FAQ Erfrecht

Wie bepaalt verdeling erfenis?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt naast het emotionele verlies ook de vraag naar voren wie de verdeling van de erfenis bepaalt. Dit is een complex proces dat wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder wettelijke regels, de aanwezigheid van een testament en de wensen van de erfgenamen. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de verschillende aspecten die de verdeling van een erfenis bepalen.

Wettelijk Erfrecht

Indien er geen testament is opgesteld, treedt het wettelijk erfrecht in werking. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en bepaalt wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij ontvangen. De wet onderscheidt verschillende groepen erfgenamen, die ook wel plaatsen worden genoemd:

 • Echtgenoot en kinderen
 • Ouders, broers en zussen
 • Grootouders
 • Overgrootouders

De verdeling van de erfenis volgt een bepaalde hiërarchie waarbij de eerstgenoemde groep voorrang heeft op de volgende. Indien er geen erfgenamen zijn in een van de groepen, schuift de erfenis door naar de volgende groep.

Button Image

Testament en Uiterste Wilsbeschikking

Een testament is een persoonlijk document waarin iemand zijn of haar laatste wensen vastlegt met betrekking tot de verdeling van de erfenis. Hierin kan de erflater afwijken van het wettelijk erfrecht en specifieke instructies geven over wie wat krijgt. De inhoud van een testament kan zeer divers zijn:

 • Specifieke legaten (bijvoorbeeld een bepaald bedrag of een specifiek voorwerp)
 • Benaming van erfgenamen die anders niet of minder zouden erven
 • Instellen van een executeur die de nalatenschap beheert
 • Voogdijregelingen voor minderjarige kinderen
 • Wensen met betrekking tot de uitvaart

Het is belangrijk dat een testament wordt opgesteld bij een notaris om de rechtsgeldigheid te waarborgen. Na het overlijden wordt het testament ingeschreven in het Centraal Testamentenregister, waarna de inhoud ervan leidend is voor de verdeling van de erfenis.

De Rol van de Notaris

De notaris speelt een cruciale rol bij de verdeling van een erfenis. Hij of zij is verantwoordelijk voor het opstellen van een verklaring van erfrecht, waarin staat wie de erfgenamen zijn en of er een testament is. De notaris controleert ook of het testament voldoet aan alle wettelijke eisen en of er geen andere testamenten zijn die voorrang hebben. De taken van de notaris omvatten:

 • Opstellen van de verklaring van erfrecht
 • Uitleg geven over de inhoud van het testament
 • Begeleiden van de erfgenamen bij de afwikkeling van de erfenis
 • Verzorgen van de aangifte erfbelasting
 • Verdelen van de nalatenschap volgens de wettelijke regels of het testament

De notaris zorgt voor een correcte en rechtvaardige verdeling van de erfenis, waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd.

Button Image

De Executeur

In een testament kan een executeur worden aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheren en afwikkelen van de nalatenschap. De taken van een executeur kunnen variëren, afhankelijk van wat er in het testament is vastgelegd, maar omvatten doorgaans:

 • Het betalen van schulden en belastingen
 • Het beheren van de nalatenschap totdat deze verdeeld kan worden
 • Het verdelen van specifieke legaten
 • Het opstellen van een boedelbeschrijving

De executeur heeft een belangrijke taak en dient deze met zorg en in overeenstemming met de wensen van de erflater uit te voeren.

De Invloed van Erfgenamen

Erfgenamen hebben ook een stem in de verdeling van de erfenis, vooral als er geen testament is of als het testament ruimte laat voor interpretatie. In sommige gevallen kunnen erfgenamen in onderling overleg afwijken van de wettelijke verdeling of de bepalingen in het testament. Dit moet echter wel unaniem gebeuren en alle erfgenamen moeten hiermee instemmen. De afspraken die erfgenamen onderling maken, worden vastgelegd in een verdelingsakte.

Button Image

Conflicten en Geschillen

Conflicten over de verdeling van een erfenis kunnen ontstaan wanneer erfgenamen het niet eens zijn over de interpretatie van het testament of de wettelijke verdeling. In dergelijke gevallen kan mediation een oplossing bieden. Als mediation niet tot een oplossing leidt, kan een gerechtelijke procedure worden gestart. De rechter zal dan een uitspraak doen over de verdeling van de erfenis.

Internationale Aspecten

Bij erfenissen met een internationaal karakter, bijvoorbeeld als de erflater bezittingen had in het buitenland of als erfgenamen in verschillende landen wonen, kunnen de regels complexer worden. Verschillende landen hebben verschillende erfrechtstelsels, en het kan voorkomen dat meerdere rechtsstelsels van toepassing zijn. In dergelijke gevallen is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een specialist op het gebied van internationaal erfrecht.

Samenvatting

De verdeling van een erfenis wordt bepaald door een combinatie van wettelijke regels, de inhoud van een eventueel testament, de rol van de notaris, de taken van een eventuele executeur en de wensen van de erfgenamen. Het is een proces dat zorgvuldigheid en aandacht vereist om ervoor te zorgen dat de nalatenschap op een rechtvaardige en gewenste manier wordt verdeeld. Bij onduidelijkheden of conflicten is het belangrijk om professionele hulp in te schakelen om tot een goede oplossing te komen.

De verdeling van een erfenis is een gevoelig en complex onderwerp dat een zorgvuldige aanpak vereist. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten en dat er, indien mogelijk, wordt gestreefd naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Met de juiste begeleiding en advies kan de verdeling van een erfenis op een respectvolle en rechtvaardige manier plaatsvinden.

Plaats een reactie