FAQ Erfrecht

Wat gebeurt er als een erfgenaam niet wil tekenen?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel kijken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Erfgenamen worden geconfronteerd met verschillende verantwoordelijkheden en keuzes. Een van de stappen in dit proces is het al dan niet aanvaarden van de erfenis. Maar wat gebeurt er als een erfgenaam niet wil tekenen voor de aanvaarding of verwerping van de erfenis? Dit kan leiden tot een complexe situatie die zorgvuldig moet worden aangepakt.

De keuzes van een erfgenaam

Een erfgenaam heeft in principe drie keuzes bij het omgaan met een erfenis:

 • Pure aanvaarding: Hierbij accepteert de erfgenaam de erfenis en daarmee ook de eventuele schulden die groter kunnen zijn dan de baten.
 • Beneficiaire aanvaarding: De erfgenaam aanvaardt de erfenis alleen voor zover de baten de schulden overtreffen. Dit houdt in dat de nalatenschap volgens wettelijke regels moet worden afgewikkeld.
 • Verwerping: De erfgenaam kiest ervoor om de erfenis niet te accepteren en heeft dan ook geen recht op enig deel van de nalatenschap.

De keuze moet weloverwogen worden gemaakt, aangezien deze verstrekkende gevolgen kan hebben voor de persoonlijke financiële situatie van de erfgenaam.

Impasse bij weigering te tekenen

Als een erfgenaam weigert een keuze te maken en dus niet wil tekenen, ontstaat er een impasse in de afwikkeling van de nalatenschap. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals onenigheid binnen de familie, onduidelijkheid over de omvang van schulden, of simpelweg onwil of onverschilligheid. De gevolgen van een dergelijke weigering kunnen aanzienlijk zijn:

 • De afwikkeling van de nalatenschap kan niet worden voltooid.
 • Er kunnen extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld door juridische procedures.
 • Andere erfgenamen kunnen in onzekerheid blijven over hun deel van de erfenis.

Wettelijke termijnen en sommatie

De wet voorziet in een termijn waarbinnen een erfgenaam een keuze moet maken. Als deze termijn verstrijkt zonder dat de erfgenaam een beslissing heeft genomen, kunnen de andere erfgenamen of belanghebbenden actie ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een sommatie, een officiële aanmaning waarin de erfgenaam wordt opgeroepen om binnen een bepaalde termijn een keuze te maken.

De rol van de kantonrechter

Indien een erfgenaam na sommatie nog steeds geen keuze maakt, kunnen de andere erfgenamen de kantonrechter verzoeken om een termijn te stellen. De kantonrechter kan dan een termijn vaststellen waarbinnen de erfgenaam alsnog een keuze moet maken. Als de erfgenaam ook deze termijn laat verstrijken, kan de rechter bepalen dat de erfgenaam geacht wordt de erfenis beneficiair te hebben aanvaard.

Beneficiaire aanvaarding door de rechter

Wanneer de kantonrechter bepaalt dat de erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard, betekent dit dat de nalatenschap volgens de wettelijke regels moet worden afgewikkeld. Dit houdt in dat er een boedelbeschrijving moet worden opgesteld en dat schuldeisers moeten worden betaald voordat er iets aan de erfgenamen kan worden uitgekeerd.

Verwerping door de rechter

In sommige gevallen kan de rechter ook besluiten dat de erfgenaam geacht wordt de erfenis te hebben verworpen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sterke aanwijzingen zijn dat de nalatenschap meer schulden dan baten bevat. In dat geval heeft de erfgenaam geen recht meer op enig deel van de erfenis, maar is hij of zij ook niet verantwoordelijk voor de schulden.

De gevolgen voor de nalatenschap

De weigering van een erfgenaam om te tekenen kan dus aanzienlijke gevolgen hebben voor de afwikkeling van de nalatenschap. Het kan leiden tot vertraging en extra kosten, en het kan de verhoudingen binnen de familie op scherp zetten. Het is daarom belangrijk dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn over de mogelijke gevolgen en dat zij professioneel advies inwinnen bij een notaris of juridisch adviseur.

Advies en begeleiding

Professioneel advies is essentieel in situaties waarin een erfgenaam niet wil tekenen. Een notaris of juridisch adviseur kan helpen bij het informeren van de erfgenamen over hun rechten en plichten, en kan begeleiding bieden bij het nemen van de juiste beslissingen. Ook kan een mediator worden ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van eventuele conflicten tussen erfgenamen.

Samenvatting van stappen

Samengevat kunnen de volgende stappen worden ondernomen als een erfgenaam niet wil tekenen:

 1. Informeren van de erfgenaam over de gevolgen van het niet maken van een keuze.
 2. Sommatie versturen om de erfgenaam aan te manen een keuze te maken.
 3. Verzoek indienen bij de kantonrechter om een termijn te stellen voor het maken van een keuze.
 4. Afwikkeling van de nalatenschap volgens de beslissing van de kantonrechter.
 5. Inschakelen van professionele hulp indien nodig.

De afwikkeling van een nalatenschap kan een emotioneel en complex proces zijn, vooral als een erfgenaam niet wil tekenen. Het is belangrijk dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn en professionele hulp zoeken om de situatie op een rechtvaardige en efficiënte manier op te lossen.

Plaats een reactie