FAQ Erfrecht

Wat komt in mindering op de legitieme portie?

De legitieme portie is een wettelijk beschermde aanspraak die kinderen hebben op een deel van de nalatenschap van hun ouders. In Nederland is dit recht vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en dient als een waarborg voor kinderen om niet volledig onterfd te worden. Echter, niet alles wat uit de nalatenschap komt, valt automatisch binnen deze legitieme portie. Er zijn diverse posten die in mindering kunnen worden gebracht op de legitieme portie. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de verschillende elementen die invloed hebben op de berekening van de legitieme portie en welke posten hierop in mindering kunnen komen.

De Berekening van de Legitieme Portie

Voordat we ingaan op de specifieke posten die in mindering kunnen komen op de legitieme portie, is het belangrijk om te begrijpen hoe deze portie wordt berekend. De legitieme portie is de helft van het wettelijk erfdeel waarop het kind recht zou hebben als er geen testament zou zijn. De berekening hiervan begint met het vaststellen van de waarde van de nalatenschap op het moment van overlijden. Van deze waarde worden vervolgens de schulden van de nalatenschap afgetrokken. Wat overblijft, is de zogenaamde legitimaire massa, waarover de legitieme portie wordt berekend.

Button Image

Gift in Aanmerking voor Inbreng

Gift in aanmerking voor inbreng is een van de belangrijkste posten die in mindering kan komen op de legitieme portie. Wanneer een ouder bij leven schenkingen heeft gedaan aan een of meerdere kinderen, kan dit gezien worden als een voorschot op de erfenis. Deze schenkingen worden daarom bij de berekening van de legitieme portie meegenomen als inbreng. Dit betekent dat de waarde van deze giften wordt opgeteld bij de legitimaire massa en vervolgens in mindering wordt gebracht op de legitieme portie van het kind aan wie de gift is gedaan.

Insolventie van de Nalatenschap

Wanneer de nalatenschap insolvent is, oftewel meer schulden dan bezittingen bevat, kan dit ook in mindering komen op de legitieme portie. In een dergelijk geval is er simpelweg niet genoeg vermogen in de nalatenschap om de legitieme porties uit te keren. De kinderen hebben dan geen recht op hun legitieme portie, omdat de schulden van de nalatenschap voorrang hebben.

Button Image

Legaten en Andere Beschikkingen

Legaten en andere beschikkingen die door de erflater zijn vastgelegd in een testament kunnen eveneens in mindering komen op de legitieme portie. Een legaat is een testamentaire beschikking waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan iemand wordt nagelaten. Als er legaten zijn opgenomen in het testament, dan worden deze eerst voldaan uit de nalatenschap voordat de legitieme porties worden berekend. Dit kan tot gevolg hebben dat de legitieme portie kleiner uitvalt.

Kosten van de Uitvaart

De kosten van de uitvaart zijn schulden van de nalatenschap die voorafgaan aan de verdeling van de erfenis. Deze kosten worden dus afgetrokken van de waarde van de nalatenschap voordat de legitieme portie wordt berekend. Dit kan betekenen dat de legitieme portie lager uitvalt, afhankelijk van de hoogte van de uitvaartkosten.

Button Image

Wettelijke Schulden van de Nalatenschap

Naast de uitvaartkosten zijn er andere wettelijke schulden die in mindering kunnen komen op de legitieme portie. Dit zijn schulden die de erflater had op het moment van overlijden, zoals hypotheekschulden, persoonlijke leningen, en belastingschulden. Deze schulden worden van de waarde van de nalatenschap afgetrokken voordat de legitieme portie wordt berekend.

Beheerskosten van de Nalatenschap

De kosten voor het beheren en afwikkelen van de nalatenschap, zoals notariskosten, taxatiekosten en kosten voor een executeur, komen ook in mindering op de legitieme portie. Deze kosten zijn noodzakelijk om de nalatenschap te kunnen verdelen en worden daarom beschouwd als schulden van de nalatenschap.

Samenvatting van Posten die in Minderering Komen

  • Gift in aanmerking voor inbreng
  • Insolventie van de nalatenschap
  • Legaten en andere beschikkingen
  • Kosten van de uitvaart
  • Wettelijke schulden van de nalatenschap
  • Beheerskosten van de nalatenschap

De legitieme portie is een complex onderwerp waarbij veel verschillende factoren een rol spelen. Het is belangrijk voor erfgenamen om goed op de hoogte te zijn van de posten die in mindering kunnen komen op hun legitieme portie. Dit kan invloed hebben op de verwachtingen en de uiteindelijke uitkering die zij uit de nalatenschap ontvangen. Voor een gedetailleerde berekening en advies is het raadzaam om een specialist, zoals een notaris of een erfrechtadvocaat, te raadplegen.

De legitieme portie is bedoeld om kinderen te beschermen tegen volledige onterving, maar de daadwerkelijke uitkering kan door verschillende posten aanzienlijk worden beïnvloed. Het is daarom van groot belang dat zowel erflaters als erfgenamen zich bewust zijn van de impact die deze posten kunnen hebben op de legitieme portie.

Plaats een reactie