FAQ Huurrecht

Hoe kan de verhuurder het contract beëindigen?

De vraag hoe een verhuurder het contract kan beëindigen, is een belangrijk onderwerp binnen het vastgoedrecht. Het beëindigen van een huurovereenkomst door de verhuurder is aan strikte regels gebonden. Deze regels zijn bedoeld om zowel de belangen van de verhuurder als die van de huurder te beschermen. In dit artikel bespreken we de verschillende manieren waarop een verhuurder een huurovereenkomst kan beëindigen, de wettelijke vereisten en de stappen die genomen moeten worden om dit proces correct te doorlopen.

Wettelijke grondslagen voor contractbeëindiging

Voordat een verhuurder overgaat tot het beëindigen van een huurovereenkomst, moet er een wettelijke grondslag zijn. De meest voorkomende grondslagen zijn:

 • Opzegging door de verhuurder bij reguliere huurovereenkomsten;
 • Ontbinding van de huurovereenkomst door de rechter;
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • Beëindiging wegens dringend eigen gebruik van de verhuurde ruimte;
 • Exploitatieverlies of een voorgenomen renovatie die zonder beëindiging niet mogelijk is.

Opzegging door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen, maar dit is gebonden aan strikte voorwaarden. De opzegtermijn en de redenen voor opzegging moeten duidelijk in de huurovereenkomst zijn opgenomen en zijn bovendien wettelijk gereguleerd. De opzegging moet schriftelijk gebeuren en de verhuurder moet de reden(en) voor opzegging duidelijk vermelden. De huurder heeft het recht om binnen zes weken bezwaar te maken tegen de opzegging.

Ontbinding door de rechter

Als de huurder zich niet houdt aan de voorwaarden van de huurovereenkomst, zoals het niet betalen van de huur of het veroorzaken van overlast, kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De rechter zal een afweging maken tussen de belangen van de verhuurder en de huurder. Bij ernstige schendingen van de huurovereenkomst zal de rechter doorgaans de huurovereenkomst ontbinden.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

De meest eenvoudige en minst conflictueuze manier om een huurovereenkomst te beëindigen, is met wederzijds goedvinden. In dit geval komen de verhuurder en de huurder samen overeen om de huurovereenkomst te beëindigen. Het is aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Dringend eigen gebruik

Wanneer de verhuurder de verhuurde ruimte zelf dringend nodig heeft, bijvoorbeeld voor eigen bewoning of voor een familielid, kan dit een reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. De verhuurder moet dit wel kunnen aantonen en de belangen van de huurder worden hierbij ook meegewogen.

Exploitatieverlies of renovatie

Als de verhuurder aantoonbaar exploitatieverlies lijdt of als er een renovatie gepland staat die zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is, kan dit een grond zijn voor beëindiging. Ook hierbij geldt dat de verhuurder dit moet kunnen onderbouwen en dat er rekening gehouden moet worden met de belangen van de huurder.

Procedurele stappen bij contractbeëindiging

De procedure voor het beëindigen van een huurovereenkomst is complex en vereist een zorgvuldige aanpak. Hieronder volgt een overzicht van de stappen die een verhuurder moet nemen:

 1. Controleer de huurovereenkomst en de wettelijke bepalingen om te bepalen of er een grondslag is voor beëindiging.
 2. Stuur een schriftelijke opzegging naar de huurder met vermelding van de reden(en) en respecteer de wettelijke opzegtermijn.
 3. Als de huurder niet akkoord gaat met de opzegging, kan de verhuurder een procedure bij de rechter starten.
 4. Bij een gerechtelijke procedure moet de verhuurder bewijs leveren voor de opgegeven reden(en) van opzegging.
 5. Als de rechter de huurovereenkomst ontbindt, zal deze een datum vaststellen waarop de huurder de woning moet verlaten.

Belangrijke aandachtspunten

Bij het beëindigen van een huurovereenkomst is het van groot belang dat de verhuurder zich bewust is van de volgende punten:

 • De huurder heeft huurbescherming, wat betekent dat opzegging niet zomaar mogelijk is.
 • De reden voor opzegging moet duidelijk en rechtsgeldig zijn.
 • De communicatie met de huurder moet zorgvuldig en schriftelijk verlopen.
 • De verhuurder moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijnen.
 • Bij een conflict is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

Het beëindigen van een huurovereenkomst door de verhuurder is een proces dat zorgvuldigheid en kennis van de wettelijke regels vereist. Het is belangrijk dat de verhuurder zich goed informeert en indien nodig professionele hulp inschakelt om problemen en juridische geschillen te voorkomen. Door de juiste procedures te volgen en de belangen van zowel de verhuurder als de huurder in acht te nemen, kan een huurovereenkomst op een correcte en respectvolle manier worden beëindigd.

Plaats een reactie