alle erfgenamen moeten volledig en ondubbelzinnig instemmen met de verdeling.
 • De verdeling moet eerlijk zijn en overeenkomen met de wettelijke erfdeelverhoudingen, tenzij anders overeengekomen.
 • De erfgenamen moeten zich bewust zijn van eventuele fiscale consequenties, zoals erfbelasting.
 • De verdelingsovereenkomst moet duidelijk en volledig zijn om toekomstige geschillen te voorkomen.

Voordelen en nadelen van het verdelen van een erfenis zonder notaris

Het verdelen van een erfenis zonder notaris kan zowel voordelen als nadelen hebben. Hieronder worden deze kort uiteengezet:

Voordelen

 • Kostenbesparing: Het inschakelen van een notaris brengt kosten met zich mee. Door de erfenis zelf te verdelen, kunnen deze kosten bespaard worden.
 • Flexibiliteit: Erfgenamen hebben meer vrijheid om onderling afspraken te maken die passen bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren.
 • Snelheid: Zonder de formele procedures van een notariskantoor kan de verdeling sneller plaatsvinden.

Nadelen

 • Risico op conflicten: Zonder de begeleiding van een notaris kunnen er sneller misverstanden en conflicten ontstaan tussen erfgenamen.
 • Complexiteit: Bij complexe nalatenschappen kan het gebrek aan juridische kennis leiden tot fouten in de verdeling.
 • Rechtszekerheid: Een notariële akte van verdeling biedt meer rechtszekerheid en is soms noodzakelijk, bijvoorbeeld bij de overdracht van onroerend goed.

Alternatieven en aanvullende opties

Indien erfgenamen twijfelen over het zelf verdelen van een erfenis, zijn er alternatieven en aanvullende opties beschikbaar:

 • Inschakelen van een notaris voor alleen de noodzakelijke onderdelen, zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht.
 • Gebruikmaken van mediation bij onenigheid tussen erfgenamen.
 • Advies inwinnen bij een juridisch adviseur of erfrechtspecialist voor specifieke vraagstukken.

Samenvattend is het mogelijk om een erfenis te verdelen zonder notaris, maar het is belangrijk om goed na te gaan of dit in de specifieke situatie verstandig is. De keuze hangt af van de complexiteit van de nalatenschap, de relatie tussen de erfgenamen en de wens om kosten te besparen versus de behoefte aan juridische zekerheid. Het is raadzaam om in geval van twijfel professioneel advies in te winnen.

Plaats een reactie