FAQ Erfrecht

Wie betaalt notaris bij beneficiair aanvaarden?

Wanneer iemand komt te overlijden, staan de erfgenamen voor de keuze hoe zij de nalatenschap willen aanvaarden. Een van de opties is beneficiair aanvaarden, wat inhoudt dat de erfgenamen de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit betekent dat zij niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden die groter zijn dan de nalatenschap. Bij deze vorm van aanvaarden komt vaak een notaris kijken. Maar wie betaalt de notaris bij beneficiair aanvaarden? In dit artikel gaan we dieper in op deze vraag.

Wat is beneficiair aanvaarden?

Beneficiair aanvaarden is een juridische term die aangeeft dat een erfgenaam de nalatenschap aanvaardt, maar alleen voor zover deze positief is. Dit houdt in dat de erfgenaam niet met zijn of haar privévermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden van de nalatenschap. Het is een veilige keuze voor erfgenamen die niet zeker weten of de nalatenschap wel solvabel is.

De rol van de notaris

De notaris speelt een belangrijke rol bij het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap. De notaris zorgt voor de volgende zaken:

 • Het opmaken van een verklaring van erfrecht of een akte van beneficiaire aanvaarding.
 • Het opstellen van een boedelbeschrijving, waarin alle bezittingen en schulden van de nalatenschap worden opgenomen.
 • Het begeleiden van de vereffening van de nalatenschap, indien nodig.

Deze werkzaamheden brengen kosten met zich mee, die betaald moeten worden. Maar door wie?

Kosten van de notaris

De kosten voor de notaris kunnen variëren en zijn afhankelijk van de complexiteit van de nalatenschap en de werkzaamheden die de notaris moet verrichten. Deze kosten worden ook wel notariskosten of kosten van de boedelnotaris genoemd. Ze omvatten onder andere:

 • De kosten voor het opmaken van de akte van beneficiaire aanvaarding.
 • De kosten voor het opstellen van de boedelbeschrijving.
 • Eventuele kosten voor het begeleiden van de vereffening van de nalatenschap.

Wie betaalt de notariskosten?

De kosten van de notaris worden in principe betaald uit de nalatenschap. Dit betekent dat voordat de erfgenamen iets uit de nalatenschap ontvangen, eerst de kosten van de notaris en andere schulden van de nalatenschap moeten worden voldaan. Als de nalatenschap niet toereikend is om deze kosten te dekken, dan zullen de erfgenamen moeten beslissen of zij deze kosten voor hun rekening nemen.

Wat als de nalatenschap ontoereikend is?

Indien de nalatenschap ontoereikend is om de notariskosten te dekken, staan de erfgenamen voor een keuze:

 • Zij kunnen besluiten de kosten zelf te betalen, zodat de nalatenschap alsnog beneficiair aanvaard kan worden.
 • Zij kunnen ervoor kiezen om afstand te doen van de erfenis, waardoor zij geen kosten hoeven te maken.

Het is belangrijk dat erfgenamen zich goed laten informeren over de mogelijke financiële consequenties voordat zij een keuze maken.

Financiering van de notariskosten

Er zijn verschillende manieren waarop de notariskosten gefinancierd kunnen worden:

 • Uit de nalatenschap: Zoals eerder vermeld, worden de kosten in eerste instantie betaald uit de nalatenschap.
 • Door de erfgenamen: Als de nalatenschap niet voldoende is, kunnen de erfgenamen ervoor kiezen de kosten zelf te dragen.
 • Door een voorschot: Soms is het mogelijk dat de notaris een voorschot vraagt aan de erfgenamen om de kosten te dekken, die later verrekend worden met de nalatenschap.

Advies en begeleiding

Het is raadzaam voor erfgenamen om zich te laten adviseren en begeleiden door een notaris of een andere deskundige op het gebied van erfrecht. Zij kunnen inzicht geven in de financiële situatie van de nalatenschap en de erfgenamen adviseren over de beste manier van handelen.

Samenvatting en aanbevelingen

Samenvattend kan gesteld worden dat bij het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap de notariskosten in eerste instantie uit de nalatenschap worden betaald. Indien de nalatenschap niet toereikend is, komen de kosten mogelijk voor rekening van de erfgenamen. Het is belangrijk dat erfgenamen zich bewust zijn van de financiële implicaties en zich goed laten informeren en adviseren.

Aanbevelingen voor erfgenamen:

 • Laat u vooraf goed informeren over de omvang van de nalatenschap en de verwachte kosten.
 • Overweeg de optie van beneficiair aanvaarden zorgvuldig en weeg de voor- en nadelen af.
 • Zoek professionele hulp bij het maken van uw keuze en het afhandelen van de nalatenschap.

Plaats een reactie