FAQ Erfrecht

Wat heeft voorrang: testament of huwelijkscontract?

In de complexe wereld van familierecht en erfrecht is het niet altijd duidelijk welke juridische documenten voorrang hebben in verschillende situaties. Dit artikel gaat dieper in op de vraag of een testament of een huwelijkscontract voorrang heeft wanneer deze documenten tegenstrijdige bepalingen bevatten. We zullen de principes van beide documenten verkennen, hoe ze zich tot elkaar verhouden, en onder welke omstandigheden de ene voorrang heeft boven de andere.

De Basisprincipes van Testamenten

Een testament is een juridisch document waarin een persoon, de erflater genoemd, zijn of haar wensen vastlegt met betrekking tot de verdeling van het vermogen na overlijden. De belangrijkste punten van een testament zijn:

 • Identificatie van erfgenamen en legatarissen
 • Specifieke legaten, zoals geldbedragen of onroerend goed
 • Aanwijzing van een executeur die de nalatenschap beheert
 • Instructies voor de afwikkeling van de nalatenschap

Testamenten zijn persoonlijk en kunnen op elk moment door de erflater worden gewijzigd, zolang deze wilsbekwaam is.

De Basisprincipes van Huwelijkscontracten

Een huwelijkscontract, ook wel huwelijkse voorwaarden genoemd, is een overeenkomst tussen echtgenoten of aanstaande echtgenoten over de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk. De kernpunten van een huwelijkscontract zijn:

 • De vermogensrechtelijke verhouding tijdens het huwelijk
 • De verdeling van vermogen bij echtscheiding
 • Afspraken over de verdeling van vermogen bij overlijden

Huwelijkscontracten kunnen voor of tijdens het huwelijk worden opgesteld en gewijzigd met instemming van beide partijen.

Interactie tussen Testament en Huwelijkscontract

Wanneer een testament en een huwelijkscontract naast elkaar bestaan, kunnen er conflicten ontstaan. De interactie tussen deze twee documenten is afhankelijk van de specifieke bepalingen en de wetgeving van het rechtsgebied. Over het algemeen gelden de volgende regels:

 • Een huwelijkscontract heeft vaak voorrang op een testament wat betreft de verdeling van het huwelijksvermogen.
 • Testamenten hebben betrekking op persoonlijke bezittingen en kunnen voorrang hebben op huwelijkscontracten voor zaken die niet in het huwelijkscontract zijn geregeld.
 • Bij tegenstrijdigheden tussen een testament en een huwelijkscontract kan een rechterlijke uitspraak nodig zijn om te bepalen welk document voorrang heeft.

Specifieke Situaties en Jurisprudentie

De vraag welk document voorrang heeft, kan afhangen van specifieke situaties en eerdere rechterlijke uitspraken. Hieronder volgen enkele scenario’s waarin de voorrang van een testament of huwelijkscontract ter discussie kan staan:

Verdeling van Specifieke Goederen

Als een huwelijkscontract specifieke afspraken bevat over de verdeling van bepaalde goederen bij overlijden, en het testament spreekt dit tegen, zal het huwelijkscontract vaak voorrang hebben. Dit komt omdat de afspraken in het huwelijkscontract gezien worden als een bindende overeenkomst tussen de echtgenoten.

Wijzigingen na het Opstellen van het Huwelijkscontract

Indien een testament wordt opgesteld of gewijzigd na het opstellen van het huwelijkscontract, en het bevat bepalingen die niet strijdig zijn met het huwelijkscontract, dan zal het testament voorrang hebben voor die specifieke bepalingen.

Uitsluitingsclausules

Sommige testamenten bevatten uitsluitingsclausules die bepalen dat bepaalde bezittingen buiten de gemeenschap van goederen vallen. Als deze clausules in strijd zijn met het huwelijkscontract, kan dit leiden tot juridische conflicten waarbij de rechter een beslissing moet nemen.

Wettelijke Bescherming van de Langstlevende Echtgenoot

In veel rechtsgebieden zijn er wettelijke bepalingen die de langstlevende echtgenoot beschermen, ongeacht de inhoud van het testament of het huwelijkscontract. Deze bepalingen kunnen voorrang hebben op beide documenten en zorgen voor een minimale nalatenschap voor de overlevende echtgenoot.

Advies en Voorzorgsmaatregelen

Om conflicten tussen een testament en een huwelijkscontract te voorkomen, is het raadzaam om:

 • Beide documenten regelmatig te herzien en ervoor te zorgen dat ze op elkaar zijn afgestemd
 • Professioneel juridisch advies in te winnen bij het opstellen of wijzigen van deze documenten
 • Open communicatie te onderhouden met alle betrokken partijen over de inhoud en intenties van beide documenten

Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen individuen en koppels ervoor zorgen dat hun laatste wensen worden gerespecteerd en dat hun geliefden worden beschermd.

Samenvatting

De vraag of een testament of een huwelijkscontract voorrang heeft, is niet eenvoudig te beantwoorden en hangt af van de specifieke omstandigheden en de inhoud van de documenten. Het is essentieel om professioneel juridisch advies in te winnen en ervoor te zorgen dat beide documenten duidelijk en consistent zijn. Op deze manier kunnen conflicten worden geminimaliseerd en kan de wil van de erflater en de afspraken tussen echtgenoten worden gerespecteerd.

Plaats een reactie