FAQ Erfrecht

Wat als 1 erfgenaam verwerpt?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Naast het emotionele verlies moeten er ook juridische en financiële zaken worden afgehandeld, waaronder de erfenis. Maar wat gebeurt er als één van de erfgenamen besluit de erfenis te verwerpen? Dit kan verschillende gevolgen hebben voor de verdeling van de nalatenschap en de overige erfgenamen. In dit artikel verkennen we de implicaties van het verwerpen van een erfenis door één erfgenaam en de stappen die ondernomen moeten worden.

De Basis: Erfrecht en Erfgenamen

Voordat we ingaan op de specifieke situatie waarin een erfgenaam de erfenis verwerpt, is het belangrijk om een basisbegrip te hebben van het erfrecht en de positie van erfgenamen.

 • Testament: Een wettelijk document waarin de overledene (erflater) de verdeling van zijn of haar nalatenschap vastlegt.
 • Erfgenamen: Personen of entiteiten die door de erflater zijn aangewezen om de nalatenschap te ontvangen, of die volgens de wet recht hebben op een deel van de nalatenschap als er geen testament is.
 • Legitieme portie: Het deel van de erfenis waar bepaalde erfgenamen, zoals kinderen, volgens de wet altijd recht op hebben, ongeacht wat er in het testament staat.
 • Beneficiaire aanvaarding: Een vorm van aanvaarding waarbij de erfgenaam de erfenis alleen aanvaardt voor zover deze positief is (de baten hoger zijn dan de schulden).

Verwerping van de Erfenis

Elke erfgenaam heeft het recht om een erfenis te verwerpen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een negatieve nalatenschap (meer schulden dan bezittingen), persoonlijke principes of conflicten binnen de familie. Verwerping moet formeel gebeuren bij de rechtbank en kan niet ongedaan worden gemaakt.

Gevolgen voor de Nalatenschap

Wanneer een erfgenaam de erfenis verwerpt, heeft dit directe gevolgen voor de verdeling van de nalatenschap:

 • Plaatsvervulling: Als de verwerpende erfgenaam afstammelingen heeft, treden deze in zijn of haar plaats (plaatsvervulling).
 • Herberekening: De nalatenschap moet opnieuw worden berekend alsof de verwerpende erfgenaam nooit erfgenaam is geweest.
 • Overige erfgenamen: De overige erfgenamen kunnen een groter deel van de nalatenschap ontvangen, afhankelijk van de wettelijke verdeling of het testament.

Stappen na Verwerping

Na de verwerping van een erfenis door één erfgenaam moeten de volgende stappen worden ondernomen:

 1. Formele verwerping: De erfgenaam die wil verwerpen moet dit formeel doen bij de rechtbank.
 2. Notificatie: De overige erfgenamen en eventuele executeur moeten op de hoogte worden gesteld van de verwerping.
 3. Herberekening nalatenschap: De nalatenschap moet opnieuw worden verdeeld onder de overblijvende erfgenamen.
 4. Plaatsvervulling: Indien van toepassing, moeten de afstammelingen van de verwerpende erfgenaam worden geïdentificeerd en betrokken bij de erfenis.

Plaatsvervulling: Kinderen en Kleinkinderen

Plaatsvervulling is een belangrijk aspect wanneer een erfgenaam verwerpt. De kinderen of kleinkinderen van de verwerpende erfgenaam kunnen zijn of haar plaats innemen. Dit zijn de details:

 • Recht van representatie: Kinderen van de verwerpende erfgenaam erven in gelijke delen wat hun ouder zou hebben geërfd.
 • Uitsluiting: Als de verwerpende erfgenaam geen afstammelingen heeft, wordt zijn of haar deel verdeeld onder de overige erfgenamen.

Fiscale Overwegingen

De verwerping van een erfenis kan ook fiscale gevolgen hebben. Erfbelasting wordt berekend op basis van de waarde van de erfenis die elke erfgenaam ontvangt. Als de verdeling verandert door verwerping, kan dit leiden tot een herziening van de erfbelasting.

Advies en Begeleiding

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen wanneer een erfgenaam besluit te verwerpen. Een notaris of erfrechtadvocaat kan begeleiding bieden bij het navigeren door de complexe regelgeving en het zorgen voor een correcte afhandeling van de nalatenschap.

Samenvatting

De verwerping van een erfenis door één erfgenaam kan een ingrijpende impact hebben op de verdeling van de nalatenschap. Het is een beslissing met juridische, financiële en fiscale implicaties die zorgvuldig moet worden overwogen en afgehandeld. Met de juiste begeleiding en kennis van zaken kan de nalatenschap op een rechtvaardige en efficiënte manier worden verdeeld onder de overige erfgenamen.

Plaats een reactie