FAQ Erfrecht

Wie erft zonder huwelijkscontract?

Wanneer iemand overlijdt zonder een huwelijkscontract te hebben opgesteld, is het van essentieel belang om te begrijpen hoe de erfenis wordt verdeeld volgens de wettelijke regels. In dit artikel zullen we de principes van erfrecht in Nederland verkennen, zoals die gelden voor personen die overlijden zonder een huwelijkscontract of testament.

Wettelijk Erfrecht

In Nederland wordt de verdeling van een nalatenschap geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Indien er geen huwelijkscontract of testament is, treedt het wettelijk erfrecht in werking. Dit betekent dat de wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij ontvangen. De wet maakt onderscheid tussen verschillende groepen erfgenamen, die ‘rangen’ of ‘orden’ worden genoemd.

De Rangen van Erfgenamen

De erfgenamen worden ingedeeld in vier orden. Hieronder volgt een overzicht van deze orden en de erfgenamen die daartoe behoren:

  • Eerste Orde: De echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen van de overledene.
  • Tweede Orde: De ouders van de overledene, broers en zussen, of hun nakomelingen.
  • Derde Orde: Grootouders van de overledene en hun nakomelingen.
  • Vierde Orde: Overgrootouders van de overledene en hun nakomelingen.

De orden worden achtereenvolgens aangesproken. Dit betekent dat als er erfgenamen in de eerste orde zijn, de erfgenamen uit de volgende orden niet erven.

De Positie van de Langstlevende Echtgenoot

De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner heeft een sterke positie in het Nederlandse erfrecht. Zij erven automatisch alle bezittingen en schulden van de overledene. Dit wordt ook wel de ‘wettelijke verdeling’ genoemd. De kinderen krijgen hun deel van de erfenis in de vorm van een vordering op de langstlevende ouder, die pas opeisbaar is bij diens overlijden.

Plaatsvervulling

Wanneer een erfgenaam voor of tegelijk met de erflater overlijdt, treedt het principe van plaatsvervulling in werking. Dit houdt in dat de nakomelingen van de vooroverleden erfgenaam diens plaats innemen in de verdeling van de erfenis.

Wettelijke Verdeling bij Kinderloze Echtparen

Bij kinderloze echtparen gaat de gehele erfenis naar de langstlevende echtgenoot. Als de langstlevende partner ook overlijdt, wordt de erfenis verdeeld onder de erfgenamen uit de tweede orde, of, als die er niet zijn, de derde of vierde orde.

Samenwoners en Erfrecht

Samenwoners erven niet automatisch van elkaar, tenzij dit is vastgelegd in een samenlevingscontract of testament. Zonder dergelijke regelingen hebben samenwoners geen recht op een deel van de erfenis volgens het wettelijk erfrecht.

De Rol van Testamenten

Een testament kan de wettelijke verdeling van een erfenis aanzienlijk wijzigen. In een testament kan men zelf bepalen wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij krijgen. Het is dus een krachtig instrument om persoonlijke wensen vast te leggen.

Belasting en Erfenis

Over een erfenis moet erfbelasting worden betaald. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de relatie tot de overledene en de grootte van het geërfde deel. Er zijn vrijstellingen en tarieven die variëren afhankelijk van de graad van verwantschap.

Internationaal Erfrecht

Bij overlijden van iemand met bezittingen in verschillende landen kan het internationaal erfrecht van toepassing zijn. Dit kan de verdeling van de erfenis complexer maken. Het is raadzaam om in dergelijke gevallen juridisch advies in te winnen.

Advies en Ondersteuning

Het is verstandig om bij vragen over erfrecht en nalatenschap juridisch advies in te winnen bij een notaris of erfrechtspecialist. Zij kunnen helpen bij het opstellen van een testament of huwelijkscontract en adviseren over de gevolgen van het wettelijk erfrecht.

In conclusie, zonder huwelijkscontract wordt de verdeling van een erfenis bepaald door het wettelijk erfrecht. De langstlevende echtgenoot heeft een sterke positie, maar het is belangrijk om te weten dat samenwoners en andere verwanten zonder testament of andere juridische documenten mogelijk niet erven. Het opstellen van een testament biedt de mogelijkheid om persoonlijke wensen vast te leggen en kan onduidelijkheid en conflicten na overlijden voorkomen.

Plaats een reactie