FAQ Huurrecht

Hoe kan een huurovereenkomst beëindigen?

Het beëindigen van een huurovereenkomst is een proces dat zowel voor de huurder als voor de verhuurder zorgvuldigheid vereist. Er zijn verschillende redenen waarom een van de partijen de huurovereenkomst zou willen beëindigen, zoals persoonlijke omstandigheden, financiële redenen of ontevredenheid over de huursituatie. In dit artikel bespreken we de stappen die genomen moeten worden om een huurovereenkomst correct te beëindigen, rekening houdend met de wettelijke vereisten en de rechten en plichten van beide partijen.

Wettelijke kaders en voorwaarden

Voordat een huurovereenkomst beëindigd kan worden, is het belangrijk om de wettelijke kaders en voorwaarden te begrijpen die van toepassing zijn op de huurovereenkomst. Deze kunnen variëren afhankelijk van het type huurovereenkomst (woonruimte, bedrijfsruimte, etc.) en de lokale wetgeving. In Nederland bijvoorbeeld, zijn de regels voor het beëindigen van huurovereenkomsten vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

 • Opzegtermijn: De opzegtermijn is de periode die in acht genomen moet worden bij het opzeggen van de huurovereenkomst. Deze termijn is vaak afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst en kan variëren van één tot drie maanden voor woonruimtes.
 • Opzeggingsgronden: Voor verhuurders zijn er specifieke gronden waarop zij de huurovereenkomst kunnen beëindigen, zoals dringend eigen gebruik of wanprestatie van de huurder.
 • Schriftelijke opzegging: Zowel de huurder als de verhuurder moeten de opzegging schriftelijk indienen, waarbij de reden van opzegging duidelijk vermeld moet worden.

Beëindiging door de huurder

Als huurder heb je het recht om de huurovereenkomst op te zeggen, mits je je houdt aan de opzegtermijn en de juiste procedure volgt.

 • Schriftelijke opzegging: Stuur een aangetekende brief naar de verhuurder met daarin de datum waarop je de huurovereenkomst wilt beëindigen en vermeld dat je de huurovereenkomst opzegt.
 • Inachtneming van de opzegtermijn: Zorg ervoor dat je de opzegtermijn respecteert die in de huurovereenkomst staat vermeld.
 • Overdracht van de woning: Maak afspraken met de verhuurder over de oplevering van de woning en eventuele eindinspectie.

Beëindiging door de verhuurder

Voor verhuurders is het beëindigen van een huurovereenkomst aan striktere regels gebonden. Zij moeten een wettelijke opzeggingsgrond hebben en de huurder in de gelegenheid stellen om bezwaar te maken.

 • Wettelijke opzeggingsgronden: Zorg ervoor dat je een geldige reden hebt om de huurovereenkomst te beëindigen, zoals dringend eigen gebruik of wanprestatie van de huurder.
 • Schriftelijke opzegging: Verstuur een aangetekende brief met daarin de opzeggingsgrond en de datum waarop de huurovereenkomst eindigt.
 • Bezwaar van de huurder: De huurder heeft het recht om binnen zes weken bezwaar te maken tegen de opzegging. Als de huurder bezwaar maakt, kan de verhuurder alleen via de rechter de huurovereenkomst beëindigen.

In onderling overleg beëindigen

Een andere manier om een huurovereenkomst te beëindigen is door middel van onderling overleg tussen huurder en verhuurder. Dit kan een flexibele oplossing zijn die voor beide partijen voordelig kan uitpakken.

 • Overeenkomst: Kom samen tot een overeenkomst waarin de voorwaarden voor de beëindiging van de huurovereenkomst worden vastgelegd.
 • Schriftelijke vastlegging: Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.
 • Geen opzegtermijn: In onderling overleg kan er afgeweken worden van de standaard opzegtermijn, mits beide partijen hiermee instemmen.

Speciale situaties

Er zijn speciale situaties waarin de beëindiging van een huurovereenkomst afwijkt van de standaardprocedures, zoals bij faillissement, overlijden of diplomatenclausule.

 • Faillissement: Bij faillissement van de huurder kan de curator besluiten de huurovereenkomst te beëindigen.
 • Overlijden: Bij overlijden van de huurder hebben de nabestaanden het recht om de huurovereenkomst binnen een bepaalde termijn op te zeggen.
 • Diplomatenclausule: Als er een diplomatenclausule in de huurovereenkomst is opgenomen, kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen als hij de woning zelf weer nodig heeft.

Conclusie

Het beëindigen van een huurovereenkomst vereist een zorgvuldige aanpak en kennis van de wettelijke regels. Zowel huurders als verhuurders dienen zich aan de opzegtermijnen en procedures te houden om problemen te voorkomen. In sommige gevallen kan onderling overleg een flexibele oplossing bieden. Het is altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen bij het beëindigen van een huurovereenkomst om ervoor te zorgen dat alle partijen hun rechten en plichten kennen en naleven.

Plaats een reactie