FAQ Erfrecht

Wie verdeelt de erfenis zonder testament?

Wanneer iemand overlijdt zonder een testament achter te laten, rijst de vraag: wie verdeelt de erfenis? In Nederland is de verdeling van een nalatenschap zonder testament geregeld via het wettelijk erfrecht, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Dit wettelijk erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij ontvangen. In deze uitgebreide tekst zullen we de procedures en principes bespreken die van toepassing zijn op de verdeling van een erfenis zonder testament.

Wettelijke verdeling van de erfenis

De wettelijke verdeling van een erfenis zonder testament is gebaseerd op een systeem van bloedverwantschap en huwelijk. De wet onderscheidt verschillende groepen erfgenamen, die ook wel ‘orden’ genoemd worden. Deze orden worden achtereenvolgens aangesproken, waarbij de eerstgenoemde orde de erfenis erft en de volgende orden pas in beeld komen als er in de voorgaande orde geen erfgenamen zijn.

Button Image

Orden en graden van erfgenamen

De orden en graden van erfgenamen worden als volgt ingedeeld:

  • Eerste orde: de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen van de overledene.
  • Tweede orde: de ouders van de overledene, broers en zussen, of hun nakomelingen.
  • Derde orde: grootouders van de overledene en hun nakomelingen.
  • Vierde orde: overgrootouders van de overledene en hun nakomelingen.

Indien er geen erfgenamen zijn in deze orden, vervalt de erfenis aan de Staat.

De rol van de kantonrechter

Als er geen testament is en de erfgenamen kunnen onderling geen overeenstemming bereiken over de verdeling van de erfenis, kan de kantonrechter ingeschakeld worden. De kantonrechter kan dan een verdeling vaststellen of een vereffenaar benoemen. Deze vereffenaar zal de nalatenschap beheren en de schulden van de nalatenschap voldoen, alvorens over te gaan tot verdeling onder de erfgenamen.

Button Image

Plaatsvervulling

Plaatsvervulling is een principe binnen het erfrecht dat van toepassing is wanneer een erfgenaam voor of tegelijk met de erflater overlijdt. De plaats van deze erfgenaam wordt dan ingenomen door zijn of haar nakomelingen. Dit betekent dat kleinkinderen bijvoorbeeld kunnen erven in de plaats van hun vooroverleden ouder.

De legitieme portie

Kinderen van de overledene hebben recht op een zogenaamde legitieme portie, een minimumdeel van de erfenis, zelfs als zij onterfd zijn. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waarop het kind recht zou hebben gehad als er wel een testament was en het kind daarin niet onterfd was. De legitieme portie bestaat alleen uit een geldvordering; het geeft geen recht op bepaalde goederen uit de nalatenschap.

Button Image

Verdeling van de erfenis

De verdeling van de erfenis zonder testament gebeurt in principe in gelijke delen onder de erfgenamen van dezelfde orde. Echter, bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een andere verdeling. Zo kan er sprake zijn van een vruchtgebruik voor de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner.

De rol van de notaris

Hoewel een notaris niet verplicht is bij de afwikkeling van een erfenis zonder testament, kan deze wel een belangrijke rol spelen. De notaris kan helpen bij het opstellen van een verklaring van erfrecht, het beheren van de nalatenschap, het adviseren over de wettelijke verdeling en het opmaken van een akte van verdeling.

Belastingen en de erfenis

Erfgenamen moeten mogelijk erfbelasting betalen over hun deel van de erfenis. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de relatie tot de overledene en de grootte van het erfdeel. Er zijn vrijstellingen en tarieven die variëren afhankelijk van de graad van verwantschap.

Internationale aspecten

Bij overlijden van iemand met bezittingen in verschillende landen of met een andere nationaliteit, kunnen de regels van internationaal privaatrecht van toepassing zijn. Dit kan de verdeling van de erfenis complexer maken en vereist vaak specialistische kennis.

Samenvatting

De verdeling van een erfenis zonder testament volgt de wettelijke regels van het erfrecht. De erfgenamen worden bepaald op basis van bloedverwantschap en huwelijk. Bij onenigheid kan de kantonrechter ingrijpen. Kinderen hebben altijd recht op een legitieme portie. De notaris kan ondersteuning bieden bij de afwikkeling van de nalatenschap. Erfbelasting speelt een rol bij de uiteindelijke verdeling van de erfenis. Bij internationale nalatenschappen kunnen de zaken gecompliceerder liggen.

Plaats een reactie